Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ATLYGINIMO UŽ VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TVARKOMŲ REGISTRŲ OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIŲ REGISTRŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO kadastro DUOMENŲ, INFORMACIJOS, DOKUMENTŲ IR (AR) JŲ KOPIJŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 8 d. Nr. 763

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.64 straipsnio 5 dalimi ir 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 41 ir 43 straipsniais, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 1159 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimą Nr. 309 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 295 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už Juridinių asmenų, filialų ar atstovybių registravimą ir duomenų pakeitimų registravimą dydžių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimą Nr. 296 „Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis bei informacija, atlyginimo už juridinių asmenų registro duomenų vienetą ir atlyginimo už pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimą dydžių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimą Nr. 778 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos adresų registro duomenų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimą Nr. 365 „Dėl
Atlyginimo už Nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Elvinas Jankevičius

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763

 

 

ATLYGINIMO UŽ VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TVARKOMŲ REGISTRŲ OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIŲ REGISTRŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS, DOKUMENTŲ IR (AR) JŲ KOPIJŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas (toliau – Sąrašas) nustato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Lietuvos Respublikos adresų, Lietuvos Respublikos gyventojų, Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo teikiamas paslaugas ir atlyginimo už jas dydžius.

2. Kai Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Adresų, Gyventojų, Hipotekos, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Sutarčių, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenys, informacija, dokumentai ir (ar) jų kopijos teikiami popierine forma, prie Sąrašo II–XII skyriuose nurodytų atlyginimo dydžių pridedama ši kintamoji atlyginimo dydžio dalis:

2.1. už kiekvieną A4 formato popieriaus puslapį – 0,04 euro;

2.2. už kiekvieną A3 formato popieriaus puslapį – 0,16 euro;

2.3. už kiekvieną A2 formato popieriaus puslapį – 0,32 euro;

2.4. už kiekvieną A1 formato popieriaus puslapį – 0,64 euro;

2.5. už kiekvieną A0 formato popieriaus puslapį – 1,28 euro.

3. Asmenų pageidavimu Nekilnojamojo turto registro objektai gali būti registruojami, nekilnojamojo daikto kadastro duomenys gali būti įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą, Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenys gali būti keičiami, vidutinė rinkos vertė gali būti nustatoma, perskaičiuojama ir įrašoma, mėgėjų sodo teritorijų ribos pažymimos ir įrašas gali būti padaromas bei žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikra nekilnojamojo daikto kadastro duomenims pakeisti gali būti atliekama šiame punkte nustatyta skubos tvarka, papildomai mokant tokio dydžio priedus:

3.1. per tris darbo dienas – 30 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.1–13.3, 13.5 ir 13.6 papunkčiuose, dydžio;

3.2. per dvi darbo dienas – 50 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.1–13.3, 13.5 ir 13.6 papunkčiuose, dydžio;

3.3. per vieną darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.1–13.3, 13.5 ir 13.6 papunkčiuose, dydžio.

4. Asmenų pageidavimu Nekilnojamojo turto registro duomenys, išskyrus nurodytus Sąrašo 13.4.7, 13.4.9, 13.4.21, 13.4.26–13.4.28 papunkčiuose, teikiami bei dokumentų kopijos parengiamos, tvirtinamos ir pateikiamos šiame punkte nustatyta skubos tvarka, papildomai mokant tokio dydžio priedus:

4.1. per penkias darbo dienas – 30 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.4.1–13.4.6, 13.4.10–13.4.20, 13.4.22–13.4.25 ir 13.4.29–13.4.52 papunkčiuose, dydžio;

4.2. per tris darbo dienas – 50 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.4.1–13.4.6, 13.4.10–13.4.20, 13.4.22–13.4.25 ir 13.4.29–13.4.52 papunkčiuose, dydžio;

4.3. per vieną darbo dieną – 100 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 13.4.1–13.4.6, 13.4.8, 13.4.10–13.4.20, 13.4.22–13.4.25 ir 13.4.29–13.4.52 papunkčiuose, dydžio.

5. Asmenų pageidavimu Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto plane gali būti dedamas spaudas, liudijantis nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, už kurį mokamas atlyginimas, lygus Sąrašo 13.6.6 papunktyje nustatytam atlyginimo dydžiui.

6. Asmenų pageidavimu Gyventojų registro pažymos ir išrašai išduodami skubos tvarka per vieną darbo dieną, papildomai mokant 100 procentų atlyginimo, nustatyto Sąrašo 16.1, 16.3, 16.7 papunkčiuose, dydžio priedą.

7. Už daugiakalbių standartinių formų pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą mokamas atlyginimas, lygus dokumento, su kuriuo tokia forma pateikiama, atlyginimo, nustatyto Sąrašo V skyriuje, dydžiui.  

8. Sąrašo 14.1.20 papunktyje nurodytas atlyginimo dydis neimamas registruojant juridinį asmenį, filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialą ar atstovybę, taip pat registruojant pakeistą juridinio asmens steigimo dokumentą, kai keičiami juridinio asmens steigimo dokumentuose esantys duomenys ar informacija.

9. Sąrašo 16.9 papunktyje nurodytas atlyginimo dydis neimamas, kai, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 16 straipsniu, pagal duomenų subjekto prašymą Gyventojų registre yra keičiami (papildomi ar ištaisomi netikslūs) duomenys, susiję su duomenų subjektu.

10. Prie Sąrašo 14.2.21 ir 14.2.22 papunkčiuose nurodytų atlyginimo dydžių papildomai pridedamas atlyginimas už kitų kompetentingų institucijų, tvarkančių duomenis, kurių reikia kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymai išduoti, teikiamus duomenis.

11. Jeigu parengtinis perduodamų registro duomenų ir registro informacijos formatas ar turinys neatitinka duomenų gavėjo poreikių arba duomenų gavėjas neturi techninių galimybių reikiamai apdoroti gautų registro duomenų ir registro informacijos ir registro tvarkytojas sukuria programines priemones, reikalingas prašomam registro duomenų, registro informacijos formatui ar turiniui parengti ir (ar) apdoroti, duomenų gavėjas už sukurtas programines priemones moka atlyginimą, kuris padengia registro tvarkytojo darbuotojų darbo laiko sąnaudas programinėms priemonėms sukurti, ir atlyginimą, nurodytą Sąrašo 12 punkte.

12. Atlyginimo už užsakomuosius Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Hipotekos, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Sutarčių, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, registrų duomenų rinkinius dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo už atitinkamo registro duomenų vieneto, teikiamo „sistema–sistema“ būdu, dydį ir į rinkinyje pateikiamų objektų kiekį. Duomenų vienetu laikomas visas registro objekto duomenų rinkinys, pateikiamas atitinkamo registro išraše. Atlyginimo už užsakomuosius Adresų registro duomenų rinkinius dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo dydį, nurodytą Sąrašo 15.2.11 papunktyje, ir į rinkinyje pateikiamų objektų kiekį. Atlyginimo už užsakomuosius Gyventojų registro duomenų rinkinius dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo dydį, nurodytą Sąrašo 16.6 papunktyje, ir į rinkinyje pateikiamų objektų kiekį.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ ĮRAŠYMĄ Į NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRĄ AR JŲ PAKEITIMĄ ir šio REGISTRO ir kadastro DUOMENŲ, INFORMACIJOS, JIEMS PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (AR) JŲ KOPIJŲ TEIKIMĄ DYDŽIAI

 

13. Nustatomi tokie atlyginimo už Nekilnojamojo turto registro objektų registravimą, Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą ir šio registro ir kadastro duomenų, informacijos, jiems pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimą dydžiai:

13.1. Nekilnojamojo turto registro objektų registravimas, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą:

13.1.1.

pastato įregistravimas ar išregistravimas

14,85 euro;

13.1.2.

žemės sklypo įregistravimas ar išregistravimas

17,15 euro;

13.1.3.

inžinerinio statinio, žymimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, įregistravimas ar išregistravimas

21,67 euro;

13.1.4.

inžinerinio statinio, nežymimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, įregistravimas ar išregistravimas

11,95 euro;

 

13.1.5.

patalpos įregistravimas ar išregistravimas

13,35 euro;

13.1.6.

nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistravimas ar išregistravimas

17,19 euro;

13.1.7.

daiktinės teisės (išskyrus nuosavybės teisę) įregistravimas ar išregistravimas

8,40 euro;

13.1.8.

juridinio fakto, susijusio su nekilnojamuoju daiktu, daiktinėmis teisėmis į jį ir šių teisių suvaržymais, įregistravimas ar išregistravimas

8,19 euro;

13.1.9.

žymos Nekilnojamojo turto registre ar kadastre įregistravimas ar išregistravimas

6,42 euro;

13.1.10.

įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių įregistravimas ir išregistravimas

7,33 euro.

13.2.        Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenų pakeitimas:

13.2.1.

nekilnojamojo daikto kadastro ir (ar) registro duomenų pakeitimų įrašymas

11,03 euro;

13.2.2.

duomenų, apibūdinančių patikėjimo teisę ir šios teisės suvaržymus, pakeitimo įrašymas

7,88 euro.

13.3.

Vidutinės rinkos vertės nustatymas, perskaičiavimas ir įrašymas:

 

13.3.1.

pastato, inžinerinio statinio vidutinės rinkos vertės nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms reikmėms perskaičiavimas (atkuriamosios vertės metodu), įrašymas ar pateikimas

4,16 euro;

13.3.2.

patalpos vidutinės rinkos vertės nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms reikmėms perskaičiavimas (atkuriamosios vertės metodu), įrašymas ar pateikimas

4,73 euro;

 

13.3.3.

vidutinės rinkos vertės nekilnojamojo turto mokesčiams ir kitoms reikmėms nustatymas, perskaičiavimas (masinio vertinimo būdu), įrašymas ar pateikimas

1,79 euro.

13.4.

Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, jiems pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimas:

 

13.4.1.

duomenys apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotą popierine forma

2,28 euro;

13.4.2.

duomenys apie nuosavybės teise turimą žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemės plotą elektronine forma

2,18 euro;

13.4.3.

duomenys apie gretimų žemės sklypų savininkus popierine forma

1,92 euro;

13.4.4.

duomenys apie gretimų žemės sklypų savininkus elektronine forma

1,85 euro;

13.4.5.

nekilnojamojo turto registro išrašas popierine forma

3,04 euro;

13.4.6.

nekilnojamojo turto registro išrašas elektronine forma

2,64 euro;

13.4.7.

nekilnojamojo turto registro išrašas „sistema–sistema“ būdu

0,07 euro;

13.4.8.

suformuotas nekilnojamojo daikto kadastro įrašas elektronine forma

2,13 euro;

13.4.9.

nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų patikrinimas ir žymos apie duomenų patikslinimą suformavimas

3,09 euro;

13.4.10.

A4 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ne ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,18 euro;

13.4.11.

A3 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ne ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,25 euro;

13.4.12.

A2 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ne ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,33 euro;

13.4.13.

A1 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ne ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,40 euro;

13.4.14.

A0 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ne ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,48 euro;

13.4.15.

A4 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,49 euro;

13.4.16.

A3 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,60 euro;

13.4.17.

A2 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,70 euro;

13.4.18.

A1 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,81 euro;

13.4.19.

A0 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka (ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo)

2,92 euro;

13.4.20.

A4 arba A3 formato nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos skaitmeninis dokumentas

1,88 euro;

13.4.21.

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos skaitmeninis dokumentas „sistema–sistema“ būdu

0,07 euro;

13.4.22.

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų duomenys skaitmenine forma

1,77 euro;

13.4.23.

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėto inžinerinio statinio duomenys skaitmenine forma

1,78 euro;

13.4.24.

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtos kadastro vietovės ar bloko ribos duomenys skaitmenine forma

1,77 euro;

13.4.25.

nekilnojamojo turto registro duomenų peržiūros suvestinė už laikotarpį iki vienų metų

1,90 euro;

13.4.26.

nekilnojamojo turto registro duomenų peržiūros suvestinė už laikotarpį iki vienų metų „sistema–sistema“ būdu

0,07 euro;

13.4.27.

nekilnojamojo turto registre suteiktų paslaugų išklotinė (vartotojo veiksmų protokolas)

2,64 euro;

13.4.28.

nekilnojamojo turto registre suteiktų paslaugų išklotinė (vartotojo veiksmų protokolas) „sistema–sistema“ būdu

0,07 euro;

13.4.29.

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėto statinio centro taško duomenys skaitmenine forma

1,45 euro;

13.4.30.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A4 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,45 euro;

13.4.31.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A4 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,45 euro;

13.4.32.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A3 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,53 euro;

13.4.33.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A3 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,53 euro;

13.4.34.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A2 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,63 euro;

13.4.35.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A2 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,63 euro;

13.4.36.

nekilnojamojo turto registro byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A1 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,80 euro;

13.4.37.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A1 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,80 euro;

13.4.38.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A0 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir išdavimas

2,02 euro;

13.4.39.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio A0 formato dokumento puslapio kopijos parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

2,02 euro;

13.4.40.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A4 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,45 euro;

13.4.41.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A4 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,45 euro;

13.4.42.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A3 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,53 euro;

13.4.43.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A3 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,53 euro;

13.4.44.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A2 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,57 euro;

13.4.45.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A2 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,57 euro;

13.4.46.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A1 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,65 euro;

13.4.47.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A1 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,65 euro;

13.4.48.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A0 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas

1,67 euro;

13.4.49.

skaitmeninės dokumento kopijos ar elektroninio dokumento, jo nuorašo ar jo nuorašo kopijos iš Nekilnojamojo turto registro elektroninio dokumentų archyvo A0 formato puslapio parengimas, tvirtinimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,67 euro;

13.4.50.

įregistruoto nekilnojamojo daikto skaitmeninio dokumento kopijos skaitmenine forma (laikmenos kaina neįskaičiuota)

1,84 euro;

13.4.51.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio dokumento puslapio, skirto susipažinti, skaitmeninimas ir pateikimas popierine forma

1,86 euro;

13.4.52.

nekilnojamojo turto registro dokumentų byloje ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje esančio dokumento puslapio, skirto susipažinti, skaitmeninimas ir pateikimas elektroniniu būdu

1,80 euro;

13.4.53.

viena paieška Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje

0,25 euro;

13.4.54.

vieno Nekilnojamojo turto registro išrašo peržiūrėjimas ekrane, teikiant informaciją iš duomenų bazės į duomenų gavėjo kompiuterį

0,07 euro;

13.4.55.

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištraukos su nekilnojamojo turto objektais ekraninio vaizdo pateikimas

0,07 euro;

13.4.56.

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio pateikimas, teikiant informaciją iš duomenų bazės į duomenų gavėjo kompiuterį

0,07 euro;

13.4.57.

nekilnojamojo turto kadastro duomenų pateikimas, teikiant informaciją iš duomenų bazės į duomenų gavėjo kompiuterį

0,07 euro;

13.4.58.

elektroninės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos vieno dokumento pateikimas per Nekilnojamojo turto registro posistemes „Matininkas“ ar „Geomatininkas“

0,07 euro.

13.5.

Mėgėjų sodo teritorijų ribų pažymėjimas ir įrašo padarymas:

 

13.5.1.

mėgėjų sodo teritorijų ribos pažymėjimas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, parengtas pagal kadastrinių matavimų duomenis

10,89 euro;

13.5.2.

mėgėjų sodo teritorijų ribos pažymėjimas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo, naudojant mėgėjų sodo suplanavimo projektą

12,26 euro;

13.5.3.

įrašo apie žemės sklypo buvimą sodininkų bendrijai skirtoje mėgėjų sodo teritorijoje padarymas

1,55 euro.

13.6.

Išankstinė ar pakartotinė patikra:

 

13.6.1.

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už vieną pastatą)

5,80 euro;

13.6.2.

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už vieną inžinerinį statinį, žymimą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje)

5,91 euro;

13.6.3.

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už vieną inžinerinį statinį, nežymimą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje)

4,14 euro;

13.6.4.

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už patalpą)

5,29 euro;

13.6.5.

nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė ar pakartotinė patikra (už žemės sklypą)

4,13 euro;

13.6.6.

žemės sklypo plano išankstinė ar pakartotinė patikra

2,78 euro;

13.6.7.

žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikra nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimui atlikti

5,45 euro.

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS, JAM PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (AR) JŲ KOPIJĄ TEIKIMĄ DYDŽIAI

 

14. Nustatomi tokie atlyginimo už Juridinių asmenų registro objektų registravimą, šio registro duomenų, informacijos, jam pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimą dydžiai:

14.1.

Juridinių asmenų registro objektų registravimas:

 

14.1.1.

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, Europos kooperatinės bendrovės, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės įregistravimas, išskyrus Sąrašo 14.1.2 papunktyje nurodytą atvejį

31,40 euro;

14.1.2.

uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu

14,28 euro;

14.1.3.

žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), komanditinės ūkinės bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, advokatų profesinės bendrijos, privačių detektyvų bendrijos įregistravimas

28,02 euro;

14.1.4.

mažosios bendrijos įregistravimas

17,45 euro;

14.1.5.

individualios įmonės įregistravimas, išskyrus Sąrašo 14.1.6 papunktyje nurodytą atvejį

21,51 euro;

14.1.6.

individualios įmonės įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu

13,32 euro;

14.1.7.

asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų) įregistravimas, išskyrus Sąrašo 14.1.8 papunktyje nurodytą atvejį

26,12 euro;

14.1.8.

asociacijos, labdaros ir paramos fondo įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu

12,21 euro;

14.1.9.

valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos ar viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal įstatymą ar kitą teisės aktą, įregistravimas

24,89 euro;

14.1.10.

viešosios įstaigos įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu

11,87 euro;

14.1.11.

kito juridinio asmens (nuolatinės arbitražo institucijos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendruomenės, politinės partijos, Europos politinės partijos, Europos politinio fondo, sodininkų bendrijos, viešosios įstaigos, šeimynos, profesinės sąjungos ar jų susivienijimo ir kitos teisinės formos juridinio asmens) įregistravimas, išskyrus Sąrašo14.1.10 papunktyje nurodytą atvejį

28,52 euro;

14.1.12.

juridinio asmens filialo ar atstovybės įregistravimas

27,05 euro;

14.1.13.

užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės įregistravimas

42,52 euro;

14.1.14.

juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento įregistravimas

20,17 euro;

14.1.15.

juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu

17,86 euro;

14.1.16.

bankrutuojančio, likviduojamo, likviduojamo dėl bankroto, pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas, išskyrus Sąrašo 14.1.17 papunktyje nurodytą atvejį

17,21 euro;

14.1.17.

likviduojamo, pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu

9,29 euro;

14.1.18.

Juridinio asmens teisinio statuso, išskyrus Sąrašo 14.1.16 papunktyje nurodytus teisinius statusus ir Sąrašo 14.1.19 papunktyje nurodytą atvejį, įregistravimas

26,71 euro;

14.1.19.

juridinio asmens teisinio statuso, išskyrus nurodytuosius Sąrašo 14.1.17 papunktyje, įregistravimas, dokumentus pateikus elektroniniu būdu

12,11 euro;

14.1.20.

duomenų ar informacijos pakeitimų įregistravimas ar išregistravimas, dokumentus pateikus popierine forma ar elektroniniu būdu (už vieną įrašą)

4,22 euro;

14.1.21.

juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikinas įrašymas į Juridinių asmenų registrą

6,88 euro;

14.1.22.

juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo tapatumo nustatymas

8,18 euro;

14.1.23.

duomenų, steigiant Europos bendrovę jungimo ar valdymo (kontroliuojančiosios bendrovės) būdu ar Europos kooperatinę bendrovę jungimo būdu kitoje valstybėje ar perkeliant buveinę į kitą valstybę, įregistravimas ir pažymėjimo išdavimas, po vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi kitoje valstybėje veiksiančio juridinio asmens duomenų įregistravimas ir pažymėjimo išdavimas 

34,49 euro;

14.1.24.

įgaliojimo, gauto popierine forma, įrašymas

7,39 euro;

14.1.25.

juridinio asmens, filialo ar atstovybės išregistravimas (išbraukimas)

9,08 euro;

14.1.26.

prašymo dėl juridinio asmens buveinės išregistravimo priėmimas ir buveinės išregistravimas (už kiekvieno juridinio asmens buveinės išregistravimą)

12,28 euro.

14.2.

Juridinių asmenų registro duomenų, informacijos, jam pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimas:

 

14.2.1.

juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų kopijos puslapis

1,50 euro;

14.2.2.

Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas

1,95 euro;

14.2.3.

Juridinių asmenų registro trumpasis (identifikacinių duomenų) išrašas popierine forma

3,91 euro;

14.2.4.

Juridinių asmenų registro trumpasis (identifikacinių duomenų) išrašas elektronine forma

3,49 euro;

14.2.5.

Juridinių asmenų registro trumpasis (identifikacinių duomenų) išrašas „sistemasistema“ būdu

0,06 euro;

14.2.6.

Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas popierine forma

4,22 euro;

14.2.7.

Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas elektronine forma

3,76 euro;

14.2.8.

Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas „sistemasistema“ būdu

0,06 euro;

14.2.9.

Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas popierine forma

5,33 euro;

14.2.10.

Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas elektronine forma

4,69 euro;

14.2.11.

Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas „sistemasistema“ būdu

0,06 euro;

14.2.12.

Juridinių asmenų registro išplėstinis su istorija išrašas popierine forma

6,46 euro;

14.2.13.

Juridinių asmenų registro išplėstinis su istorija išrašas elektronine forma

5,66 euro;

14.2.14.

Juridinių asmenų registro išplėstinis su istorija išrašas
„sistemasistema“ būdu

0,06 euro;

14.2.15.

juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo finansinės atskaitomybės dokumentų viena ataskaita iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės popierine forma

4,54 euro;

14.2.16.

juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo finansinės atskaitomybės dokumentų viena ataskaita iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės elektronine forma

4,03 euro;

14.2.17.

juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo finansinės atskaitomybės dokumentų viena ataskaita iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės „sistemasistema“ būdu

0,06 euro;

14.2.18.

juridinio asmens, filialo, atstovybės  dokumento, saugomo elektroniniame archyve, kopija

1,74 euro;

14.2.19.

viena paieška Juridinių asmenų registro duomenų bazėje

1,09 euro;

14.2.20.

viena paieška Juridinių asmenų registro duomenų bazėje pagal juridinio asmens kodą finansinių ataskaitų sąrašui gauti „sistemasistema“ būdu

0,06 euro;

14.2.21.

kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma (apie tiekėją juridinį asmenį)

3,80 euro;

14.2.22.

kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažyma (apie tiekėją fizinį asmenį)

3,85 euro;

14.2.23.

viešo pranešimo paskelbimas elektroniniame leidinyje (A4 formato puslapis), viešą pranešimą pateikus valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniui

7,98 euro;

14.2.24.

viešo pranešimo paskelbimas elektroniniame leidinyje (1000  simbolių), viešą pranešimą pateikus naudojantis valstybės įmonės Registrų centro klientų savitarnos sistema

7,98 euro;

14.2.25.

viešų pranešimų užsakymo paslauga (kaina už metus)

7,98 euro;

14.2.26.

Juridinių asmenų registre suteiktų paslaugų išklotinė (vartotojo veiksmų protokolas)

2,46 euro;

14.2.27.

juridinio asmens duomenų išrašas Europos verslo registro (angl. European business register, EBR) (toliau – EBR) tinklui

0,06 euro;

14.2.28.

išrašas apie juridiniame asmenyje veikiančius asmenis EBR tinklui

0,06 euro;

14.2.29.

balanso ataskaita EBR tinklui

0,06 euro;

14.2.30.

pelno (nuostolių) ataskaita EBR tinklui

0,06 euro;

14.2.31.

tiesioginė paieška EBR tinkle pagal juridiniame asmenyje dalyvaujantį asmenį

0,06 euro;

14.2.32.

išrašas apie asmens dalyvavimą juridiniuose asmenyse EBR tinklui

0,06 euro;

14.2.33.

steigimo dokumentas EBR tinklui

0,06 euro;

14.2.34.

atlyginimas už EBR duomenų paskirstymą

120 procentų EBR duomenis teikiančių valstybių nacionalinių registrų nustatytų atlyginimų dydžių.

 

 

IV SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ ADRESŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENų, informacijos, JAM PATEIKTŲ dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimą DYDŽIAI

 

15. Nustatomi tokie atlyginimo už Adresų registro objektų registravimą, šio registro duomenų, informacijos, jam pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimą dydžiai:

15.1.

Adresų registro objektų registravimas:

 

15.1.1.

apskrities, savivaldybės, seniūnijos, gyvenamosios vietovės įregistravimas, išregistravimas ar duomenų pakeitimo įrašymas

6,46 euro;

15.1.2.

gatvės įregistravimas, išregistravimas ar duomenų pakeitimo įrašymas

0,27 euro;

15.1.3.

adreso įregistravimas, išregistravimas ar duomenų pakeitimo įrašymas

0,21 euro;

15.1.4.

pavadinimo, suteikto pastatui, statiniui ar kitam objektui, įregistravimas, išregistravimas ar duomenų pakeitimo įrašymas

0,41 euro;

15.1.5.

apskrities, savivaldybės, seniūnijos ar gyvenamosios vietovės teritorijų ribų nustatymo (keitimo) planų derinimas prieš šio objekto įregistravimą

11,82 euro.

15.2.

Adresų registro duomenų, informacijos, jam pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimas:

 

15.2.1.

administracinio vieneto, seniūnijos, gyvenamosios vietovės grafinių duomenų pateikimas

4,62 euro;

15.2.2.

gatvės grafinių duomenų pateikimas

2,51 euro;

15.2.3.

adreso, suteikto žemės sklypui ir (ar) pastatui, grafinių duomenų pateikimas

0,08 euro;

15.2.4.

dokumento, kuriuo remiantis įregistruotas Adresų registro objektas, kopijos pateikimas popierine forma

5,07 euro;

15.2.5.

dokumento, kuriuo remiantis įregistruotas Adresų registro objektas, kopijos pateikimas elektronine forma

4,47 euro;

15.2.6.

Adresų registro išrašo apie atskirus registro objektus pateikimas popierine forma

8,14 euro;

15.2.7.

Adresų registro išrašo apie atskirus registro objektus pateikimas elektronine forma

5,99 euro;

15.2.8.

Adresų registro grafinių duomenų (žemėlapio) ištraukos pateikimas popierine forma

19,93 euro;

15.2.9.

Adresų registro grafinių duomenų (žemėlapio) ištraukos pateikimas elektronine forma

17,08 euro;

15.2.10.

pavadinimo, suteikto pastatui, statiniui ar kitam objektui, grafinių duomenų pateikimas

12,75 euro;

15.2.11.

Adresų registro objekto tekstinių duomenų teikimas „sistema–sistema“ būdu

0,001 euro.

 

V SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMĄ DYDŽIAI

 

16. Nustatomi tokie atlyginimo už Gyventojų registro duomenų registravimą, šio registro duomenų ir informacijos teikimą dydžiai:

16.1.

Gyventojų registro išrašas popierine forma

2,24 euro;

16.2.

Gyventojų registro išrašas elektronine forma

1,81 euro;

16.3.

Gyventojų registro pažyma popierine forma

2,85 euro;

16.4.

Gyventojų registro pažyma elektronine forma

2,24 euro;

16.5.

Gyventojų registro objekto duomenų paieška ir peržiūra interneto naršyklėje pagal duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų

0,52 euro;

16.6.

Gyventojų registro objekto duomenų perdavimas pagal gavėjo pateiktą automatizuotą užklausą

0,02 euro;

16.7.

civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas popierine forma

3,04 euro;

16.8.

civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas elektronine forma

2,38 euro;

16.9.

Gyventojų registro objekto duomenų pagal prašymą įrašymas ar pakeitimas

12,82 euro;

16.10.

Gyventojų registro duomenų vieneto vienos sudedamosios dalies teikimas duomenų bazės kopijos „sistema–sistema“ būdu (angl. snapshot)

0,02 euro;

16.11.

Gyventojų registre suteiktų paslaugų išklotinė (vartotojo per mėnesį atliktų veiksmų protokolas)

1,57 euro.

 

VI SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ HIPOTEKOS REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS, JAM PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (AR) JŲ KOPIJŲ TEIKIMĄ DYDŽIAI

 

17. Nustatomi tokie atlyginimo už Hipotekos registro objektų registravimą, šio registro duomenų, informacijos, jam pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimą dydžiai:

17.1.

Hipotekos registro objektų registravimas:

 

17.1.1.

Hipotekos (įkeitimo) įregistravimas ar išregistravimas

8,60 euro;

17.1.2.

Hipotekos registro duomenų pakeitimo įrašymas pagal duomenų teikėjo pranešimą

5,14 euro;

17.1.3.

duomenų apie įkeitimo sutartį, sudarytą iki 1998 m. balandžio 1 d., pakeitimas Hipotekos registre

8,15 euro;

17.1.4.

žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą įrašymas, išbraukimas ar duomenų pakeitimas

5,41 euro;

17.1.5.

įkeitimo sutarties, sudarytos iki 1998 m. balandžio 1 d., išregistravimas iš Hipotekos registro

7,82 euro.

17.2.

Hipotekos registro duomenų, informacijos, jam pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimas:

 

17.2.1.

Hipotekos registro išrašas – išsami informacija popierine forma

5,95 euro;

17.2.2.

Hipotekos registro išrašas – išsami informacija elektronine forma

5,50 euro;

17.2.3.

Hipotekos registro išrašas – išsami informacija „sistema–sistema“ būdu

0,05 euro;

17.2.4.

Hipotekos registro išrašas – dokumentų santrauka popierine forma

5,69 euro;

17.2.5.

Hipotekos registro išrašas – dokumentų santrauka elektronine forma

5,28 euro;

17.2.6.

Hipotekos registro išrašas – dokumentų santrauka
„sistema–sistema“ būdu

0,05 euro;

17.2.7.

Hipotekos registro informacija apie įkeitimo sutartis, sudarytas iki 1998 m. balandžio 1 d., popierine forma

6,20 euro;

17.2.8.

Hipotekos registro informacija apie įkeitimo sutartis, sudarytas iki 1998 m. balandžio 1 d., elektronine forma

5,28 euro;

17.2.9.

Hipotekos registro išrašas – išsami informacija su dokumentų kopijomis popierine forma

5,94 euro;

17.2.10.

Hipotekos registro išrašas – išsami informacija su dokumentų kopijomis elektronine forma

5,08 euro;

17.2.11.

Hipotekos registro išrašas – išsami informacija su dokumentų kopijomis „sistemasistema“ būdu

0,05 euro;

17.2.12.

Hipotekos registrui pateikto dokumento puslapio kopijos pateikimas

3,20 euro;

17.2.13.

Hipotekos registrui pateikto dokumento puslapio skenavimas ir pateikimas elektronine forma

3,20 euro;

17.2.14.

Hipotekos registre suteiktų paslaugų išklotinė

3,13 euro.

 

VII SKYRIUS

atlyginimo už Įgaliojimų REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMĄ DYDŽIAI

 

18. Nustatomi tokie atlyginimo už Įgaliojimų registro objektų registravimą, šio registro duomenų ir informacijos teikimą dydžiai:

18.1.

Įgaliojimų registro objektų registravimas:

 

18.1.1.

Įgaliojimo įregistravimas

3,98 euro;

18.1.2.

Įgaliojimų registro duomenų pakeitimo įrašymas pagal duomenų teikėjo pranešimą

3,93 euro;

18.1.3.

informacinių technologijų priemonėmis sudaryto įgaliojimo įregistravimas

3,69 euro;

18.2.

Įgaliojimų registro duomenų ir informacijos teikimas:

 

18.2.1.

Įgaliojimų registro išrašas – išsami informacija popierine forma

3,74 euro;

18.2.2.

Įgaliojimų registro išrašas – išsami informacija elektronine forma

3,68 euro;

18.2.3.

Įgaliojimų registro išrašas – išsami informacija „sistema–sistema“ būdu

0,22 euro;

18.2.4.

Įgaliojimų registro išrašas – išsami informacija su įgaliojimo turiniu popierine forma

3,80 euro;

18.2.5.

Įgaliojimų registro išrašas – išsami informacija su įgaliojimo turiniu elektronine forma

3,74 euro;

18.2.6.

Įgaliojimų registro išrašas – išsami informacija su įgaliojimo turiniu „sistemasistema“ būdu

0,22 euro;

18.2.7.

Įgaliojimų registro išrašas – dokumentų santrauka popierine forma

3,89 euro;

18.2.8.

Įgaliojimų registro išrašas – dokumentų santrauka elektronine forma

3,82 euro;

18.2.9.

Įgaliojimų registro išrašas – dokumentų santrauka
„sistema
sistema“ būdu

0,22 euro;

18.2.10.

Įgaliojimų registre suteiktų paslaugų išklotinė

3,43 euro.

 

 

VIII SKYRIUS

Atlyginimo už neveiksnių IR RIBOTAI VEIKSNIŲ asmenų registro duomenų REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ ir INFORMACIJOS TEIKIMĄ DYDŽIAI

 

19. Nustatomi tokie atlyginimo už Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų registravimą, šio registro duomenų ir informacijos teikimą dydžiai:

19.1.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimas:

 

19.1.1.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objekto įregistravimas ar išregistravimas pagal duomenų teikėjo pranešimą

7,87 euro;

19.1.2.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų pakeitimo įrašymas pagal duomenų teikėjo pranešimą

7,87 euro;

19.2.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų ir informacijos teikimas:

 

19.2.1.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – išsami informacija popierine forma

3,24 euro;

19.2.2.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – išsami informacija elektronine forma

3,12 euro;

19.2.3.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – išsami informacija „sistema–sistema“ būdu

0,26 euro;

19.2.4.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – išsami informacija su teismo sprendimo (nutarties) kopija popierine forma

3,24 euro;

19.2.5.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – išsami informacija su teismo sprendimo (nutarties) kopija elektronine forma

3,15 euro;

19.2.6.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – išsami informacija su teismo sprendimo (nutarties) kopija „sistemasistema“ būdu

0,26 euro;

19.2.7.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – duomenų santrauka popierine forma

3,24 euro;

19.2.8.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – duomenų santrauka elektronine forma

3,15 euro;

19.2.9.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašas – duomenų santrauka „sistemasistema“ būdu

0,01 euro;

19.2.10.

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro suteiktų paslaugų išklotinė

3,12 euro.

 

IX SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ SUTARČIŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENų IR informacijos teikimą DYDŽIAI

 

20. Nustatomi tokie atlyginimo už Sutarčių registro objektų registravimą, šio registro duomenų, informacijos teikimą dydžiai:

20.1.

Sutarčių registro objektų registravimas:

 

20.1.1.

Sutarčių registro objekto įregistravimas ar duomenų pagal duomenų teikėjo pranešimą (prašymą) įrašymas į registrą

3,58 euro;

20.1.2.

Sutarčių registro duomenų pakeitimo įrašymas

3,37 euro.

20.2.

Sutarčių registro duomenų ir informacijos teikimas:

 

20.2.1.

Sutarčių registro išrašas – išsami informacija popierine forma

5,66 euro;

20.2.2.

Sutarčių registro išrašas – išsami informacija elektronine forma

5,49 euro;

20.2.3.

Sutarčių registro išrašas – išsami informacija „sistema–sistema“ būdu

0,19 euro;

20.2.4.

Sutarčių registro išrašas – dokumentų santrauka popierine forma

4,71 euro;

20.2.5.

Sutarčių registro išrašas – dokumentų santrauka elektronine forma

4,35 euro;

20.2.6.

Sutarčių registro išrašas – dokumentų santrauka „sistemasistema“ būdu

0,19 euro;

20.2.7.

Sutarčių registre suteiktų paslaugų išklotinė

2,22 euro.

 

X SKYRIUS

Atlyginimo už Turto arešto aktų registro OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMĄ DYDŽIAI

 

21. Nustatomi tokie atlyginimo už Turto arešto aktų registro objektų registravimą, šio registro duomenų ir informacijos teikimą dydžiai:

21.1.

Turto arešto aktų registro objektų registravimas:

 

21.1.1.

Turto arešto akto įregistravimas ar išregistravimas pagal duomenų teikėjo pranešimą

3,28 euro;

21.1.2.

Turto arešto aktų registro duomenų pakeitimo įrašymas pagal duomenų teikėjo pateiktus duomenis

2,78 euro.

21.2.

Turto arešto aktų registro duomenų ir informacijos teikimas:

 

21.2.1.

Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija popierine forma

3,92 euro;

21.2.2.

Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija elektronine forma

3,80 euro;

21.2.3.

Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija
„sistema
sistema“ būdu

0,14 euro;

21.2.4.

Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka popierine forma

2,63 euro;

21.2.5.

Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka elektronine forma

2,51 euro;

21.2.6.

Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka „sistemasistema“ būdu

0,14 euro;

21.2.7.

Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką, popierine forma

2,91 euro;

21.2.8.

Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką, elektronine forma

2,77 euro;

21.2.9.

Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką, „sistemasistema“ būdu

0,14 euro;

21.2.10.

Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką, popierine forma

2,88 euro;

21.2.11.

Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką, elektronine forma

2,73 euro;

21.2.12.

Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką, „sistemasistema“ būdu

0,14 euro;

21.2.13.

Turto arešto aktų registro išrašas – trumpoji žinutė, integruojant į ją Hipotekos registro trumpąją žinutę, popierine forma

2,17 euro;

21.2.14.

Turto arešto aktų registro išrašas – trumpoji žinutė, integruojant į ją Hipotekos registro trumpąją žinutę, elektronine forma

2,09 euro;

21.2.15.

Turto arešto aktų registro išrašas – trumpoji žinutė, integruojant į ją Hipotekos registro trumpąją žinutę, „sistemasistema“ būdu

0,14 euro;

21.2.16.

Turto arešto aktų registre suteiktų paslaugų išklotinė

1,84 euro.

 

 

XI SKYRIUS

Atlyginimo už Testamentų registro duomenų REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENų IR informacijos teikimą DYDŽIAI

 

22. Nustatomi tokie atlyginimo už Testamentų registro duomenų registravimą, šio registro duomenų ir informacijos teikimą dydžiai:

22.1.

Testamentų registro duomenų registravimas:

 

22.1.1.

Testamentų registro objekto įregistravimas ar išregistravimas

2,62 euro;

22.1.2.

Testamentų registro duomenų pakeitimo įrašymas

2,60 euro;

22.1.3.

žymos įrašymas

2,48 euro.

22.2.

Testamentų registro duomenų ir informacijos teikimas:

 

22.2.1.

Testamentų registro išrašas popierine forma

2,13 euro;

22.2.2.

Testamentų registro išrašas elektronine forma

2,00 eurai;

22.2.3.

Testamentų registro išrašas „sistema–sistema“ būdu

0,24 euro;

22.2.4.

Testamentų registre suteiktų paslaugų išklotinė

1,80 euro.

 

XII SKYRIUS

Atlyginimo už VEDYBŲ SUTARČIŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimą DYDŽIAI

 

23. Nustatomi tokie atlyginimo už Vedybų sutarčių registro objektų registravimą, šio registro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimą dydžiai:

23.1.

Vedybų sutarčių registro objektų registravimas:

 

23.1.1.

Vedybų sutarčių registro objekto įregistravimas

3,78 euro;

23.1.2.

Vedybų sutarčių registro duomenų pakeitimo įrašymas pagal duomenų teikėjo pranešimą

3,64 euro.

23.2.

Vedybų sutarčių registro duomenų, informacijos, jam pateiktų dokumentų ir (ar) jų kopijų teikimas:

 

23.2.1.

Vedybų sutarčių registro išrašas – išsami informacija popierine forma

2,34 euro;

23.2.2.

Vedybų sutarčių registro išrašas – išsami informacija elektronine forma

2,26 euro;

23.2.3.

Vedybų sutarčių registro išrašas – išsami informacija
„sistema–sistema“ būdu

0,22 euro;

23.2.4.

Vedybų sutarčių registro išrašas – dokumentų santrauka popierine forma      

2,34 euro;

23.2.5.

Vedybų sutarčių registro išrašas – dokumentų santrauka elektronine forma

2,26 euro;

23.2.6.

Vedybų sutarčių registro išrašas – dokumentų santrauka
„sistema
sistema“ būdu

0,22 euro;

23.2.7.

Vedybų sutarčių registro išrašas – trumpa informacija popierine forma

2,34 euro;

23.2.8.

Vedybų sutarčių registro išrašas – trumpa informacija elektronine forma

2,26 euro;

23.2.9.

Vedybų sutarčių registro išrašas – trumpa informacija
„sistema
sistema“ būdu

0,22 euro;

23.2.10.

Vedybų sutarčių registrui pateikto dokumento puslapio kopijos pateikimas

1,82 euro;

23.2.11.

Vedybų sutarčių registrui pateikto dokumento kopijos pateikimas elektronine forma

1,78 euro;

23.2.12.

Vedybų sutarčių registre suteiktų paslaugų išklotinė

1,84 euro.

 

 

––––––––––––––––––––