Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE GLOBALIZACIJOS PADARINIŲ FONDO LĖŠŲ VALDYMĄ IR KONTROLĘ
2014–2020 METAIS, PASKYRIMO

 

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 1243
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL 2013, L 347, p. 855), 21 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti institucijas, atsakingas už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais:

1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją – vadovaujančiąja, mokėjimo institucija;

1.2. Lietuvos darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – tarpine institucija;

1.3. viešąją įstaigą Europos socialinio fondo agentūrą – atsakinga už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamų projektų mokėjimo prašymų tikrinimą ir tvirtinimą, mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir mokėjimo paraiškų rengimą;

1.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją – atsakinga už analizės, pagrindžiančios darbuotojų atleidimo ar darbo veiklos nutraukimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos struktūriniais pokyčiais, rimtais vietos, regioninės ir nacionalinės ekonomikos sutrikdymais, kuriuos sukėlė globalizacija ar besitęsianti pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė ar nauja pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė, pateikimą;

1.5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vidaus audito skyrių – nepriklausoma audito institucija.

2. Pavesti:

2.1. socialinės apsaugos ir darbo ministrui – patvirtinti Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014–2020 metais, taisykles;

2.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai gavus Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas pagal Europos Komisijai pateiktą paraišką, kasmet iki kovo 1 d. teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais pasiektą projektų įgyvendinimo pažangą Lietuvos Respublikoje.

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimą Nr. 1413 „Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo paramos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė