RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO  IR DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO

 

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. T-1024

 

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 5 punktu, 28 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, 29 straipsnio 1 dalimi Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

1. Patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą (pridedama).

2. Pavesti Radviliškio rajono savivaldybės kontrolierei Giedrei Sinkevičienei vykdyti funkcijas, nustatytas Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašyme, patvirtintame šio sprendimo 1 punkte.

3. Nustatyti Radviliškio rajono savivaldybės kontrolierei Giedrei Sinkevičienei pareiginės algos koeficientą 14,5 ir mokėti 7 proc. priedą už tarnybos Lietuvos valstybei stažą.

4. Laikyti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. T-788 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir kvalifikacinės klasės suteikimo“ ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimą Nr. T-717 „Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Giedrei Sinkevičienei“.

5. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Antanas Čepononis

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T-1024

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Savivaldybės kontrolierius yra valstybės tarnautojas, Radviliškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnybos) vadovas.

2. Pareiginės algos koeficientas (bazinis dydis) – 14,5.

3. Pareigybė priskiriama III įstaigų grupei.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui nustatytų audito, kontrolės funkcijoms atlikti bei Tarnybos vadovo funkcijoms įgyvendinti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Bendroji veiklos sritis – įstaigos administravimas, dokumentų valdymas, įstaigai skirtų     asignavimų valdymas, personalo valdymas.

6. Specialioji veiklos sritis – finansinis ir veiklos auditas Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose ir Savivaldybės valdomose įmonėse, Savivaldybės turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo ir naudojimo, Savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių priežiūra.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius  reikalavimus:

7.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.

7.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo darbo patirtį.

7.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, vidaus kontrolę, vidaus ir išorės auditą, viešąjį ir vidaus administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, valstybinio audito reikalavimus, išorės audito atlikimo metodiką.

7.4. išmanyti audito atlikimo, teisės aktų rengimo ir jų tvarkymo reikalavimus.

7.5. gebėti sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;

7.6. gebėti strategiškai planuoti ir organizuoti Tarnybos veiklą;

7.8. išmanyti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

7.9. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis.

 

 

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. tvirtina Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, vertina valstybės tarnautojų veiklą;

8.2. leidžia įsakymus, organizuoja Tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

8.3. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Patvirtintą veiklos planą nustatytais terminais teikia Valstybės kontrolei;

8.4. atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, patikrinimus, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

8.5. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės kontrolieriui;

8.6. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų.

8.7. audito ataskaitas ir išvadas skelbia Savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

8.8. finansinio ir veiklos audito metu nustačius nusikalstamos veikos požymių, praneša teisėsaugos institucijoms;

8.9 vykdo audituotų subjektų poauditinę veiklą, imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

8.10. kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Savivaldybės tarybos veiklos reglamente (toliau – Reglamentas) nustatyta tvarka rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

8.11. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės valdomų įmonių imamas paskolas;

8.12. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

8.13. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadas dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;

8.14. Reglamente nustatyta tvarka teikia Tarnybos veiklos ataskaitą ir ją arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones; 

8.15. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti Tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

8.16. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;

8.17. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją. Turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

8.18. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

8.19. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

8.20. atstovauja Tarnybą kitose valstybės ir savivaldybių valdymo institucijose, įstaigose ir organizacijose, bendradarbiauja su Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įstaigomis, įmonėmis bei Savivaldybės administracijos skyriais;

8.21. įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas bei kitus su įstaigos funkcijomis susijusius uždavinius tam, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai;

8.22. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

8.23. organizuoja Tarnybos raštvedybos tvarkymą, užtikrina dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

8.24. paveda vykdyti Tarnybos valstybės tarnautojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą.

 

 

VI.       ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

 

9. Savivaldybės kontrolierius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės tarybai.

 

 

 

 

 

Susipažinau

 

---------------------

(Parašas)

--------------------------

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)

 

 

-----------------------------------------