LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. V-1473 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL SLAUGOS PASLAUGŲ AMBULATORINĖSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE IR NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. V-545

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. DT-3/4 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose bazinių kainų patvirtinimo“:    

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo 25 punktą, įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.;

2.2. šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo 25 punktas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.;

2.3. šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo 251 punktas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.“

2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu nauja redakcija išdėstytą Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą:

2.1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda šeimos medicinos paslaugas arba pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas (toliau kartu vadinama – gydytojas). Siuntime gydytojas nurodo, kokių ASPN reikia pacientui. Siuntimas gauti gleivių išsiurbimo paslaugą gali būti išduodamas tik tuo atveju, jei įvykdomi Aprašo 15 punkto reikalavimai.“

2.2. Pakeičiu VI skyrių ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

ASPN IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKA IR BAZINĖS KAINOS

 

25. Aprašo 1 priede išvardytų ASPN išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis pagal bazines kainas, jei šios paslaugos teikiamos Aprašo 8 punkte nurodytiems ASPN gavėjams.

251. Aprašo 1 priede išvardytų ASPN išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis pagal bazines kainas, jei šios paslaugos teikiamos Aprašo 8.1, 8.2 ir 8.4 papunkčiuose nurodytiems ASPN gavėjams.

 

 

26. Pacientui siuntimą gauti ASPN, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, išduoda gydytojas.

27. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui per kalendorinius metus gali būti suteikta ne daugiau kaip 20 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose. Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodyta paslauga vienam ASPN gavėjui gali būti suteikta PSDF biudžeto lėšomis ne daugiau kaip 12 kartų. Šiuo atveju pacientas turi teisę prireikus gauti dar 8 ASPN, priskiriamas kitoms šių paslaugų rūšims.

28Už kiekvienos rūšies ASPN mokama PSDF biudžeto lėšomis tik tuomet, jei suteikiamas atitinkamas tai rūšiai priskiriamų paslaugų skaičius: bent viena slaugos procedūroms (gydytojui paskyrus) priskiriama paslauga, nurodyta Aprašo 1 priedo 1 punkte, bent viena opų, pragulų ir žaizdų priežiūros (gydytojui paskyrus) procedūroms priskiriama paslauga, nurodyta Aprašo 1 priedo 2 punkte, ir ne mažiau kaip penkios savarankiškoms slaugytojo paslaugoms priskiriamos paslaugos, nurodytos Aprašo 1 priedo 3 punkte.

29. ASPN, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinės kainos:

 

Eil. Nr.

 

Paslaugos pavadinimas

 

Bazinė kaina (balais)

 

1

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

 

12,32

 

2

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

 

11,00

 

3

Savarankiškos slaugytojo paslaugos 

 

9,22

 

4

Gleivių išsiurbimas

 

38,07

 

30. Į Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose nurodytų ASPN bazines kainas yra įskaičiuotos Aprašo 5.8 papunktyje nurodytų medicinos pagalbos priemonių kainos. Į Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodytos ASPN bazinę kainą yra įskaičiuotos medicinos pagalbos priemonių, būtinų šiai paslaugai suteikti, kainos ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina.“

2.3. Papildau VII skyriumi:

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. ASPN, apmokamos iš PSDF biudžeto ir kitų lėšų.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Juras Požela