LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M.
SPALIO 25 D. ĮSAKYMO NR. 1-297 „DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 23 d. Nr. 1-138

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 29.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.2. šilumos vartotojų sprendimu pasirinktas ar, nesant priimto sprendimo, šilumos tiekėjo parinktas iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai) arba kitas su Komisija suderintas šilumos kiekio, nustatyto šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodas, atitinkantis pastato šildymo ir karšto vandens sistemos ir jos prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų tipą bei įrengtus šilumai paskirstyti naudojamus apskaitos prietaisus. Komisijos rekomenduojami ar su ja suderinti šilumos paskirstymo metodai rengiami ir taikomi vadovaujantis teisės akte (Taisyklių 1 priedo 86 punktas) nustatyta tvarka. Komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų taikymo sąlygos yra nustatytos teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai);“.

1.2. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Šilumos vartotojui patiektas šilumos kiekis per atsiskaitymo laikotarpį šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba nustatomas pagal įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų, įrengiamų vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 12 punktai), rodmenų ataskaitas ir (arba) skaičiavimo būdu, vadovaujantis teisės aktais (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 76–85 punktai) ir šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodytais būdais.“

1.3. Pakeičiu 47.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.1.2. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio ir taikomas kada šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui, vėdinimui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo, vėdinimo sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą pastatui šildyti, vėdinti šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, įrengia šilumos tiekėjas. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklis naudojamas šilumos kiekiui, suvartotam pastato karšto vandens sistemoje, išmatuoti. Pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis pastato savininkas – šilumos vartotojas atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotą šilumos kiekį. Jeigu pastato savininkas – šilumos vartotojas, vadovaudamasis teisės aktuose ir Taisyklėmis nustatyta tvarka, yra sudaręs karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį su valdytoju ar kitu asmeniu, užsiimančiu karšto vandens tiekimo veikla, pagal karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenis, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, jis atsiskaito su šilumos tiekėju už karštam vandeniui ruošti suvartotą šilumos kiekį. Karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktais nustatyta tvarka, naudojami su karštu vandeniu ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai);“.

1.4. Pakeičiu 48.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.2. atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas – įvadinis šilumos skaitiklis, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. Įvadinis šilumos skaitiklis naudojamas patiektam ir suvartotam pastato šildymo ir karšto vandens sistemose šilumos kiekiui išmatuoti. Pagal įvadinio šilumos skaitiklio rodmenis buitiniai šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už suvartotą šilumos kiekį. Jeigu buitiniai šilumos vartotojai pageidauja ir (ar) vadovaujantis teisės aktuose ir Taisyklių nustatyta tvarka yra sudarę karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį su karšto vandens tiekėju, įvadinio šilumos skaitiklio rodmenys, vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, gali būti naudojami šilumai, skirtai šildymui bei karštam vandeniui ruošti arba su karštam vandeniui ir karšto vandens temperatūrai palaikyti patiektiems ir suvartotiems šilumos kiekiams nustatyti ir jiems paskirstyti skaičiavimais (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai). Šilumos tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;“.

1.5. Pakeičiu 48.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.3. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinį šilumos ir karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus ar su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1  priedo 76–85 punktai). Šilumos tiekėjas ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;“.

1.6. Pakeičiu 48.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

48.4. atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai – matavimo priemonių komplektas, sudarytas iš įvadinio šilumos skaitiklio, skirto visam šilumos, pateiktos į pastatą, kiekiui išmatuoti, ir šildymo šilumos skaitiklio, taikomas, kada buitiniai šilumos vartotojai teisės aktuose nustatyta tvarka šilumos pirkimo–pardavimo vietą ir (ar) tiekimo–vartojimo ribą pasirenka įvade atskirai šildymui ir karštam vandeniui ruošti ir kai negalima įrengti karšto vandens ruošimo šilumos skaitiklio prieš pašildytuvą (dvilaipsniai karšto vandens ruošimo įrenginiai ir kt.) ir tai yra nurodyta šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse su šilumos tiekėju. Įvadinio šilumos ir šildymo šilumos skaitiklius įrengia šilumos tiekėjas. Jų rodmenys naudojami šilumos, karšto vandens tiekėjų ir vartotojų tarpusavio atsiskaitymams pagal Komisijos rekomenduojamus arba su ja suderintus šilumos paskirstymo metodus (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai). Šilumos ar karšto vandens tiekėjas, fiksuodamas šilumos skaitiklio rodmenis, turi sudaryti galimybę šį procesą stebėti teisėtam buitinių šilumos vartotojų atstovui;“.

1.7. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Šilumos tiekėjui ar pastato savininkui, butų ir (ar) patalpų savininkams, eksploatuojant jų nuosavybėje esančius neatsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, nesilaikant Taisyklių 54 punkte nustatytų reikalavimų arba nustačius dėl jų kaltės Taisyklių 55.3 ir 55.4 papunkčiuose nurodytus pažeidimus, arba nustačius dėl pastato savininko ir (ar) patalpų savininko kaltės Taisyklių 55.1 ir 55.2 papunkčiuose nurodytus pažeidimus, kada negalima naudotis neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis ar jų ataskaitomis, pastate suvartotos šilumos kiekiai vartotojams paskirstomi skaičiavimo būdu teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 14, 15, 76–85 punktai) nustatyta tvarka, netaikant šių prietaisų rodmenų ataskaitų proporcijoms nustatyti.“

1.8. Pakeičiu 108.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

108.3.1. atlygina dėl šildymo būdo keitimo atsiradusias pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentų (Taisyklių 1 priedo 21 punktas) pakeitimo ir iš Komisijos rekomenduojamų taikyti (Taisyklių 1 priedo 76–85 punktai) arba kito su Komisija suderinto šilumos kiekio paskirstymo butų ir kitų patalpų savininkams metodo pakeitimo išlaidas;“.

1.9. Pakeičiu 108.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

108.4. daugiabučio namo sekcijos (bloko), buto ar kitos patalpos, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkų su šilumos tiekėjais sudarytos šilumos pirkimo–pardavimo sutartys laikomos pakeistomis pagal Taisyklių 108.3.3 papunkčio nuostatas nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto dokumento išdavimo dienos. Šiuo atveju butų ir kitų patalpų savininkai su šilumos tiekėju sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti. Kol butų ir kitų patalpų savininkai, kurių šilumos vartojimo įrenginiai pripažįstami atjungti, ir šilumos tiekėjai sudaro šilumos pirkimo–pardavimo sutartis dėl šilumos vartojimo daugiabučio namo bendrosioms reikmėms tenkinti pagal šalių individualiai aptartas sąlygas, nuo Taisyklių 102 punkte nurodyto dokumento išdavimo momento taikomos sutarčių standartinės sąlygos (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 14, 15 punktai). Butų ir kitų patalpų, kurių šilumos įrenginiai pripažįstami atjungtais, savininkai šilumos tiekėjui kiekvieną mėnesį apmoka už jiems tenkančią sunaudotos pastato bendrosioms reikmėms šilumos dalį, ją nustačius vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo76–85 punktai) nustatyta tvarka.“

1.10. Pakeičiu 129.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

129.11. palaikyti šilumos perdavimo tinklų teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51 punktai) nustatytą skaičiuojamąjį šilumos tiekimo darbo režimą ir šilumnešio parametrus;“.

1.11. Pakeičiu 129.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

129.12. palaikyti pastatų šilumos pirkimo–pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo–vartojimo riba, vadovaujantis teisės aktuose (Taisyklių priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45, 51 punktai) nurodytomis pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, apskaičiuotus tokius šilumnešio parametrus, kurie leistų pastato savininkui ar valdytojui arba prižiūrėtojui išlaikyti tiekimo–vartojimo riboje šilumos įrenginių projekte nurodytą ar šių teisės aktų nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei šilumos galią;“.

1.12. Pakeičiu 129.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

129.16. įrengti ir prižiūrėti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 1, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 26, 31, 34, 35, 37, 39, 45 punktai) nustatyta tvarka statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytoje vietoje atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;“.

1.13. Pakeičiu 132.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

132.1. reikalauti iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo, kad jam priklausančiose patalpose arba bute būtų palaikoma teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 45 punktai) bei šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyta patalpų temperatūra, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka teisės akto (Taisyklių 1 priedo 24 punktas) reikalavimus;“.

1.14. Pakeičiu 132.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

132.2. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15 punktai) gauti iš šilumos tiekėjo mokėjimų už šilumą ir (ar) karštą vandenį atsiskaitymo dokumentus: mokėjimo už šilumą pranešimą (Taisyklių 6 priedas), kuriame turi būti pateikta tiksli, aiški ir išsami informacija, kuria remdamasis šilumos tiekėjas apskaičiavo buitinio šilumos vartotojo mokėtinos sumos dydį už jo suvartotą šilumos kiekį patalpoms šildyti. Pateiktos informacijos privalo pakakti, kad vartotojas galėtų pasitikrinti, ar teisingai jam apskaičiuoti mokesčiai;“.

1.15. Pakeičiu 132.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

132.4. Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka (Taisyklių 1 priedo 1, 2, 3, 11, 14, 15 punktai) neatlygintinai gauti informaciją iš šilumos tiekėjo, prižiūrėtojo, valdytojo apie šilumos kainas, mokėjimų skaičiavimo ir atsiskaitymų tvarką, mokėjimams skaičiuoti panaudotus duomenis, šilumos išdalijimo butams ir kitoms patalpoms metodus, atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenų ataskaitas;“.

1.16. Pakeičiu 141.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

141.3. reikalauti iš šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo, kad būtų palaikomi šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse nurodyti ar teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 13, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 45 punktai) ir Taisyklėse reglamentuoti šilumnešio ir (ar) karšto vandens parametrai karšto vandens paėmimo (vartojimo) vietoje;“.

1.17. Pakeičiu 235.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

235.2. laiku atsiskaityti už pateiktą karštą vandenį, šilumos energiją karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai), su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotą šilumos kiekį bei kitas karšto vandens tiekėjo suteiktas paslaugas;“.

1.18. Pripažįstu netekusiais galios 1 priedo 59–61 punktus.

1.19. Pripažįstu netekusiais galios 1 priedo 63–65 punktus.

1.20. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 67 punktą.

1.21. Papildau 1 priedą 76–86 punktais:

76. Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo“;

77. Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodas Nr. 2, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-181 „Dėl Šilumos, kai butuose ir (ar) kitose patalpose įrengti kompaktiniai šilumos punktai, paskirstymo metodo Nr. 2 patvirtinimo“;

78. Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 „Dėl Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“;

79. Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodas Nr. 4, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-183 „Dėl Šilumos pagal vieno įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenis paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo“;

80. Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodas Nr. 5, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-184 „Dėl Šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatymo bei paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo“;

81. Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“;

82. Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodas Nr. 7, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-186 „Dėl Klaipėdos miesto I. Simonaitytės g. 27 daugiabučio namo savininkų bendrijos „Dvyniai“ vartotojų pasiūlyto šilumos paskirstymo metodo Nr. 7 patvirtinimo“;

83. Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 8, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Šilumos renovuotoje trivamzdėje šildymo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 8 patvirtinimo“;

84. Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodas Nr. 9, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-188 „Dėl Šilumos paskirstymo, nustatant faktines šilumos sąnaudas 1 m3 karšto vandens paruošti, metodo Nr. 9 patvirtinimo“;

85. Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodas Nr. 10, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-179 „Dėl Šilumos Panevėžio miesto atvirojoje karšto vandens tiekimo sistemoje paskirstymo metodo Nr. 10 patvirtinimo“;

86. Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-178 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. O3-121 „Dėl Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“.“

1.22. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. birželio 15 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 


 

Šilumos tiekimo ir vartojimo

taisyklių

6 priedas

 

(Pranešimo formos pavyzdys)

 

MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ IR (AR) KARŠTĄ VANDENĮ PRANEŠIMAS

 

I. ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJUI PATEIKIAMA PRIVALOMOJI INFORMACIJA

 

1. Vartotojo rekvizitai

 

Atsiskaitymo laikotarpis nuo 20__ m. _______        d._______ iki 20__ m. _______         d.

 

·    Šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojo (mokėtojo) kodas

·    Mokėtojo vardas, pavardė

·    Mokėtojo adresas: gatvė, namas, butas, pašto kodas, miestas

·    Mokėtojo buto (patalpų) naudingasis (šildomas) plotas – __ m2

·    Mokėtojo buto (kitų patalpų) sąlyginis šildomas plotas – ___ m2

·    Sumokėti iki 200__ m. _______       d.

·    Daugiabučio namo įvadinio šilumos apskaitos prietaiso rodmenys: nuo __ MWh iki __ MWh, skirtumas __ MWh*

·    Butų ir kitų patalpų savininkų deklaruotas karšto vandens kiekis _____ m3*

·    Butų ir kitų patalpų savininkams priskirtas pagal normatyvus suvartoto su karštu vandeniu geriamojo vandens kiekis ___ m3*

·    Daugiabučio namo geriamojo vandens apskaitos karštam vandeniui ruošti prietaiso rodmenys: nuo _ m3 iki __ m3, skirtumas __ m3*

·    Dienolaipsniai per atsiskaitymo mėnesį – ___ parų skaičius x oC*

·    Vidutinis šilumos kiekis, tenkantis namo 1 m2 naudingojo ploto per atsiskaitymo laikotarpį ___ kWh/ m2/dienolaipsniui *

·    Vidutinis šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu, teko namo 1 m2 naudingojo ploto ___ kWh/ m2/dienolaipsniui *

·    Šilumos kiekis, priskirtas butams ir kitoms patalpoms šildyti _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, priskirtas pastato bendrosioms reikmėms   _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, priskirtas geriamajam vandeniui šildyti  _____ kWh*

·    Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)_____ kWh*

·    Su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis pastate _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas geriamajam vandeniui šildyti _____ kWh*

·    Šilumos kiekis, kuris praėjusiais metais tuo pačiu atsiskaitymo laikotarpiu buvo priskirtas karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)_____ kWh*

 

 

*Informacija, gavus vartotojo tinkamą patvirtinimą, gali būti teikiama tik elektroniniu būdu.


2. Informacija apie mokėjimą už atsiskaitymo laikotarpį

 

Pavadinimas

Mato

vnt.

Kiekis

Vieneto kaina

be PVM

Taikomas PVM ir jo dalis, Eur

Suma

su PVM, Eur

Butui (patalpoms) šildyti suvartotas šilumos kiekis

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis pastato bendrosioms reikmėms

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai)

kWh

 

ct/kWh

 

 

Butui priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis

kWh

 

ct/kWh

 

 

Suvartotas karštas vanduo

m3

 

Eur/m3

 

 

Apskaitos prietaisų aptarnavimas

vnt.

 

Eur/vnt

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

3. Mokėjimo už atsiskaitymo  laikotarpį ataskaita

 

Atsiskaitymo laikotarpio ataskaita

Pradžios likutis, Eur

 

Sumokėta, Eur

 

Delspinigiai, Eur

 

Perskaičiuota iš ankstesnio mokėjimo suma, Eur

 

Apskaičiuota, Eur

 

Kompensacija už šildymą, Eur

 

Kompensacija už karštą vandenį, Eur

 

Pabaigos likutis, Eur

 

 

Mokėti iš viso, Eur

 

 

4. Šilumos vartotojo ir karšto vandens vartotojo deklaruota atsiskaitymo  laikotarpio informacija

 

Mokėdamas už šilumą, šilumos vartotojas turi deklaruoti

Registruotų (deklaruotų) gyventojų skaičius (jeigu pasikeitė)

 

 

Pavadinimas

nuo

iki

skirtu-mas

 

Karšto vandens skaitiklio Nr. 1 rodmenys, m3