TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO IR KOORDINATORIAUS PASKYRIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T1-119

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-536 „Dėl mokymosi visa gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 3 punktu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2020–2022 metų veiksmų planą (pridedama).

2. Paskirti Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriumi Telšių švietimo centrą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Kęstutis Gusarovas

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr.T1-119

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI 2020–2022 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 20202022 metų veiksmų planas  (toliau – Veiksmų planas) yra skirtas stiprinti Telšių rajono suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

2. Veiksmų planas parengtas vadovaujantis Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, Lietuvos Respublikos įstatymu, Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymu, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programa, Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų planu bei atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės 2004–2020 m. strateginio plėtros plano 4 prioriteto „Išsilavinusios ir kultūrą puoselėjančios bendruomenės ugdymas(is)“ 4.1.2 uždavinio „Kurti prieinamą, efektyviai veikiančią švietimo sistemą“ 4.1.2.5 punktą „Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“, Telšių rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.T1-41 „Dėl Telšių rajono savivaldybės strateginio 2020–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Išsilavinusios bendruomenės ugdymo(-si) programos 04.01.03.14 priemonę „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo rėmimas“.

3. Veiksmų plano įgyvendinimas grįstas Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme įtvirtintais lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir tęstinumo principais, siekiant įtraukti visus suinteresuotus dalyvius.

 

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

 

4. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-224 „Dėl Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo ir koordinatoriaus paskyrimo“ patvirtintas Telšių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017–2019 m. veiksmų planas. Veiksmų plane numatytos priemonės sudarė sąlygas rajono suaugusiesiems įgyti ir tobulinti bendrąsias mokymosi visą gyvenimą kompetencijas.

2017–2019 m. neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi teikiančios įstaigos ir organizacijos buvo atviros naujovėms, vykdė inovatyvias, patrauklias ir rajone paklausias neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas (Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras – sveikatos stiprinimo srityje, Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka – gyventojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas ir asmens kultūrinės kompetencijos plėtra,  VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras – įvairios modulinės neformaliojo švietimo programos (virėjų, statybos sektoriaus darbuotojų). Padidėjo galimybės gerinti vyresnio amžiaus gyventojų fizinę ir psichinę sveikatą, besimokantiesiems buvo sukurtos sąlygos daugiau pasitikėti savo jėgomis. Išplėstas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 2019 m. Telšių rajono suaugusiųjų švietėjai drauge su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba sukūrė 11 narių konsorciumą ir laimėjo programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projektą (Nr.2019-1-LT01-KA104-060360). Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras. 15 suaugusiųjų švietėjų dalyvavo mokymuose Vokietijoje (programos vadovas – Ibbenbiureno Liaudies aukštoji mokykla) ir patobulino vadybines, suaugusiųjų švietimo organizavimo, rinkodaros kompetencijas. Taip pat plėtojo svarbiausias Europos Sąjungos vertybes: demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, lyčių lygybę ir nediskriminavimą. Kolegialus mokymasis konsorciume sudarė sąlygas aktyviam ir atviram asmeniniam bendravimui ir tarpinstituciniam bendradarbiavimui. Padidėjo galimybė sukurti naujų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programų suaugusiesiems.

Vyko Telšių rajono suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo (-si) poreikio tyrimas. Jo rezultatai parodė suaugusiųjų švietėjų tobulintinas kompetencijas: besimokančiųjų motyvavimas ir jų poreikio mokytis visą gyvenimą skatinimas, projektų valdymas, mokymo ir mokymo (-si) programų suaugusiesiems rengimas, besimokančiųjų psichologinių ypatumų išmanymas, mokymo (-si) paslaugų suaugusiesiems kokybės tyrimas ir šiuolaikinių technologijų panaudojimas mokymui (-si) organizuoti. Tyrimo rezultatai ir išvados paskelbti Telšių švietimo centro internetinėje svetainėje https://www.sctelsiai.lt/.

Tačiau vis dar pasigendama nuoseklios ir efektyvios nacionalinės suaugusiųjų švietimo politikos, visuomenės, politikų, valdžios institucijų teigiamo požiūrio į suaugusiųjų švietimą. Nepakankamas neformalaus suaugusiųjų švietimo programų finansavimas nesudaro palankių sąlygų į mokymosi procesą įtraukti žemesnės kvalifikacijos žmones ir asmenis iš socialiai pažeidžiamų grupių. Trūksta finansinių ir žmogiškųjų resursų vykdyti aktyvias rinkodarines priemones, skirtas mokymosi visą gyvenimą idėjai populiarinti ir mokymosi galimybių suaugusiesiems prieinamumui didinti.

Pagrindinis neformaliojo suaugusiųjų mokymosi finansavimo šaltinis – Savivaldybės, projektinės ir pačių besimokančiųjų lėšos. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikla vykdoma pasitelkiant neformaliojo švietimo įstaigų žmogiškuosius išteklius, taip pat panaudojant įstaigų pajamas, rėmėjų ir kt. lėšos.

5. Veiksmų plano paskirtis – stiprinti Telšių rajono suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri sudarytų sąlygas suaugusiųjų asmenų socialinei ir darbinei įtraukčiai, aktyviam pilietiškumui ir asmeniniam tobulėjimui.

 

III TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

6. Tikslas – užtikrinti nuolatinį neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi (toliau – NSŠ)  paslaugų prieinamumą Savivaldybės visuomenei.

7. Pagrindiniai Veiksmų plano uždaviniai yra:

7.1. sudaryti sąlygas rajono gyventojams tobulinti bendrąsias kompetencijas;

7.2. stiprinti rajono gyventojų sveikos gyvensenos gebėjimus;

7.4. plėtoti suaugusiųjų aplinkosauginį švietimą ir skatinti bendruomenės iniciatyvas;

7.5. tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų andragogines kompetencijas;

7.6. stiprinti NSŠ paslaugas teikiančių institucijų partnerystę ir bendradarbiavimą;

7.7. vykdyti NSŠ paslaugų teikimo monitoringą;

7.8. plėtoti NSŠ programų projektų finansinės paramos mechanizmą Savivaldybėje.

 

IV VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS

 

8. Veiksmų planas įgyvendinamas pagal numatytas priemones.

9. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Telšių švietimo centras, jį vykdo šios įstaigos ir organizacijos: Telšių švietimo centras, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Telšių trečiojo amžiaus universitetas, neformaliosios švietimo įstaigos (Telšių muzikos mokykla, Telšių dailės mokykla, Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokykla), Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių rajono savivaldybės kultūros centras ir kitos Telšių rajono savivaldybėje NSŠ paslaugas teikiančios įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, pagal šių institucijų veiklos planus, vykdomus projektus ir kitas priemones.

 

 

10. Veiksmų plano priemonės:

 

 

Uždaviniai

 

Priemonės

 

Vykdytojai

 

Laikotarpis

 

Laukiami rezultatai

 

Vertinimo kriterijai

1. Sudaryti sąlygas rajono gyventojams tobulinti bendrąsias kompetencijas

1.1. Skaitmeninio raštingumo mokymai

Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Telšių švietimo centras

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

2020–2022 m.

Patenkinti tam tikrų gyventojų grupių švietimo ir užimtumo poreikiai

Įgyvendintų programų ir jų renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius

1.2. Užsienio kalbų kursai

Telšių švietimo centras

Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Trečio amžiaus universitetas

Telšių suaugusiųjų mokykla

Telšių vietos bendruomenės

2020–2022 m.

Patenkinti tam tikrų gyventojų grupių švietimo ir užimtumo poreikiai

Įgyvendintų programų ir jų renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius

1.3. Kultūrinio sąmoningumo ir meninės saviraiškos skatinimo veiklos (paskaitos, parodos, susitikimai, kūrybinės dirbtuvės, plenerai, dalyvavimas mėgėjų meno kolektyvuose ir pan.)

Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Telšių r. savivaldybės kultūros centras

Telšių švietimo centras

Telšių muzikos mokykla

Telšių dailės mokykla

Trečio amžiaus universitetas

Žemaitijos muziejus „Alka“

Nevyriausybinės organizacijos

2020–2022 m.

Patenkinti tam tikrų gyventojų grupių švietimo ir užimtumo poreikiai

Įgyvendintų renginių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

1.4. Skaitymo, rašymo ir matematinio raštingumo gerinimo mokymai (paskaitos, seminarai, akcijos, parodos)

Telšių švietimo centras

Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Trečio amžiaus universitetas

Nevyriausybinės organizacijos

2020–2022 m.

Patenkinti tam tikrų gyventojų grupių švietimo ir užimtumo poreikiai

Įgyvendintų renginių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

1.5. Socialinių gebėjimų ir pilietiškumo skatinimo veiklos (savanorystės mokymai, įvairios akcijos, paskaitos)

Telšių švietimo centras

Trečio amžiaus universitetas

Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Vietos bendruomenės

Vietos veiklos grupė

Telšių Socialinių paslaugų centras

Nevyriausybinės organizacijos

2020–2022 m.

Sudarytos sąlygos  suaugusiesiems ugdyti savo socialinius ir emocinius gebėjimus

Įgyvendintų renginių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

1.6. Verslumo skatinimo iniciatyvos (forumai, konferencijos, mokymai neformalioje aplinkoje)

Telšių apskrities verslo inkubatorius

VšĮ Telšių regiono profesinio mokymo centras

Telšių švietimo centras

Telšių miesto vietos veiklos grupė

bendruomenės

Asociacija „Telšių turizmo klasteris“

Nevyriausybinės organizacijos

2020-2022 m.

Didinti verslumo skatinimo iniciatyvas rajone

 

Įgyvendintų renginių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

1.7. Tėvų, globėjų švietimo programos

Telšių švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

2020–2022 m.

Vykdyti tėvų, globėjų švietimą

Įgyvendintų programų ir dalyvių skaičius jų renginiuose 

1.8. Informacijos apie mokymosi galimybes ir kompetencijų pripažinimą pristatymas ir sklaida

Telšių švietimo centras

VšĮ Telšių regiono profesinio mokymo centras

2020–2022 m.

Atnaujinama informacija apie neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimą

Pateiktos 4 naujos informacijos internetinėse svetainėse

2. Stiprinti rajono gyventojų sveikos gyvensenos gebėjimus

 

 

2.1. Sveikatos raštingumo mokymai

Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Trečio amžiaus universitetas

Vietos bendruomenės

Nevyriausybinės organizacijos

2020–2022 m.

Sudarytos sąlygos suaugusiesiems padidinti sveikatos raštingumo lygį

Įgyvendintų mokymų ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

2.2. Fizinio aktyvumo skatinimo renginiai (žygiai, mankštos, stovyklos, treniruotės, dialoginės grupės)

Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Telšių miesto vietos veiklos grupė

Bendruomenės

Trečio amžiaus universitetas

Nevyriausybinės organizacijos

2020–2022 m.

Sudarytos sąlygos suaugusiesiems padidinti sveikatos raštingumo lygį ir gyventi aktyvų gyvenimą

Įgyvendintų renginių  ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

2.3. Psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimo veiklos

Telšių švietimo centro Pedagoginė psichologinė tarnyba

Telšių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Telšių socialinių paslaugų centras

Telšių miesto vietos veiklos grupė

Vietos bendruomenės

2020–2022 m.

Sudarytos sąlygos  suaugusiesiems padidinti psichinės ir emocinės sveikatos raštingumo lygį

Įgyvendintų mokymų ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

3. Plėtoti suaugusiųjų aplinkosauginį švietimą ir skatinti bendruomenės iniciatyvas

3.1. Mokymai, diskusijos, edukacinės išvykos, akcijos aplinkosaugos temomis

 

3.2. Informacijos apie aplinkosaugos aktualijas sklaida

Trečio amžiaus universitetas

Vietos bendruomenės

Nevyriausybinės organizacijos Telšių r. savivaldybės administracijos statybos ir urbanistikos skyriaus Aplinkos ir civilinės saugos poskyris

2020–2022 m.

Vykdyti suaugusiųjų švietimą aplinkosaugos temomis 

Inicijuotos 2 akcijos aplinkosaugos temomis

4. Tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų andragogines kompetencijas

4.1. Seminarai, kursai, stažuotės suaugusiųjų švietėjams praktikams, gerosios patirties sklaida

Telšių švietimo centras

2020–2022 m.

Patenkinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų poreikiai, tobulinama andragogų kvalifikacija

Renginių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

4.2. Konsultavimas NSŠ klausimais

Telšių švietimo centras

2020–2022 m.

Informavimas apie NSŠ aktualijas

Konsultacijų skaičius

5. Stiprinti NSŠ paslaugas teikiančių institucijų partnerystę ir bendradarbiavimą

5.1. Bendrų veiklų (projektų, parodų, mugių, akcijų, edukacinių išvykų, forumų) inicijavimas

Visi NSŠ teikėjai;

Programos „Erasmus+“ KA1 mobilumo projekto „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ dalyviai

2020–2022 m.

Sudarytos sąlygos atvirai komunikuoti su platesne suaugusiųjų bendruomene ir aktyviau plėtoti mokymosi visą gyvenimą idėją; gėrės neformaliojo suaugusiųjų teikėjų bendradarbiavimas

Renginių ir juose dalyvavusių žmonių skaičius

5.2. Suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimas

Telšių švietimo centras

 

2020 m.

IV ketvirtis

2021 m.

IV ketvirtis

 

Visuomenė informuojama apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą, didės dėmesys NSŠ aktualijoms

Renginių ir dalyvių juose skaičius

 

5.3. Konferencija „NSŠ Telšių rajone: iššūkiai ir galimybės“

Telšių švietimo centras;

Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Telšių r. NSŠ teikėjai

2022 m. lapkričio mėn.

(suaugusiųjų mokymosi savaitės metu)

Pristatyta suaugusiųjų švietėjų geroji patirtis, sėkmės istorijos

Gerosios patirties pristatymų skaičius

6. Vykdyti NSŠ paslaugų teikimo monitoringą

6.1. NSŠ įgyvendinimo rajone stebėsenos klausimyno parengimas

Telšių švietimo centras

Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

2020 m.

IV ketvirtis

Parengtas NSŠ įgyvendinimo rajone stebėsenos klausimynas

Parengtas NSŠ įgyvendinimo rajone stebėsenos klausimynas

6.2. NSŠ įgyvendinimo stebėsenos duomenų rinkimas, jų atnaujinimas ir analizė

Telšių švietimo centras

2021 m.

I ketvirtis

Atnaujinti duomenys apie NSŠ įgyvendinimą rajone, atlikta analizė

Paruošta NSŠ įgyvendinimo rajone ataskaita

6.3. NSŠ teikėjų rajone duomenų bazės tikslinimas ir nuolatinis atnaujinimas

Telšių švietimo centras

 

2020–2022 m.

Informacijos viešinimas didins gyventojų įsitraukimą ir dalyvavimą NSŠ

Nuolat atnaujinama informacinė bazė apie NSŠ Telšių rajono savivaldybėje

6.4. Telšių r. NSŠ atstovų pasitarimai

Telšių švietimo centras

 

Mažiausiai 2 kartai per metus

Stiprės bendravimas ir bendradarbiavimas tarp suaugusiųjų švietėjų

Pasitarimų skaičius

7. Plėtoti NSŠ programų projektų finansinės paramos mechanizmą Telšių rajono savivaldybėje

7.1. NSŠ programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo pakeitimas

Telšių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

Telšių švietimo centras

 

2020 m.

IV ketvirtis

Sudaryta galimybė įvertinti ir užtikrinti paslaugų kokybę

Parengtas ir patvirtintas savivaldybės lygmens teisės aktas

7.2. NSŠ programų finansavimo ir atrankos konkursas

Telšių r. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius

 

2020 m.

II ketv.

2021 m.

II ketv.

Plėtojamos neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos, didinamas jų prieinamumas

Konkursui pateiktų bei finansuotų paraiškų skaičius

 

___________________________________________________