Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 18 d. Nr. 715

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

1. Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašas (toliau – Darbo ir poilsio laiko ypatumai) nustato darbo laiko ir poilsio laiko ypatumus transporto (kelių, geležinkelių, civilinės aviacijos, jūrų transporto, vidaus vandenų transporto), elektroninių ryšių, pašto, žemės ūkio, durpių kasimo įmonėse, grūdų perdirbimo įmonėse su grūdų tvarkymu bei apdorojimu susijusiems darbams, energetikos įmonėse, gydymo bei socialinės globos, švietimo įstaigose, žvejybos laivuose ir kitose ekonominės veiklos srityse ir darbų, kuriuose gali būti taikoma iki 24 valandų per parą darbo laiko trukmė, sąrašą. Darbo ir poilsio laiko ypatumai parengti vadovaujantis toliau nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais darbo ir poilsio laiko ypatumus transporte ir šiame punkte nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse bei įstaigose.“

1.2. Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2. Apskaitinio laikotarpio trukmė žemės ūkio, durpių kasimo, grūdų perdirbimo įmonių ir žvejybos laivuose darbuotojams pagal Darbo ir poilsio laiko ypatumų VIII ir X skyrių nuostatas nustatoma darbo, kolektyvinėse sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse atsižvelgiant į darbų sezoniškumą ir negali būti ilgesnė kaip vieni metai. Šių darbuotojų darbo laiko trukmė per apskaitinį laikotarpį neturi viršyti darbo valandų skaičiaus, apskaičiuoto pagal savaitės darbo laiko (40 darbo valandų) trukmę, kasdienio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė neturi būti trumpesnė kaip 11 valandų iš eilės, savaitės nepertraukiamasis poilsis gali būti trumpesnis kaip 35 valandos (tačiau ne trumpesnis kaip 24 valandos), poilsio dienos suteikiamos darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku.“

1.3. Pakeisti X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

DARBO IR POILSIO LAIKO YPATUMAI ŽEMĖS ŪKIO, DURPIŲ KASIMO IR GRŪDŲ PERDIRBIMO ĮMONĖSE.

1.4. Pakeisti 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

66. Durpių kasimo įmonių darbuotojams ir grūdų perdirbimo įmonių darbuotojams, kurie dirba su grūdų tvarkymu bei apdorojimu susijusius darbus, gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita, kurios apskaitinis laikotarpis – iki vienų metų. Per apskaitinį laikotarpį negali būti dirbama vidutiniškai ilgiau kaip 48 valandas per savaitę ir 12 valandų per darbo dieną (pamainą).“

1.5. Pakeisti 71 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

71. Energetikos įmonių, dirbančių nepertraukiamu režimu, darbuotojams gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita, kurios apskaitinio laikotarpio trukmė – ne ilgesnė kaip vieni metai. Konkreti apskaitinio laikotarpio trukmė nustatoma darbo, kolektyvinėje sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse. Darbuotojų darbo laikas per 7 dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų. Jei darbuotojams nustatoma 4 mėnesių ar trumpesnė apskaitinio laikotarpio trukmė, šių darbuotojų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį neturi viršyti 48 valandų.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Finansų ministras,                                                                                               Vilius Šapoka

pavaduojantis Ministrą Pirmininką

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras,

pavaduojantis socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                          Aurelijus Veryga