LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRODUKTŲ, GAMINIŲ IR PASLAUGŲ KLASIFIKATORIAUS (PGPK 2019) PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 10 d. Nr. DĮ-279

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl Tarptautinių ir nacionalinių klasifikatorių tvarkymo ir naudojimo valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose taisyklių patvirtinimo“, 2019 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentu (ES) 2019/1933, kuriuo nustatomas Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3924/91 nurodytas pramonės produktų sąrašas „Prodcom“ (OL 2019 L 309, p. 1), ir atsižvelgdama į poreikį atnaujinti Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK 2016), patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. DĮ-252 „Dėl Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatoriaus (PGPK 2016) patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Produktų, gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PGPK 2019) (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. vasario 3 d.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                Jūratė Petrauskienė