Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ PASKIRSTYMO PROPORCIJŲ, SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ DALIES NUSTATYMO IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 23 d. Nr. 85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria :

1.   Nustatyti:

1.1. Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijas šioms finansuojamų veiklų sritims:

1.1.1. fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą – 50 procentų;

1.1.2. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui – 20 procentų;

1.1.3. sporto renginių organizavimui – 15 procentų;

1.1.4. esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui – 10 procentų;

1.1.5. kvalifikacijos tobulinimui – 5 procentus.

1.2. 10 procentų Sporto rėmimo fondo lėšų nuo šio nutarimo 1.1.1–1.1.5 papunkčiuose nurodytų proporcijų dalies skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

1.3. Sporto rėmimo fondo administravimui skiriami 3,5 procento metinio Sporto rėmimo fondo biudžeto.

2. Patvirtinti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą (pridedama).

3. Nustatyti, kad 2019 metais Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos institucijos arba viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros tinkamomis pripažintos sporto projektų vykdytojų išlaidos, patirtos nuo 2019 m. sausio 1 d., išskyrus esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto srities projektus.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 148 „Dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                              Algirdas Monkevičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85

 

 

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus pareiškėjams, paraiškoms Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti ir sporto projektams, jų vertinimo, sprendimų dėl sporto projektų finansavimo skyrimo priėmimo, sporto projektų sutarčių (toliau – sutartys) sudarymo, sporto projektams skirtų lėšų naudojimo, grąžinimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas ir panaudotų lėšų kontrolės tvarką.

2.    Sporto rėmimo fondo lėšas administruoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija) arba Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) įgaliota institucija (pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 17 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas finansuojamų veiklų sritis) ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (pagal Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą finansuojamos veiklos sritį) (toliau už atitinkamą finansuojamos veiklos sritį atsakinga institucija – atsakinga institucija).

3.    Sporto rėmimo fondo lėšos skiriamos Sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodytiems sporto projektams, orientuotiems į finansuojamų veiklų sritis, finansuoti.

4.    Ministras tvirtina Aprašo nuostatas detalizuojančias ar, tiesiogiai Apraše nurodytais atvejais, Aprašo nuostatas įgyvendinančias taisykles (toliau – Taisyklės).

5.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Sporto įstatyme.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, PARAIŠKOMS IR SPORTO PROJEKTAMS

 

6.    Paraiškas, kurios yra ministro nustatytos formos ir turinio dokumentas, pareiškėjo teikiamas atsakingai institucijai, siekiant gauti finansavimą sporto projektui įgyvendinti, gali teikti juridiniai asmenys.

7.    Sporto projekto veiklos fiziškai turi būti vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje (jeigu tai nėra įmanoma dėl sporto projekto specifikos ar veiklų pobūdžio ir veiklos yra vykdomos už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, turi būti užtikrinama, kad vykdomų veiklų metu sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitektų Lietuvos Respublikai). Atsakinga institucija gali nustatyti sporto projekto veiklų, kurios gali būti vykdomos ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, dalį.

8.    Paraišką, kai sporto projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.

9.    Sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis prasideda nuo sutartyje nurodyto termino ir tęsiasi iki sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, išskyrus, kai projekto vykdytojas sporto projekte yra numatęs veiklų iki planuojamos sutarties pasirašymo datos. Tokiu atveju Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios buvo patirtos ne anksčiau nei buvo priimtas sprendimas dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektui įgyvendinti. Kai paraiškoje Sporto rėmimo fondo lėšas yra planuojama skirti sporto inventoriui ir įrangai įsigyti arba esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui atlikti, pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti įsigyto, remontuoto, atnaujinto (modernizuoto) ir (arba) rekonstruoto turto naudojimo laikotarpį, kuris gali būti ilgesnis nei sporto projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis. 

10Sporto projekto išlaidų patyrimo data negali būti vėlesnė nei sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data. Sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga laikoma sutartyje nustatyta sporto projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos data. Sporto projekto išlaidų apmokėjimo data negali būti vėlesnė nei ataskaitos, kuria atsiskaitoma už sporto projektui skirtų lėšų panaudojimą, teikimo atsakingai institucijai pagal Taisykles, data.

11Sporto projektui įgyvendinti prašomų skirti Sporto rėmimo fondo lėšų suma negali būti mažesnė kaip 3 000 Eur (esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto atveju – 5 000 Eur) ir negali būti didesnė kaip 450 000 Eur.

12Sporto projekto išlaidos gali būti apmokamos supaprastintai. Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti supaprastintai yra nustatyta Taisyklėse, nurodant supaprastintai apmokamų išlaidų taikymo sritį, dydžius ir taikymo sąlygas. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiams (fiksuotiesiems išlaidų vieneto įkainiams, fiksuotosioms išlaidų sumoms ir (ar) fiksuotosioms išlaidų normoms) nustatyti naudojamos metodikos, kurios yra taikomos Europos Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams.

 

III SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

13.     Ministerijos parengtas kvietimas lietuvių kalba ir su kvietimu susijusi informacija skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje ir, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Kvietime nurodomas laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal Apraše ir Taisyklėse nurodytas sąlygas, ministro nustatytus prioritetus ir patvirtintus specialiuosius sporto projektų vertinimo kriterijus.

14.     Kvietimas finansavimui gauti skelbiamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 dienos. Kvietimų skaičius neribojamas.

15.     Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą, atsakingai institucijai turi pateikti ministro nustatytos formos užpildytą paraišką. Pareiškėjas, kurio sporto projektui įgyvendinti buvo skirtos Sporto rėmimo fondo lėšos ir su kuriuo sudaryta sutartis, laikomas sporto projekto vykdytoju.

16.     Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 7 procentais nuo sporto projekto sąmatos. Sporto projekto sąmatoje pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų pajamų ir išlaidų sumą, būtiną sporto projektui įgyvendinti, ir ją teikia atsakingai institucijai kartu su sporto projekto paraiška (kaip jos sudedamąją dalį).

17.     Sporto projektų, susijusių su esamų sporto bazių plėtra, priežiūra ir remontu, įgyvendinimo vieta – Lietuvos Respublikos teritorija.

18.     Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu.

19.     Paraiškų teikimo terminas negali būti trumpesnis nei 20 darbo dienų.

20.     Sporto projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai.

21.     Sporto projekto administravimo išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 15 procentų sporto projektui prašomų skirti Sporto rėmimo fondo lėšų. Atsakinga institucija Taisyklėse nustatytais atvejais gali nustatyti mažesnę sporto projekto administravimo išlaidoms skiriamą Sporto rėmimo fondo lėšų dalį. Taisyklėse nustatant atvejus, kai gali būti mažinama sporto projekto administravimo išlaidoms skiriama Sporto rėmimo fondo lėšų dalis, turi būti atsižvelgiama į ministro nustatytus prioritetus, paraiškų turinį, pareiškėjo turimą administravimo patirtį ir (ar) atliktus tyrimus, susijusius su sporto projektų administravimui skiriamų lėšų dydžiais.

22.     Atsakinga institucija po paraiškų teikimo termino pabaigos savo interneto svetainėje viešina pateiktų ir užregistruotų paraiškų Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno sporto projekto pareiškėjas, sporto projekto pavadinimas nurodytas paraiškoje, prašoma Sporto rėmimo fondo lėšų suma.

 

IV SKYRIUS

IŠLAIDŲ TINKAMUMO SĄLYGOS

 

23.     Atsakingai institucijai nustačius, kad tos pačios išlaidos (dėl sporto projekto vykdytojo ir (ar) sporto projekto partnerio kaltės) Sporto rėmimo fondo lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, kitus kartus skirtas finansavimas grąžinamas atsakingai institucijai per 5 darbo dienas nuo pareiškėjo informavimo (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos), o sporto projekto vykdytojas ir (ar) sporto projekto partneris (t. y. tas (tie) subjektas (-ai), dėl kurio (-ių) kaltės sporto projektas buvo finansuotas daugiau nei vieną kartą) praranda teisę 3 metus kaip sporto projekto vykdytojas ir sporto projekto partneris teikti paraiškas ir gauti Sporto rėmimo fondo lėšų.

24.     Apie atvejus, kai tos pačios išlaidos Sporto rėmimo fondo lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą,  atsakingos institucijos viena kitą informuoja per 5 darbo dienas nuo tokio atvejo nustatymo dienos.

25.     Vienas pareiškėjas vienai finansuojamai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų tai pačiai finansuojamai veiklos sričiai kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).

 

V SKYRIUS

SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

26.     Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti pateiktų sporto projektų vertinimą sudaro du etapai:

26.1atrankos, kurią atlieka atsakinga institucija vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, ministro nustatytais prioritetais ir patvirtintais specialiaisiais sporto projektų vertinimo kriterijais, ir kuri apima du etapus:

26.1.1. paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo;

26.1.2. paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimo. Atlikdama šio etapo vertinimą, atsakinga institucija gali pasitelkti jos pasirinktus ekspertus. Pabaigusi turinio vertinimą, atsakinga institucija per 3 darbo dienas tinkamus finansuoti Sporto rėmimo fondo lėšomis sporto projektus ir vertinimo išvadas dėl jų tinkamumo finansuoti vertinimo (toliau – išvados) pateikia sporto projektų komisijai (toliau – komisija);

26.2atsakingos institucijos atrinktų tinkamų finansuoti sporto projektų įvertinimo, kurį atlieka komisija, vadovaudamasi Aprašu, Taisyklėmis, ministro nustatytais prioritetais ir patvirtintais specialiaisiais sporto projektų vertinimo kriterijais:

26.2.1. pritardama atsakingos institucijos išvadoms ir teikdama siūlymus ministerijai ar ministro įgaliotai institucijai dėl sporto projektų finansavimo;

26.2.2. nepritardama atsakingos institucijos išvadoms ir teikdama motyvuotus siūlymus ministerijai ar ministro įgaliotai institucijai dėl sporto projektų finansavimo.

27.     Komisija neteikia siūlymų dėl sporto projektų finansavimo dydžio.

28.     Atsakinga institucija ir komisija, vertindamos paraiškas, vadovaujasi Sporto įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais ir šiais principais:

28.1.    lygiateisiškumo – visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi vertinimo principai;

28.2.    skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės – turi būti sudaromos sąlygos nustatyti vertinimą atlikusius ir sprendimą priėmusius asmenis; visi vertintojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis ir atsakomybe atliekant vertinimą; vertinimo rezultatai turi būti viešinami Apraše nustatyta tvarka;

28.3.    profesionalumo – paraiškų vertinimui atlikti turi būti pasitelkiami atitinkamos kompetencijos specialistai;

28.4.    proporcingumo – sprendimas atmesti paraišką turi būti priimtas įvertinus neatitikties sporto projekto vertinimo kriterijams mastą;

28.5.    konfidencialumo – turi būti užtikrintas paraiškoje pateiktos informacijos naudojimas tik vertinimo tikslais ir informacijos apie sporto projektą neskleidimas paraiškos vertinimo proceso metu, išskyrus Aprašo 22 ir 47 punktuose ir Sporto įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.

29.     Paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo metu atsakinga institucija nustato, ar paraiška yra pateikta nepraleidus kvietime nustatyto termino, atitinka Apraše ir Taisyklėse paraiškai nustatytus reikalavimus.

30.     Jeigu atliekant paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimą nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Apraše ir Taisyklėse nustatytų reikalavimų, Aprašo 31 ir 32 punktuose nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti. Atsakinga institucija privalo pateikti prašymą pareiškėjui patikslinti duomenis, nustatydama ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti.

31.     Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą trūkumo nepašalina arba trūkumo pašalinimo galimybė nenumatyta šiame ir Aprašo 32 punktuose, atsakinga institucija priima motyvuotą sprendimą tokią paraišką pripažinti netinkama ir ją atmesti. Tais atvejais, kai atrankos metu pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as) arba kai pareiškėjas turi įvykdyti pirkimą, atsakinga institucija gali priimti sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties vertinimo su išlyga, kad reikiami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki sutarties pasirašymo dienos bei tęsti tokios paraiškos vertinimą. Pareiškėjui nepateikus trūkstamų dokumentų ir (ar) papildomos informacijos per nustatytą terminą, sutartis nepasirašoma ir paraiška atmetama ir (ar) sprendimas dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo panaikinamas. Priimdama šiuos sprendimus atsakinga institucija privalo užtikrinti tinkamą paraiškų vertinimą ir Apraše bei Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymąsi.

32.     Netikslumai paraiškoje, kurie nesudaro esminių kliūčių paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimui (pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, rašybos klaidos ir kiti neesminiai netikslumai), nėra pakankamas pagrindas paraišką įvertinti kaip netinkamą.

33.     Paraiškos, kurios neatitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų, išskyrus Aprašo 30 punkte numatytus atvejus, yra atmetamos ir apie tokį atsakingos institucijos sprendimą pareiškėjai informuojami raštu per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.

34.     Paraiškų turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimą atsakinga institucija atlieka pagal Aprašo ir Taisyklėse nustatytas sąlygas. 

35.     Atsakinga institucija turinio ir sporto projektų išlaidų pagrįstumo vertinimą atlieką tik tų paraiškų, kurios atitiko administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus arba buvo priimtas sprendimas dėl paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimo su išlyga. 

36.     Paraiškų turinio vertinimas vykdomas vadovaujantis bendraisiais sporto projektų vertinimo kriterijais (ministras bendruosius sporto projektų vertinimo kriterijus gali detalizuoti) ir ministro nustatytais specialiaisiais sporto projektų vertinimo kriterijais, aktualiais konkrečiam kvietimui.

Lentelė

Eil. Nr.

Sporto projektų vertinimo kriterijai

Balai

Galima paklaida

Bendrieji sporto projektų vertinimo kriterijai

1.

Sporto projekto aktualumas ir svarba

30

± 5 balai

Vertinamas sporto projekto atitikimas Lietuvos Respublikos ir tarptautiniams (jei nustatyta Taisyklėse) su sporto politikos valdymo sritimi susijusiems strateginiams dokumentams, vertinamas sporto projektu sprendžiamos problemos aktualumas, reikšmingumas, atitikimas ministro nustatytiems prioritetams.

2.

Sporto projekto veiksmingumas, poveikis, tęstinumas

25

± 5 balai

Vertinama, ar sporto projekto uždaviniai ir rezultatai yra išmatuojami ir įvykdomi, išlaikoma nuosekli vidinė sporto projekto logika (sporto projekto rezultatai yra sporto projekto veiklų padarinys, sporto projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti sporto projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą sporto projekto tikslą). Jei aktualu konkrečiam kvietimui, gali būti vertinama, ar numatomi rezultatai užtikrins sporto projekto tęstinumą ir bus naudos gavėjų naudojami pasibaigus sporto projektui, ar pakankami sporto projekto vykdytojo gebėjimai tęsti pradėtas veiklas, naudoti įgyvendinto sporto projekto rezultatus.

3.

Sporto projekto finansinis ir ekonominis pagrindimas

20

nuo 5 iki 30 balų (minimaliai 15 ir maksimaliai 30 balų)

Vertinamas sporto projekto vykdytojo nuosavų lėšų indėlis į sporto projektą, sporto projekto biudžeto nuoseklumas ir jo ryšys su sporto projekto veiklomis ir uždaviniais. Vertinami sporto projektų išlaidų realumas, būtinumas, pagrįstumas, atitikimas ekonomiškumo principui.

4.

Sporto projekto valdymas

15

± 5 balai

Vertinama sporto projekto vykdytojo patirtis ir kompetencija įgyvendinti sporto projektą, sporto projekto valdymo struktūra, įgyvendinimo laikotarpio ir įgyvendinimo plano optimalumas ir realumas, sporto projekto rizikos ir jų valdymo planas. Jei sporto projekte taikoma, vertinamas partnerystės pagrįstumas, sporto projekto finansinio ir institucinio tęstinumo užtikrinimo galimybės.

Specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai

5.

Konkrečiam kvietimui ministro nustatyti specialieji sporto projektų vertinimo kriterijai

10

± 5 balai

 

Bendras galimas balų skaičius

100

 

 

37.     Jei paraiška nesurenka 50 ir daugiau balų (iš 100 galimų), paraiška atmetama. Taisyklėse kiekvienai vertinimo kriterijų grupei gali būti nustatytas pereinamasis balas, kurio nesurinkusi paraiška yra atmetama.

38.     Ekspertus paraiškos turiniui vertinti parenka atsakinga institucija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse nustatyta tvarka. Ekspertams keliami minimalūs reikalavimai: turėti aukštąjį išsilavinimą, tinkamą kompetenciją (t. y. vertinamos srities kvalifikaciją arba ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį toje sporto srityje, kurios sporto projektus ekspertas pasitelkiamas vertinti), būti nepriekaištingos reputacijos (t. y. neturėti galiojančio teistumo ir ), nešališkiems (t. y. ne mažiau kaip 1 metus iki ekspertinio vertinimo pradžios neturėję darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių su pareiškėju ar partneriu ar nesusiję su jais civiliniais santykiais (asmenimis, susijusiais civiliniais santykiais, laikomi: sudarę civilinę paslaugų teikimo, darbų atlikimo ar prekių teikimo sutartį (-is), nėra pareiškėjo ar partnerio valdymo organų nariu, su pareiškėju ar partneriu, jų valdymo organų nariais, nesusiję artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais (asmenimis, susijusiais artimos giminystės ir (ar) svainystės ryšiais, laikomi: sutuoktinis, jų vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), seneliai, vaikaičiai, taip pat eksperto ir jo sutuoktinio broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir šių brolių (įbrolių) bei seserų (įseserių) sutuoktiniai, taip pat asmenys, įregistravę partnerystę įstatymų nustatyta tvarka); neturi pareiškėjo ar partnerio įstatinio kapitalo dalies arba turtinio įnašo jame,  negauna iš pareiškėjo ar partnerio bet kokios rūšies pajamų. Tai ekspertas patvirtina teikdamas atsakingos institucijos patvirtintos formos deklaraciją. Taisyklėse gali būti keliami didesni nei minimalūs reikalavimai ekspertams.   

39.     Jeigu paraiškos atrankos metu kyla neaiškumų dėl dviprasmiškos ar neišsamios informacijos, atsakinga institucija kreipiasi į pareiškėją prašydama per atsakingos institucijos nustatytą ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą pateikti paaiškinimus ir (ar) papildomą informaciją. Atsakinga institucija negali prašyti paaiškinimų ir (ar) informacijos, kurie nepaaiškina paraiškos atitikties sporto projektų vertinimo kriterijams, o tik sustiprina paraiškos atitiktį sporto projektų vertinimo kriterijams.

40.     Paraiškos atrankos etape, atliekant išlaidų pagrįstumo vertinimą, nustatomas maksimalus Sporto fondo lėšų, reikalingų sporto projektui įgyvendinti, dydis:

40.1.    jeigu dalis sporto projekto išlaidų yra nepagrįsta, nėra akivaizdaus šių išlaidų būtinumo sporto projekto veikloms įgyvendinti, atsakinga institucija raštu pareiškėjo paprašo pagrįsti tokias išlaidas ir (arba) pasiūlo sumažinti dalį sporto projekto išlaidų. Jei pareiškėjas per atsakingos institucijos nustatytą ne trumpesnį nei 5 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 darbo dienų terminą nepateikia prašomos informacijos arba jo pateikta informacija nepagrindžia išlaidų būtinumo sporto projekto veiklai įgyvendinti, nepagrįstos išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Terminas gali būti pratęstas tam pačiam terminui, jei pareiškėjas, norėdamas pagrįsti pateiktą informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as);

40.2.    jei paraiškos vertinimo metu nustatoma, kad sporto projekto išlaidos yra suskaičiuotos remiantis rinkos kainas viršijančiais įkainiais, vertintojai, vadovaudamiesi Taisyklėse nustatyta tvarka, turi perskaičiuoti projekto biudžetą naudodami rinkos įkainius ir turi atitinkamai sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas bei apie tai informuoti pareiškėją;

40.3.    sporto projektui skirtinas (neviršijant paraiškoje nurodyto) Sporto rėmimo fondo lėšų dydis turi būti nustatomas kaip didžiausia sporto projektui įgyvendinti būtina lėšų suma, įvertinus visų kitų finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes.

41.     Atsakingai institucijai įvertinus visas jai pateiktas paraiškas ir atlikus atranką, atsakinga institucija sudaro paraiškų su vertinimo balais išvadas, kuriose pateikiami motyvuoti vertinimo rezultatai, kartu su siūlymais dėl paraiškų finansavimo ar nefinansavimo. Šios išvados teikiamos komisijai.

42.     Atsakinga institucija atranką atlieka per ne ilgiau kaip 40 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Atsakinga institucija gali kreiptis į ministeriją dėl termino pratęsimo, motyvuotai pagrįsdama tokio pratęsimo būtinumą. Numatytas terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 10 darbo dienų.

43.     Komisija, per 20 darbo dienų nuo paraiškų gavimo dienos įvertinusi projektus, teikia siūlymus dėl sporto projektų finansavimo atsakingai institucijai. Komisijos siūlyme pateikiami motyvai dėl lėšų skyrimo sporto projektams.

44.     Ministras ar ministro įgaliotos institucijos vadovas, per Aprašo 43 punkte nurodytą terminą negavęs siūlymų iš komisijos, turi teisę priimti sprendimą dėl sporto projektų finansavimo.

45.     Ministras ar ministro įgaliotos institucijos vadovas, gavęs komisijos siūlymą dėl sporto projektų finansavimo, priima motyvuotus sprendimus dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektams. Kai komisijos siūlymas dėl sporto projekto finansavimo nesutampa su atsakingos institucijos išvada dėl sporto projekto tinkamumo finansuoti vertinimo, ministras ar ministro įgaliotos institucijos vadovas gali priimti sprendimą tokią paraišką vertinti pakartotinai. Kai ministro ar ministro įgaliotos institucijos vadovo sprendimas dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektams yra kitoks nei pasiūlė komisija, ministras ar ministro įgaliotos institucijos vadovas sprendime nurodo tokio nesutikimo motyvus.

46.     Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir ministro ar ministro įgaliotos institucijos vadovo priimtą sprendimą dėl lėšų skyrimo sporto projektui pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

47.     Ministrui ar ministro įgaliotos institucijos vadovui priėmus sprendimus dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektams, ministerija ar ministro įgaliota institucija savo interneto svetainėje viešina: sprendimus dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvus, sporto projektų turinio vertinimų balus, paraiškų, kurioms įgyvendinti skirtos Sporto rėmimo fondo lėšos, sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno finansuojamo sporto projekto pareiškėjas, sporto projekto pavadinimas, skirta Sporto rėmimo fondo lėšų suma ir sporto projekto turinio santrauka. Sporto projektų įgyvendinimo laikotarpiu atsakinga institucija interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie sporto projektų įgyvendinimo rezultatus, Sporto rėmimo fondo lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

 

VI SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

48.     Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam sporto projektui skirtas finansavimas, atsakinga institucija sudaro sutartį. Sutarties formą, sutarties sudarymo, keitimo, nutraukimo ir kitas sąlygas, atsižvelgdama į Aprašo nuostatas, nustato ir tvirtina ministerija.

49.     Sutartyje turi būti aptartos šios sąlygos: sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai, sporto projektui skirtų Sporto rėmimo fondo ir sporto projekto vykdytojo nuosavų lėšų, sporto projekto administravimo išlaidų dydžiai, sporto projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga, išlaidų apmokėjimo būdai, atsiskaitymas už sporto projektui skirtas lėšas, netesybos. Taisyklėse gali būti nustatytos ir kitos sutarties sąlygos. Esmine sutarties sąlyga yra laikoma sporto projekto vykdytojo prisidėjimas nuosavomis lėšomis.

50.     Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo finansavimo sporto projektui skyrimo parengia ir pateikia pareiškėjui sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, atsakinga institucija per 3 darbo dienas informuoja pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti sutartį neteko galios. Ministras ar ministro įgaliotos institucijos vadovas sprendimą dėl sporto projekto finansavimo pripažįsta netekusiu galios ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

51.     Tuo atveju, kai Sporto rėmimo fondo lėšos yra skiriamos sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, sutartyje turi būti numatytas draudimas be atsakingos institucijos sutikimo sporto projekto vykdytojui perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti tokį turtą sutartyje nurodytą laikotarpį.

52.     Tuo atveju, kai Sporto rėmimo fondo lėšos yra skiriamos sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, sutartyje turi būti numatyta pareiga sporto projekto vykdytojui naudoti įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (arba) rekonstruotą turtą sporto projekto tikslais sutartyje nurodytą laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis nei paraiškoje nurodytas laikotarpis.

53.     Jeigu sporto projekto vykdytojas nesilaiko Apraše ir (ar) sutartyje nustatytų sąlygų ar įsipareigojimų ir (ar) kitų teisės aktų arba nebegali toliau vykdyti veiklos, kuriai skirtos Sporto rėmimo fondo lėšos, atsakingos institucijos inicijuoja pažeidimų tyrimus Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Pažeidimų tyrimai vykdomi taikant gerąją praktiką, kuri yra taikoma Europos Sąjungos ir (ar) kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) savivaldybių biudžeto lėšomis finansuojamiems projektams.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPORTO PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS

 

54.     Sporto projekto vykdytojas privalo:

54.1.    Sporto rėmimo fondo lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

54.2.    Sporto rėmimo fondo lėšomis įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (arba) rekonstruotą turtą naudoti ir (ar) apskaityti ne trumpesnį nei sutartyje nurodytą planuotą šio turto naudojimo laikotarpį, išskyrus atsitiktinio daikto žuvimo ar sugadinimo, daikto žuvimo dėl nenugalimos jėgos atvejus, taip pat kitus atvejus, kai daiktas prarandamas ar sugenda ne dėl sporto projekto vykdytojo ir (ar) sporto projekto partnerio kaltės;

54.3.    Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka teikti ataskaitas apie sporto projekto įgyvendinimą ir sporto projektui skirtų lėšų panaudojimą;

54.4.    nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas Sporto rėmimo fondo lėšas grąžinti atsakingai institucijai per 5 darbo dienas nuo atsakingo institucijos pranešimo gavimo dienos į sutartyje nurodytą atsakingos institucijos sąskaitą (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos);

54.5.    naudojant Sporto rėmimo fondo lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

54.6.    vykdant sporto projektą laikytis teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių, užtikrinti finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą;

54.7.    sudaryti sąlygas atsakingai institucijai atlikti Sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo patikrinimus;

54.8.    viešinti sporto projektą Taisyklėse nustatyta tvarka sporto projekto dokumentuose (pirkimo dokumentuose, pirkimo sutartyse, mokymų medžiagose, dalyvių sąrašuose ir kituose dokumentuose). Sporto projekto viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad sporto projektas (ar konkreti jo veikla) iš dalies finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, o jį administruoja atsakinga institucija (ši informacija nurodoma tekstu ir (ar) esant galimybei naudojant Sporto rėmimo fondo logotipą);

54.9.    viešinant sporto projektą ir sporto projekto veiklos neturi būti naudojamos politinei reklamai, t. y. už užmokestį skleidžiant informaciją žiniasklaidos priemonėse (televizijoje, radijuje, internete ir spaudoje) apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu;

54.10užtikrinti tinkamą sporto projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje sporto projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje (su sporto projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti atskirti nuo kitų operacijų);

54.11fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su sporto projekto įgyvendinimu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 5 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po sporto projekto pabaigos).

55Sporto projektui skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:

55.1yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti sporto projekto tikslai ir rezultatai;

55.2lėšos panaudotos tinkamoms sporto projekto išlaidoms apmokėti.

56Sporto projekto išlaidų tinkamumas nustatomas Taisyklėse nustatyta tvarka ir apimtimi vertinant, ar jos:

56.1yra faktiškai patirtos (išskyrus išlaidas, kurios Taisyklėse nustatyta tvarka yra apmokamos supaprastintai) ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į sporto projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

56.2yra būtinos sporto projektui įgyvendinti, numatytos sutartyje, naudojamos tik sporto projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

56.3pagal savo paskirtį atitinka sporto projekto sąmatoje nurodytas išlaidas;

56.4yra realios, atitinkančios rinkos kainas;

56.5yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, jeigu sporto projekto vykdytojas (arba partneris, jei pirkimą vykdo projekto partneris), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, yra perkančioji organizacija, arba yra patirtos laikantis atsakingos institucijos nustatytos neperkančiųjų organizacijų pirkimų vykdymo tvarkos, jei sporto projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija.

57Ne daugiau kaip 5 procentai Sporto rėmimo fondo lėšų sumos, skirtos sporto projektui įgyvendinti, gali būti panaudota nenumatytoms išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja sporto projekto sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti. Sporto projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos sporto projekto administravimo išlaidoms padengti.

58Skiriant finansavimą išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis ir kurioms netaikomas gyventojų pajamų mokestis, lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“, Vyriausybės 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“. Skirtų Sporto rėmimo fondo lėšų dydis sporto projekto dalyviams maitinti negali viršyti Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ nustatytų sumų.

59Sporto rėmimo fondo lėšos negali būti skiriamos ir naudojamos:

59.1baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms apmokėti;

59.2Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinamam arba atskaitomam pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti;

59.3iš kitų finansavimo šaltinių apmokėtoms išlaidoms kompensuoti;

59.4sporto projektų veikloms, kurios yra bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar aukštojo mokslo studijų programų dalis;

59.5materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tiesiogiai nesusijusiam su sporto projekto įgyvendinimu;

59.6sporto projekto vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), išskyrus, kai tokios išlaidos yra susijusios su sporto projekto veiklų išlaidomis ir yra būtinos sporto projektui įgyvendinti;

59.7naujos infrastruktūros (objektų (-o) komplekso arba jo nedalomos dalies) statybai;

59.8pastatų ir patalpų remontui (išskyrus atvejus, kai paraiška teikiama ir sutartis sudaroma dėl esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto);

59.9narystės asociacijose ir kitose organizacijose mokesčiams apmokėti.

60Sutarties keitimai atliekami Apraše, Taisyklėse ir sutartyje nustatyta tvarka.

61Sporto projekto vykdytojas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, privalo informuoti atsakingą instituciją apie įvykusius arba numatomus sporto projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi sporto projekto apimtis, išlaidos, pratęsiamas sporto projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi sporto projektas ar sutartyje nustatyti projekto vykdytojo įsipareigojimai.

62Atsakingai institucijai paprašius, sporto projekto vykdytojas Taisyklėse nustatyta tvarka turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama Aprašo 61 punkte nurodyta informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl sutarties keitimo priimti. Jei projekto vykdytojas nepagrindžia būtinumo keisti sutartį, sudaryta sutartis lieka galioti arba projekto vykdytojas ją gali nutraukti sutartyje nustatyta tvarka ir grąžinti gautas Sporto rėmimo fondo lėšas atsakingai institucijai per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.

63Sutarties galiojimo metu sporto projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims be atsakingos institucijos sutikimo.

 

VIII SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠAS TVARKA

 

64Sporto projekto vykdytojas, sporto projekto įgyvendinimo metu ir jam pasibaigus atsakingai institucijai atsiskaito Taisyklėse ir (arba) sutartyje nustatyta tvarka, nustatytais terminais teikdamas ministerijos nustatytos ir patvirtintos formos ataskaitas.

65Sporto projekto vykdytojas galutinę ataskaitą atsakingai institucijai pateikia ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo sporto projekto pabaigos, jei sutartyje nenustatyta kitaip.

66Atsakinga institucija sporto projektų įgyvendinimo patikrinimo atranką ir patikrinimus vykdo Taisyklėse nustatyta tvarka. Atsakinga institucija turi teisę vykdyti patikrinimus vietoje.

67Taisyklėse nustatyta tvarka sporto projekto vykdytojas privalo pateikti visas išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijas, įskaitant viešojo pirkimo, jei toks buvo vykdomas, dokumentus (dokumentai, kurie prieinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) viešai arba prieinami atsakingai institucijai suteikus priėjimą prie tam tikro pirkimo ir jo dokumentų CVP IS, neteikiami). Sporto projekto vykdytojas privalo saugoti nurodytus dokumentus ne trumpiau kaip 5 metus (skaičiuojant nuo kitų metų po sporto projekto pabaigos).

68Išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra prekių ir paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo ir pardavimo kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo ir perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas. 

69Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

70Kai sporto projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentai neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių dokumentų reikia kiekybiniam rezultatui pasiekti ir (ar) sporto projekto (veiklos) ar jo dalies įgyvendinimui įrodyti.

71Supaprastinto išlaidų apmokėjimo atveju riziką dėl faktiškai patirtų ir apmokėtų išlaidų skirtumo prisiima išlaidas patyręs sporto projekto vykdytojas arba sporto projekto partneris.

72Atsakingai institucijai nustačius, kad išlaidos patirtos pažeidžiant teisės aktų ir (ar) sutarties reikalavimus, netinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas Taisyklėse nustatyta tvarka.

73Sporto projekto vykdytojas įsipareigoja sporto projektui įgyvendinti skirti ne mažesnę nei Aprašo 16 punkte nustatytą procentinę dalį nuosavų lėšų sporto projekto sąmatoje nustatytoms išlaidoms apmokėti. Nuosavų lėšų panaudojimas sporto projektui turi būti pagrįstas išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo dokumentais. Atsakinga institucija, vertindama visų sporto projekto išlaidų tinkamumą finansuoti ir nustatydama iš sporto fondo apmokamą sporto projekto išlaidų sumą, įvertina sporto projekto vykdytojo nuosavų lėšų procentinės dalies užtikrinimą. Atsakingai institucijai nustačius, kad sporto projekto vykdytojas sporto projektui įgyvendinti neskyrė sporto projekte nurodytų nuosavų lėšų sumos ar skyrė tik dalį nuosavų lėšų, atsakinga institucija sumažina sporto projektui numatytą Sporto rėmimo fondo lėšų dalį, perskaičiuodama sporto projekto vykdytojo neskirtų nuosavų lėšų procentą nuo įsipareigotos skirti nuosavų lėšų sumos ir atitinkamu procentu sumažindama sporto projektui numatytą Sporto rėmimo fondo lėšų dalį.

74Taisyklėse nustatyta tvarka reikalavimo teisę į sporto projekto vykdytojo negrąžintas lėšas ir delspinigius atsakinga institucija gali perduoti Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui.

 

IX SKYRIUS

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

75Kaip naudojamos sporto projektams įgyvendinti skirtos visos lėšos kontroliuoja atsakinga institucija.

76Atliekant sporto projektams skirtų lėšų naudojimo kontrolę Taisyklėse nustatyta tvarka, vertinama, ar pasiekiami sporto projekte numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios priemonės, ar sporto projektui skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį.

77Tais atvejais, kai sporto projekto vykdytojo pateiktos informacijos tikrinimo metu, atsakingos institucijos atlikto patikrinimo vietoje metu arba gavus pranešimą raštu iš trečiųjų šalių, įtariama, kad sporto projekto vykdytojas vykdydamas veiklą sporto projektui gautas lėšas panaudojo ne pagal paskirtį ir įžvelgiama nusikalstamos veikos požymių, apie tai informuojamos teisėsaugos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

______________

part_ef86ea7bf9344680ba8fd0bd7d6160ea_end