LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1835 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 20, 28, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 411, 43, 44, 45, 451, 46, 47, 51, 52, 54, 57, 59 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 401, 471, 472 IR 531 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-556

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 25 tūkstančiai eurų. Jos akcijos gali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkstančio eurų. Uždarosios akcinės bendrovės akcijos negali būti platinamos ir jomis prekiaujama viešai, jeigu įstatymai nenustato kitaip. Jeigu uždarosios akcinės bendrovės siūlomos akcijos ar jų siūlymas atitinka bent vieną iš Vertybinių popierių įstatyme nustatytų sąlygų, kai vertybinius popierius viešai siūlant ar įtraukiant į prekybą reguliuojamoje rinkoje nereikalaujama paskelbti prospekto, akcijų siūlymas tos uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, darbuotojams, kreditoriams, profesionaliesiems investuotojams, kurie atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus kriterijus, ir informuotiesiems investuotojams, kurie atitinka Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytus kriterijus, nėra laikomas vertybinių popierių viešu siūlymu.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) duomenys apie steigėjus;“.

2. Papildyti 7 straipsnį 21 dalimi:

21. Šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti duomenys yra:

1) fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai;

2) jeigu steigėjas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, be šios dalies 1 punkte nurodytų duomenų apie fizinį asmenį, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; jeigu steigėjas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, be šios dalies 1 punkte nurodytų duomenų apie juridinį asmenį, papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data;

3) jeigu steigėja yra valstybė ar savivaldybė, nurodomas valstybės ar savivaldybės pavadinimas, kodas ir valstybės ar savivaldybės, kaip steigėjos ir akcininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė;

4) jeigu steigėjai yra juridinio asmens statuso neturinčio fondo dalyviai, nurodomas fondo pavadinimas, priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas, ir šios dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti duomenys apie fondo valdymo įmonę;

5) jeigu steigėjai yra asmenys, įsigyjantys akcijų bendrosios nuosavybės teise, be šioje dalyje nurodytų duomenų apie kiekvieną asmenį, papildomai nurodoma, kuris iš jų yra šių steigėjų įgaliotas asmuo.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 8 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) duomenys apie asmenį, kurio turtas įvertintas, nurodyti šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje;“.

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) duomenys apie bendrovės akcininką, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje, visų akcijų įgijimo ir visų ar dalies akcijų perleidimo datos (steigiant bendrovę visų akcijų įgijimo data laikoma bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre data), kai bendrovės akcininkas yra vienas asmuo;“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 ir 7 punktuose nurodyti duomenys apie fizinius asmenis yra fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta, o duomenys apie juridinius asmenis – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė. Apie užsienio valstybės fizinius asmenis papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data) ir valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas, o apie užsienio valstybės juridinius asmenis papildomai nurodoma valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas, registras, kuriame juridinis asmuo įregistruotas, ir jo įregistravimo tame registre data.“

3. Pripažinti netekusia galios 12 straipsnio 3 dalį.

4. Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai keičiami juridinių asmenų registro duomenys ar bendrovės įstatai arba turi būti teikiami kiti įstatymų numatyti dokumentai, bendrovės vadovas per įstatymų nustatytus terminus turi pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės organo sprendimą patvirtinantį dokumentą, jeigu toks sprendimas būtinas pagal įstatymus, ir kitus teisės aktų nustatytus dokumentus, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nustatytą atvejį.“

5. Papildyti 12 straipsnį 5 dalimi:

5. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus duomenis apie uždarosios akcinės bendrovės akcininką, visų akcijų įgijimo ir visų ar dalies akcijų perleidimo datas, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkas yra vienas asmuo, teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui šio Įstatymo 411 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Teikiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui šiuos duomenis, kartu Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka pateikiamas prašymas šiuos duomenis įregistruoti juridinių asmenų registre. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojas šiuos duomenis perduoda juridinių asmenų registro tvarkytojui per vieną darbo dieną nuo duomenų ir dokumentų pateikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui dienos.“

6. Buvusias 12 straipsnio 5–9 dalis laikyti atitinkamai 6–10 dalimis.

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Asmuo, įgijęs visas akcinės bendrovės akcijas arba įgijęs dalį akcinės bendrovės akcijų iš šios akcinės bendrovės visų akcijų savininko, taip pat asmuo, įgijęs uždarosios akcinės bendrovės akcijų, apie akcijų įgijimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo akcijų įgijimo dienos turi raštu pranešti atitinkamai akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei. Pranešime turi būti nurodytas įgytų akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, kai įgyjama skirtingų klasių akcijų, jų nominali vertė ir duomenys apie akcijas perleidusį ir jas įgijusį asmenį, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje. Kartu su pranešimu pateikiamas ir akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas ar jo išrašas. Jeigu pateikiamas dokumento išrašas, jame turi būti nurodytos sandorio šalys, sandorio objektas ir akcijų įgijimo data.“

 

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus šio Įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį, ir šio Įstatymo 471 straipsnyje nustatytu atveju;“.

 

7 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų apskaitos dokumentų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys 1/2 ir daugiau akcijų ir pateikę bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais bendrovės dokumentais. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu negalima nustatyti dokumentų pareikalavusio akcininko tapatybės. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Bendrovės akcininkams pateikiamame bendrovės akcininkų apskaitos dokumente turi būti nurodyti bendrovės turimi kiekvieno akcininko duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje, akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius.“

 

8 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 20 straipsnio 1 dalį nauju 8 punktu:

8) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;“.

2. Buvusius 20 straipsnio 1 dalies 8–23 punktus laikyti atitinkamai 9–24 punktais.

3. Papildyti 20 straipsnio 1 dalį nauju 20 punktu:

20) priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams taisyklių (toliau – Akcijų suteikimo taisyklės) patvirtinimo;“.

4. Buvusius 20 straipsnio 1 dalies 20–24 punktus laikyti atitinkamai 21–25 punktais.

 

9 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 28 straipsnio 1 dalį nauju 4 punktu:

4) keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;“.

2. Buvusius 28 straipsnio 1 dalies 4–14 punktus laikyti atitinkamai 5–15 punktais.

3. Papildyti 28 straipsnio 1 dalį nauju 12 punktu:

12) patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles;“.

4. Buvusius 28 straipsnio 1 dalies 12–15 punktus laikyti atitinkamai 13–16 punktais.

 

10 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 32 straipsnio 1 dalį nauju 5 punktu:

5) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Akcijų suteikimo taisyklių projekto;“.

2. Buvusius 32 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktus laikyti atitinkamai 6 ir 7 punktais.

 

11 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Papildyti 34 straipsnį 91 dalimi:

91. Valdyba analizuoja, vertina Akcijų suteikimo taisyklių projektą, kurį kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jo teikia stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.“

 

12 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Šio Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 91, 11, 12 ir 13 dalyse.“

2. Papildyti 37 straipsnio 12 dalį nauju 4 punktu:

4) Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimą;“.

3. Buvusius 37 straipsnio 12 dalies 4–11 punktus laikyti atitinkamai 5–12 punktais.

4. Pripažinti netekusiu galios 37 straipsnio 12 dalies 11 punktą.

5. Pakeisti 37 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Uždarosios akcinės bendrovės vadovas atsako už akcininkų nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą ir materialių akcijų savininkų registravimą bendrovėje, išskyrus atvejus, kai nematerialių akcijų apskaita yra perduota sąskaitų tvarkytojams juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas.“

6. Pakeisti 37 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Kai visas akcinės bendrovės akcijas įgyja vienas asmuo arba bendrovės visų akcijų savininkas perleidžia visas ar dalį bendrovės akcijų kitiems asmenims, asmuo įgyja dalį akcinės bendrovės akcijų iš šios akcinės bendrovės visų akcijų savininko, akcinės bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio Įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos turi pranešti juridinių asmenų registro tvarkytojui.“

 

13 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 38 straipsnio 1 dalį nauju 6 punktu:

6) rezervas akcijoms suteikti;“.

2. Buvusius 38 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 7 ir 8 punktais.

3. Pakeisti 38 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu bendrovės nuosavas kapitalas tapo mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, – bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį, privalo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, kuris turi svarstyti klausimus dėl sprendimų, nurodytų šio Įstatymo 59 straipsnio 10 dalies 2 punkte ir 11 dalyje. Bendrovėje susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį. Jeigu tokia padėtis susidaro uždarojoje akcinėje bendrovėje, nuo kurios įsteigimo nepraėjo 18 mėnesių, susidariusi padėtis turi būti ištaisyta ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią valdyba sužinojo ar turėjo sužinoti apie susidariusią padėtį.“

4. Pakeisti 38 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju nepriėmė sprendimo ištaisyti bendrovėje susidariusią padėtį ar tokia padėtis nebuvo ištaisyta per šio straipsnio 3 dalyje nurodytus terminus, bendrovės valdyba (jeigu valdyba nesudaroma, − bendrovės vadovas) ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo suma, kuria nuosavas kapitalas tapo mažesnis už įstatinį kapitalą, tačiau, jeigu po sumažinimo įstatinis kapitalas būtų mažesnis už šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, jis gali būti mažinamas tik iki šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatyto minimalaus įstatinio kapitalo dydžio.“

 

14 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio Įstatymo 54 straipsnio 6 dalyje nustatyto dydžio bendrovės rezervas savoms akcijoms įsigyti ir šio Įstatymo 471 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatyto dydžio bendrovės rezervas akcijoms suteikti sudaromi iš paskirstytinojo pelno.“

 

15 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 40 straipsnio 11 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) duomenys apie akcijos savininką, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje.“

2. Pakeisti 40 straipsnio 13 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) duomenys apie akcijų sertifikato savininką, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje.“

 

16 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 41 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų − nematerialių akcijų savininkų − asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisykles nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų − nematerialių akcijų savininkų − asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi uždaroji akcinė bendrovė. Uždaroji akcinė bendrovė sutartimi gali perduoti akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymą juridiniam asmeniui, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas. Su šia sutartimi uždaroji akcinė bendrovė turi supažindinti akcininkus.“

2. Pakeisti 41 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Juridinis asmuo, kuris, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, yra atidaręs akcininko asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš šios sąskaitos. Išraše turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie akcijas, kurios įrašytos į sąskaitą. Uždaroji akcinė bendrovė akcininko prašymu turi išduoti išrašą iš materialių akcijų savininkų registravimo dokumentų ir jame turi būti nurodytas akcijų skaičius bei kita teisės aktuose nustatyta informacija apie įrašytas akcijas.“

3. Pakeisti 41 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Akcinė bendrovė turi teisę vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš juridinių asmenų, kurie, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, informaciją apie jų tvarkomose akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose įrašytas tos bendrovės akcijas, akcininkų sąrašus ir duomenis apie juos.“

 

17 straipsnis. 411 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 411 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

411 straipsnis. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenys

1. Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui teikiami šie duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus:

1) duomenys apie akcininką, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje;

2) akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų, akcijos nominali vertė;

3) akcijų įgijimas, nurodant įgijimo būdą (įsteigus uždarąją akcinę bendrovę, padidinus jos įstatinį kapitalą ar įgijus iš kito asmens) ir įgijimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų;

4) akcijų perleidimas, nurodant perleidimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų;

5) akcijų anuliavimas, nurodant anuliavimo datą, įskaitant akcijų skaičių pagal klases, jeigu yra skirtingų klasių akcijų;

6) akcijų klasės konvertavimas, nurodant konvertavimo datą;

7) akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, nurodant akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo datą.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka. Uždarąją akcinę bendrovę įregistravus juridinių asmenų registre, duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus, parengti steigimo akto ar steigimo sutarties pagrindu, pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 dienas nuo uždarosios akcinės bendrovės įregistravimo juridinių asmenų registre. Pasikeitus uždarosios akcinės bendrovės akcininkams ar jų duomenims, duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui pateikiami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose ar materialių akcijų savininkų registravimo žurnale, gavimo dienos.

3. Už šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų pateikimą Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui atsakingas bendrovės vadovas.

4. Ginčus dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų ir jų pateikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui sprendžia teismas.

5. Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje kaupiama informacija turintiems teisę ją gauti fiziniams ir juridiniams asmenims teikiama už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai ji:

1) teikiama uždarosios akcinės bendrovės akcininkams, kai Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys apie juos, kartą per kalendorinius metus;

2) perduodama susijusiems registrams, valstybės informacinėms sistemoms;

3) teikiama mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

6. Atlyginimo už informacijos teikimą dydis neturi viršyti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos administravimo išlaidų kartu su pagrįsta investicijų grąža.“

 

18 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Bendrovė, jeigu tai yra nustatyta jos įstatuose, gali išleisti darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją. Ši emisija negali būti išleidžiama tol, kol nepasibaigęs akcijų, pasirašytų bendrovės steigimo metu, apmokėjimo terminas. Darbuotojų akcijų statusą turinčioms akcijoms taikomus perleidimo apribojimus patvirtinantis dokumentas pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui per 10 dienų nuo sprendimo padidinti įstatinį kapitalą išleidžiant darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų emisiją priėmimo dienos.“

 

19 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnio 3 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) pasirašančiojo duomenys, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje;“.

 

20 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 45 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akcijų apmokėjimas yra jų emisijos kainos apmokėjimas. Akcijos gali būti apmokamos pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais. Šio Įstatymo 52 straipsnio 5 dalyje nurodytu atveju išleistos naujos akcijos turi būti apmokamos pinigais. Šio Įstatymo 471 straipsnyje ir Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka suteiktų akcijų, kai akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų emisiją, apmokėjimo ypatumai nustatyti šio Įstatymo 472 straipsnyje.“

 

21 straipsnis. 451 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 451 straipsnio 5 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) akcijų, apmokėtų nepiniginiu įnašu, skaičius, nominali vertė, kiekvieno iš įvertinto turto elementų aprašymas ir duomenys apie asmenį, kuris apmoka akcijas nepiniginiu įnašu, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje;“.

 

22 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 46 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Materialios akcijos ar akcijų sertifikatai perleidžiami kitų asmenų nuosavybėn perdavimu, padarius atitinkamą įrašą akcijoje ar akcijų sertifikate, tai yra indosamentą. Indosamente įrašomi duomenys apie asmenį, kuriam akcija ar akcijų sertifikatas perleidžiami, tapatūs duomenims, nurodytiems šio Įstatymo 7 straipsnio 21 dalyje, taip pat įrašo data. Indosamentą pasirašo akciją ar akcijų sertifikatą perleidžiantis asmuo ir akciją ar akcijų sertifikatą įgyjantis asmuo.“

2. Pakeisti 46 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Sudariusios sandorį dėl nematerialių akcijų perleidimo, sandorio šalys juridiniams asmenims, kurie, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, yra atidarę ir tvarko jų asmenines vertybinių popierių sąskaitas, turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje, be kitų sutarties sąlygų, turi būti nurodyta:

1) bendrovės, kurios akcijos perleidžiamos, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

2) perleidžiamų akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė;

3) akcinių bendrovių akcijoms – Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo suteiktas akcijų emisijos kodas (jeigu akcinė bendrovė, kurios akcijos perleidžiamos, yra išleidusi skirtingų emisijų akcijas);

4) privilegijuotųjų akcijų dividendo dydis, balsavimo ir kitos teisės.“

3. Pakeisti 46 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Sutartis, kurioje nėra bent vieno iš šio straipsnio 3 dalyje nurodytų duomenų, yra negaliojanti nuo jos sudarymo momento ir juridiniai asmenys, kurie, vadovaujantis Finansinių priemonių rinkų įstatymu, turi teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, neturi teisės pagal ją daryti įrašų.“

4. Pakeisti 46 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Akcinė bendrovė neturi teisės varžyti akcininkų teisės šio Įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka perleisti visiškai apmokėtas akcijas kito asmens nuosavybėn, išskyrus atvejus, kai nepasibaigęs darbuotojų akcijų perleidimo apribojimo terminas, taip pat kai disponavimo suteiktomis akcijomis sąlygos (suvaržymai) ir jų taikymo terminai buvo nustatyti Akcijų suteikimo taisyklėse.“

 

23 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Jei uždarosios akcinės bendrovės akcijos perleidžiamos kitu įstatymų nustatytu būdu (ne pardavimo) arba vykdant teismo sprendimą, šis straipsnis netaikomas.“

 

24 straipsnis. Įstatymo papildymas 471 straipsniu

Papildyti Įstatymą 471 straipsniu:

471 straipsnis. Akcijų suteikimas

1. Akcijos gali būti suteikiamos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, kurie šias akcijas įgyja neatlygintinai arba iš dalies atlygintinai, šiame straipsnyje nustatyta tvarka. Akcijos gali būti suteikiamos tik fiziniams asmenims. Akcijos negali būti suteikiamos asmeniui, kuris yra bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės akcininkas ir kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų. Kai akcijas suteikia bankas ar finansų maklerio įmonė, nustatant galimybę akcininkui šiame straipsnyje nustatyta tvarka suteikti akcijų ir tuo tikslu skaičiuojant akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų dydį, neįtraukiamos tos jam nuosavybės teise priklausančios akcijos, kurios skirtos kaip išmoka už veiklos rezultatus jam kaip darbuotojui, kurio profesinė veikla ir (ar) priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką prisiimamai rizikai.

2. Akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų (paprastųjų akcijų, privilegijuotųjų akcijų ar darbuotojų akcijų statusą turinčių paprastųjų akcijų) emisiją arba perleidžiant bendrovės turimas savas akcijas.

3. Suteikti akcijas bendrovė gali šiais atvejais:

1) bendrovėje yra sudarytas rezervas akcijoms suteikti, kai akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų emisiją. Rezervo akcijoms suteikti dydis turi būti ne mažesnis už suteikiamų akcijų emisijos kainų sumą, kai akcijos suteikiamos neatlygintinai, ir (ar) suteikiamų akcijų emisijos kainų sumos ir sumų, kurias už akcijas moka jas įgyjantys asmenys, skirtumą, kai akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai;

2) bendrovė turi įsigijusi savų akcijų šio Įstatymo 54 straipsnyje nustatyta tvarka, kai akcijos suteikiamos perleidžiant bendrovės savas akcijas.

4. Akcijos suteikiamos vadovaujantis Akcijų suteikimo taisyklėmis. Akcijų suteikimo taisyklių rengimo iniciatyvos teisę turi bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bendrovės darbuotojų grupė, kuri sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų bendrovės darbuotojų, taip pat bendrovės vadovas, valdyba, stebėtojų taryba. Akcijų suteikimo taisyklių rengimo iniciatoriai, išskyrus bendrovės vadovą, bendrovės vadovui pateikia paraišką, kurioje turi būti pagrindžiamas akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams tikslingumas ir pateikiami pasiūlymai dėl Akcijų suteikimo taisyklių turinio. Bendrovės vadovas Akcijų suteikimo taisyklių projektą parengia ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos gavimo bendrovėje dienos ir pateikia jį svarstyti valdybos, jeigu valdyba nesudaryta, – stebėtojų tarybos posėdyje, o jeigu nesudaryta ir stebėtojų taryba, – inicijuoja visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paraiškos gavimo bendrovėje dienos arba nuo Akcijų suteikimo taisyklių projekto parengimo dienos, kai Akcijų suteikimo taisyklių rengimo iniciatorius yra bendrovės vadovas.

5. Akcijų suteikimo taisyklėse turi būti nustatyta:

1) suteikiamų akcijų klasė, nominali vertė;

2) asmenų grupės, kurioms suteikiamos akcijos;

3) būdas, kuriuo suteikiamos akcijos (neatlygintinai ir (ar) iš dalies atlygintinai) (toliau šiame straipsnyje – akcijų suteikimo būdas);

4) bendrovės organas (organai), kuris (kurie) priima sprendimą dėl akcijų suteikimo;

5) tvarka, kuria privalo vadovautis bendrovės organas, priimdamas sprendimą dėl akcijų suteikimo;

6) informacijos apie šių taisyklių taikymą pateikimo visuotiniam akcininkų susirinkimui tvarka;

7) susipažinimo su šiomis taisyklėmis tvarka, jeigu šios taisyklės nėra skelbiamos bendrovės interneto svetainėje.

6. Akcijų suteikimo taisyklėse gali būti nustatyta maksimali įstatinio kapitalo dalis, kurią gali sudaryti suteikiamos akcijos, akcijų suteikimo šaltinis (nauja akcijų emisija ir (ar) savų akcijų perleidimas), taip pat šio Įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktuose nustatytų turtinių teisių apribojimai ir disponavimo suteiktomis akcijomis sąlygos (suvaržymai) bei šių apribojimų ir sąlygų (suvaržymų) taikymo terminai.

7. Akcijų suteikimo taisyklės gali būti nuolatinio pobūdžio arba jų taikymas gali būti apibrėžtas konkrečiu laikotarpiu ar įvykiu, kuris nurodomas Akcijų suteikimo taisyklėse.

8. Kai Akcijų suteikimo taisyklėse nurodoma, kad akcijos gali būti suteikiamos iš dalies atlygintinai, Akcijų suteikimo taisyklėse papildomai nurodoma apmokėjimo už akcijas tvarka, nurodant, kokią akcijos nominalios vertės dalį (sumą) turi apmokėti ją įgyjantis asmuo, arba nustatoma šios dalies (sumos) apskaičiavimo tvarka.

9. Kai Akcijų suteikimo taisyklėse nurodoma, kad akcijos gali būti suteikiamos neatlygintinai arba iš dalies atlygintinai, Akcijų suteikimo taisyklėse turi būti nustatyta akcijų suteikimo būdo pasirinkimo tvarka.

10. Jeigu Akcijų suteikimo taisyklėse nurodytos kelios asmenų grupės, kurioms suteikiamos akcijos ir atitinkamai keli bendrovės organai, kurie turi teisę priimti sprendimą dėl akcijų suteikimo, šiose taisyklėse turi būti aiškiai atskirta šių bendrovės organų kompetencija.

11. Sprendimo dėl akcijų suteikimo negali priimti bendrovės organas, kurio nariams akcijos suteikiamos.

12. Akcijų suteikimo taisyklės skelbiamos bendrovės interneto svetainėje arba sudaroma galimybė bendrovės akcininkams, darbuotojams ir (ar) organų nariams ir, jeigu taip nustatyta šiose taisyklėse, kitiems asmenims su jomis susipažinti bendrovės buveinėje. Kai Akcijų suteikimo taisyklėse nustatomos disponavimo suteiktomis akcijomis sąlygos (suvaržymai), šių sąlygų (suvaržymų) faktą patvirtinantis dokumentas pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui per 10 darbo dienų nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo dienos.“

 

25 straipsnis. Įstatymo papildymas 472 straipsniu

Papildyti Įstatymą 472 straipsniu:

472 straipsnis. Suteiktų akcijų, kai akcijos suteikiamos išleidžiant naują akcijų emisiją, apmokėjimas

1. Šio Įstatymo 471 straipsnyje ir Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka suteikiant akcijas neatlygintinai, už akcijas apmokama bendrovės lėšomis iš bendrovės rezervo akcijoms suteikti.

2. Šio Įstatymo 471 straipsnyje ir Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka suteikiant akcijas iš dalies atlygintinai, už akcijas apmokama Akcijų suteikimo taisyklėse nustatyta tvarka pinigais ir (ar) akcijas apmokančiam asmeniui nuosavybės teise priklausančiais nepiniginiais įnašais, taip pat bendrovės lėšomis iš bendrovės rezervo akcijoms suteikti.

3. Kai akcijos suteikiamos neatlygintinai arba iš dalies atlygintinai, terminas akcijoms apmokėti bendrovės lėšomis negali būti ilgesnis kaip 5 darbo dienos nuo akcijų pasirašymo sutarties sudarymo dienos.

4. Bendrovei įvykdžius savo įsipareigojimus dėl neatlygintinai arba iš dalies atlygintinai suteikiamų bendrovės akcijų apmokėjimo, atitinkama suma sumažinamas bendrovės rezervas akcijoms suteikti.

5. Akcijas suteikiant neatlygintinai, šio Įstatymo 14 straipsnio 2 dalis, 43 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 44 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai dėl pasirašytų akcijų apmokėjimo, taip pat šio Įstatymo 45 straipsnio 4, 8, 10, 11 ir 12 dalys netaikomos.

6. Akcijas suteikiant iš dalies atlygintinai, šio Įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje, 44 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnio 9 dalyje įtvirtinti įsipareigojimai bendrovei, susiję su apmokėjimu už pasirašytas akcijas, taikomi akcijų emisijos kainos daliai (sumai), kurią turi apmokėti akcijas įgyjantis asmuo.

7. Kai akcijos suteikiamos iš dalies atlygintinai, šio Įstatymo 45 straipsnio 4 dalyje nustatytas reikalavimas dėl pradinio įnašo pinigais dydžio netaikomas, o akcijas pasirašiusio asmens pradinis įnašas pinigais turi būti ne mažesnis kaip 1/4 visos jo už pasirašytas akcijas mokamos emisijos kainos dalies (sumos).“

 

26 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 51 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įstatinis kapitalas gali būti didinamas iš bendrovės lėšų, tai yra iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų (išskyrus savų akcijų įsigijimo ir privalomąjį rezervus). Įstatinis kapitalas iš bendrovės lėšų didinamas išleidžiant naujas akcijas, kurios neatlygintinai išduodamos akcininkams arba šio Įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka suteikiamos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, arba padidinant anksčiau išleistų akcijų nominalias vertes.“

2. Pakeisti 51 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai bendrovė didina įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų išleisdama naujas akcijas, akcininkai, išskyrus šio Įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį, turi teisę neatlygintinai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.“

 

27 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Sumažinus įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, su akcininkais atsiskaitoma tik pinigais. Pinigai akcininkams gali būti išmokami ne anksčiau, negu pakeisti bendrovės įstatai įregistruojami juridinių asmenų registre, ir turi būti išmokėti per vieną mėnesį nuo pakeistų bendrovės įstatų įregistravimo dienos. Išmokas turi teisę gauti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ir turi šią teisę ar kitokiu teisėtu pagrindu turi tokią teisę, o išmokų dydžiai turi būti proporcingi jų turėtų akcijų nominalių verčių sumai. Per šioje dalyje nustatyto vieno mėnesio terminą išmokų negavę asmenys turi teisę jiems priklausančias lėšas išreikalauti iš bendrovės kaip jos kreditoriai. Akcininkui išmokėtą išmoką bendrovė gali išieškoti, jeigu akcininkas žinojo ar turėjo žinoti, kad išmoka yra paskirta ir (arba) išmokėta neteisėtai.“

 

28 straipsnis. Įstatymo papildymas 531 straipsniu

Papildyti Įstatymą 531 straipsniu:

531 straipsnis. Akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio

1. Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė keičiami, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas gali būti priimamas, kai bendrovėje yra vienas akcininkas, taip pat kai bendrovėje yra daugiau negu vienas akcininkas, jeigu visų kiekvienam akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų nominalių verčių suma išlieka tokia pati, kokia buvo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą pakeisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje).

2. Keisti išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, bendrovė gali tik tada, kai jos įstatinis kapitalas (paskutinės laidos akcijų emisijos kaina) yra visiškai apmokėtas.

3. Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimas, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, negali turėti įtakos akcininkų turtinėms ir neturtinėms teisėms, kurias jiems suteikė iki sprendimo pakeisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, priėmimo nuosavybės teise priklausiusių akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė.

4. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime pakeisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, be kita ko, turi būti nurodyta:

1) bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė;

2) bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimo taisyklės, atitinkančios šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytus principus;

3) naujai nustatomas bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė.

5. Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičius ir akcijos nominali vertė, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, laikomi pakeistais tik įregistravus pakeistus bendrovės įstatus juridinių asmenų registre.

6. Bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičiaus ir akcijos nominalios vertės keitimui, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio, mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 49 straipsnio 1, 4 ir 8 dalys.“

 

29 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 54 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Bendrovė savas akcijas gali įsigyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, išskyrus šio straipsnio 21 dalyje nustatytą atvejį. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime, be kita ko, turi būti nustatyta:

1) akcijų įsigijimo tikslas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius;

3) terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai akcijos įsigyjamos siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams, įskaitant bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams šio Įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka, skirti bendrovės akcijų kaip išmoką už veiklos rezultatus darbuotojams, kurių profesinė veikla ir (ar) priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką prisiimamai rizikai, taip pat kai akcijos įsigyjamos siekiant bendrovės išleistas konvertuojamąsias obligacijas pakeisti į šios bendrovės akcijas. Savų akcijų pardavimo tvarka turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų.“

2. Papildyti 54 straipsnį 21 dalimi:

21. Bendrovė savas akcijas gali įgyti bendrovės valdybos (jeigu ji nesudaroma, – bendrovės vadovo) sprendimu, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams šio Įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka. Bendrovės valdybos (jeigu ji nesudaroma, – bendrovės vadovo) sprendimui mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 2 dalies 1–4 punktuose nustatyti reikalavimai.“

3. Pakeisti 54 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Bendrovės akcijos, įgytos šio straipsnio 21 dalyje nurodyto bendrovės valdymo organo sprendimu, turi būti perleistos (suteiktos) bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojų nuosavybėn šio Įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo. Bendrovės akcijos, įgytos pažeidžiant šio straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, turi būti perleistos kitų asmenų nuosavybėn ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo. Jeigu akcijos neperleidžiamos per šioje dalyje nustatytą laiką, atitinkamai turi būti sumažintas įstatinis kapitalas, akcijos anuliuojamos ir paskelbiamos negaliojančiomis.“

4. Papildyti 54 straipsnį 15 dalimi:

15. Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi, kai akcijos įsigyjamos siekiant įvykdyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą. Šiuo atveju šio Įstatymo 52 straipsnio 6 ir 7 dalys taikomos mutatis mutandis.“

 

30 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Akcininkų pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti atšaukta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti tokį sprendimą tik tuo atveju, jeigu yra žinomas asmuo ar asmenys (tokie asmenys gali būti ir akcininkai), kuriems suteikiama teisė įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai atšaukiama pirmumo teisė įsigyti akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų dėl ketinimo viešai siūlyti akcijas ar konvertuojamąsias obligacijas Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka arba atšaukiama pirmumo teisė įsigyti bendrovės akcijų dėl ketinimo suteikti akcijas šio Įstatymo 471 straipsnyje nustatyta tvarka. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl pirmumo teisės atšaukimo, be kita ko, turi būti nurodyta:

1) pirmumo teisės atšaukimo priežastys;

2) asmuo ar asmenys, kuriems suteikiama teisė įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), jeigu šiuos asmenis ir duomenis apie juos būtina nurodyti pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas;

3) išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų skaičius, kurį kiekvienas iš nurodytų asmenų gali įsigyti (jeigu šiuos duomenis būtina nurodyti pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas).“

 

31 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 59 straipsnio 2 dalį nauju 9 punktu:

9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti;“.

2. Buvusius 59 straipsnio 2 dalies 9–12 punktus laikyti atitinkamai 10–13 punktais.

3. Pakeisti 59 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Bendrovė šio straipsnio 2 dalies 12 punkte nurodytiems tikslams gali skirti ne daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams skiriama ataskaitinių finansinių metų pelno dalis negali būti didesnė kaip1/3 pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti.“

 

 

32 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kai skaidant bendrovę po reorganizavimo veiksiančių bendrovių akcijos skaidomos bendrovės akcininkams skirstomos neproporcingai jų dalims skaidomos bendrovės įstatiniame kapitale, akcininkai, kurių akcijų nominali vertė mažesnė kaip 1/10 skaidomos bendrovės įstatinio kapitalo, ne vėliau kaip per 45 dienas nuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo reorganizuoti bendrovę priėmimo turi teisę pareikalauti, kad jų akcijas iki reorganizavimo pabaigos išpirktų skaidoma bendrovė. Tokiam akcijų išpirkimui netaikomos šio Įstatymo 54 straipsnio nuostatos. Išpirktoms akcijoms taikoma šio straipsnio 5 dalis. Išperkamų akcijų apmokėjimo kaina nustatoma atsižvelgiant į vidutinę paskutinių 6 mėnesių iki visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo reorganizuoti bendrovę priėmimo šių akcijų rinkos kainą. Ginčus dėl atlyginimo už akcijas dydžio sprendžia teismas. Jeigu reikalaujamų išpirkti akcijų nominali vertė viršija 1/10 skaidomos bendrovės įstatinio kapitalo, toliau pagal patvirtintas reorganizavimo sąlygas bendrovė negali būti reorganizuojama.“

 

 

33 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 4 straipsnio 5 ir 6 dalys, 6 straipsnis, 8–11 straipsniai, 12 straipsnio 5–7 dalys, 13, 14 straipsniai, 16 straipsnio 1 dalis, 18, 20 straipsniai, 22 straipsnio 4 dalis, 24–31 straipsniai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministras su šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytų straipsnių įgyvendinimu susijusius įgyvendinamuosius teisės aktus priima iki 2017 m. gruodžio 31 d.

3. Šio įstatymo 24 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 471 straipsnio nuostatos netaikomos grupei, kaip ši sąvoka apibrėžta Akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnyje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė