r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 13 D. SPRENDIMO NR. T-187(E) „DĖL AKMENĖS RAJONO DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR NUOLATINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. T-253(E)

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 9 dalimi, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais,  patvirtintais  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pakeisti Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. T-187 (E) „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinės techninės priežiūros maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo“ (toliau – Sprendimas):

1.1. Sprendimo 1.2 papunktį išdėstyti taip:

1.2. Skaičiuojamąjį nuolatinės techninės priežiūros mokesčio tarifą – 0,04 Eur/m2 (be PVM).“

1.2. Sprendimo 2.1 papunktį išdėstyti taip:

2.1. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratorius, teikdamas namo nuolatinės techninės priežiūros paslaugas ir atlikdamas darbus, būtinus saugiai daugiabučio gyvenamojo namo eksploatacijai užtikrinti, privalo vadovautis Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“.

2Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimo T-187(E) „Dėl Akmenės rajono daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinės techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros tarifų nustatymo” 1.3 papunktį.

3Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vitalijus Mitrofanovas