LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2017 m. rugsėjo 21 D. ĮSAKYMO nR. 3d-599 „dĖL VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 3D-516

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pagal Programą tiekiami vaisiai ir daržovės turi būti gamintojų (augintojų) supakuoti taip, kad nebūtų galima pakeisti jų turinio, išskyrus tuos atvejus, kai pats gamintojas (augintojas) tiesiogiai tiekia produktus ugdymo įstaigoms, ir paženklinti, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-2 „Dėl Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, pagal minėtas Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles pagaminti (užauginti) nacionalinės kokybės produktai (toliau – NKP) turi būti paženklinti ženklu „Kokybė“). Pareiškėjai, tiekiantys ugdymo įstaigoms vaisius ir daržoves bei jų sultis, išskyrus ugdymo įstaigas, produktus įsigyja tiesiogiai iš sertifikuotų ekologiškų arba sertifikuotų NKP gamintojų (augintojų). Lietuvos ekologiškų arba NKP gamintojų (augintojų) sąrašai yra skelbiami sertifikavimo įstaigų interneto svetainėse. Ugdymo įstaigoms pateiktų produktų lydimuosiuose dokumentuose nurodomas ekologinės gamybos patvirtinamojo dokumento ir (arba) NKP sertifikato numeris.“

2. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. PVM sąskaitos faktūros ar sąskaitos faktūros Programai  išrašomos atskirai, nurodant tik apmokėjimui skirtus produktus. Už išdalytus vaisius ir daržoves pateikiamuose PVM sąskaitų faktūrų, sąskaitų faktūrų  sąrašuose arba buhalterinės programos išrašuose privalo būti nurodyta: be privalomų Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme bei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytų rekvizitų, kokybės klasė, kilmės šalis, kiekis (kg/l) (nurodant tris skaičius po kablelio), vieno kg/l kaina be PVM, o ekologiškiems arba NKP produktams, papildomai rašoma santrumpa EKO, nurodant patvirtinamojo dokumento numerį arba NKP, nurodant sertifikato numerį ir ūkio pavadinimą.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 38.2 papunktį.

4. Pakeičiu 38.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.4. vadovaudamasi Reglamento (ES) 2017/40 7–8 straipsnių nuostatomis ar gavusi pagal Taisyklių 40.4 papunktį informaciją apie nustatytus pažeidimus, savo nustatyta tvarka sprendžia dėl pareiškėjo patvirtinimo galiojimo sustabdymo ar atšaukimo bei taiko poveikio priemones.“

5. Pripažįstu netekusiu galios 39 punktą.

6. Papildau 43.13 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

43.13. informacijos pateikimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir savivaldybių administracijoms pagal jų išreikštą poreikį apie ugdymo įstaigas, dalyvaujančias Programoje, nurodant per praėjusius kalendorinius metus išmokėtos paramos sumas ir jų šaltinius. Ši informacija pateikiama pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų vasario 1 dienos;“.

7. Pripažįstu netekusiu galios 46 punktą.

8. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, nesutinkantys su Nacionalinės mokėjimo agentūros ir (arba) Agentūros priimtais sprendimais, veikimu arba neveikimu, susijusiais su paramos paraiškų, pateiktų pagal Programos priemonę, administravimu, vertinimu, atranka ir mokėjimo prašymų administravimu, turi teisę juos apskųsti. Nacionalinės mokėjimo agentūros ir (arba) Agentūros sprendimus, veikimą arba neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali savo pasirinkimu apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka atitinkamai Nacionalinės mokėjimo agentūros ir (arba) Agentūros vadovui arba Žemės ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka apygardos administraciniam teismui. Žemės ūkio ministerijos sprendimus, veikimą ar neveikimą pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas gali apskųsti savo pasirinkimu žemės ūkio ministrui, ikiteisminei ginčų nagrinėjimo institucijai arba teismui šiame punkte nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

10. Papildau 2 priedą 2.4 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

2.4. jei Lietuvos gamintojų Lietuvos rinkoje parduotų pieno produktų metinis kainų (be PVM) pokytis (einamųjų metų birželio mėnesio, palyginti su  ankstesnių metų birželio mėnesiu) yra didesnis nei 7 proc., nepaisant 2.1 papunktyje nurodyto laikotarpio, paramos dydis apskaičiuojamas pagal einamųjų metų II ketv. atitinkamų pieno produktų vidutines kainas.“

11. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

12. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Kęstutis Navickas


 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno

produktų vartojimo skatinimo

vaikų ugdymo įstaigose programos

įgyvendinimo taisyklių

1 priedas

 

 

VAISIŲ IR DARŽOVIŲ BEI PIENO IR PIENO PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS PAGAL PRIEMONES

 

Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programai (toliau – Programa) įgyvendinti lėšos skiriamos taip:

1) produktų tiekimo ugdymo įstaigoms išlaidos, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo tol, kol išnaudojamos visos EK skirtos ES lėšos Lietuvai, o toliau –  iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, neviršijant lentelėje nurodytos sumos. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kontroliuoja EK skirtų ES lėšų panaudojimo likutį ir užtikrina, kad nebūtų viršyta skirta Lietuvai suma;

2) švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos be PVM dengiamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo;

3) švietimo priemonių ir visuomenės informavimo priemonių įgyvendinimo išlaidos dengiamos po lygiai (po 50 proc.) iš vaisių ir daržovių dalies bei pieno ir pieno gaminių dalies.

 

PROGRAMOS FINANSAVIMO PLANAS PAGAL PRIEMONES 2022–2023 MOKSLO METAMS

 

Priemonė

Paramos lėšos 2022–2023 mokslo metams

Vaisių ir daržovių dalis

Pieno ir pieno gaminių dalis

Iš viso

 

1.        

Produktų tiekimas ugdymo įstaigoms, įskaitant transportavimo ir dalijimo išlaidas, iš jų:

1 900 246

3 060 642

4 960 888

 

ES lėšos, tūkst. Eur

855 451

970 456

1 825 907

 

bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Eur

715 000

1 559 000

2 274 000

 

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

329 795

531 186

860 981

 

2.        

Švietimo priemonėms įgyvendinti, iš jų:

121 000

ES lėšos, tūkst. Eur

100 000

bendrojo finansavimo lėšos , tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

21 000

3.        

Visuomenės informavimo priemonėms įgyvendinti, iš jų:

121 000

ES lėšos, tūkst. Eur

100 000

bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Eur

0

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

21 000

4.        

Programos vertinimui atlikti, iš jų:

26 620

 

ES lėšos, tūkst. Eur

22 000

 

bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Eur

0

 

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

4 620

IŠ VISO

5 229 508

ES lėšos, tūkst. Eur

2 047 907

bendrojo finansavimo lėšos, tūkst. Eur

2 274 000

valstybės biudžeto lėšos, skirtos PVM apmokėti, tūkst. Eur

907 601

 

_________________

 

part_df522aaea8714351b27d43989193a201_end


Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno

produktų vartojimo skatinimo

vaikų ugdymo įstaigose programos

įgyvendinimo taisyklių

3 priedas

 

 

PARAMOS UŽ TIEKIAMUS VAISIUS IR DARŽOVES* 2022–2023 MOKSLO METAIS DYDŽIAI

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Paramos dydis, be PVM,

Eur už 1 kg / l

 

Obuoliai (ekologiški)

1,62

 

Obuoliai (NKP)

1,33

 

Kriaušės (ekologiškos)

2,69

 

Kriaušės (NKP)

2,21

 

Morkos (ekologiškos)

0,81

 

Morkos (NKP)

0,67

 

Morkos pjaustytos lazdelėmis (ekologiškos)

1,35

 

Morkos pjaustytos lazdelėmis (NKP)

1,15

 

Sultys (ekologiškos)

2,00

 

Sultys (NKP)

1,60

 

*Tiekiami produktai turi atitikti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“, 22–24 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

_________________

part_e1c2b506c3874d82bfb35091ded9a09e_end


Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno

produktų vartojimo skatinimo vaikų

ugdymo įstaigose programos

įgyvendinimo taisyklių

4 priedas

 

 

PARAMOS UŽ TIEKIAMUS PIENO GAMINIUS* 2022–2023 MOKSLO METAIS DYDŽIAI

 

Gaminių kategorijos

Gaminių skiriamosios ypatybės, sudėtis

Paramos dydis, be PVM

Eur už 1 kg / l

Termiškai apdorotas pienas

0,92

Kefyras, geriamasis jogurtas (be priedų)

1,04

 

Jogurtas (be priedų), išfasuotas po 125 g

3,16

I kategorija pagal Reglamento (ES) 2016/791

V priedą

Jogurtas su priedais, išfasuotas po 125 g:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos parama

 

2,92

0,24

Švieži sūriai

7,17

 

Varškė (be pridėtinio cukraus)

4,72

 

Brandinti puskiečiai sūriai

5,63

 

Ilgai brandinti kietieji sūriai

9,11

 

*Tiekiami produktai turi atitikti Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 3D-489 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“, 22–23 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

____________________

part_42e1fedbafb14ee5839d0c4525a9d2ec_end