herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl jONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 m. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. T-97 „ dėl jONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. rugsėjo 28 d  Nr. T-216

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-97 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir vietoj Josanos Butkuvienės – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos Šiaulių departamento Joniškio skyriaus vedėjos, įrašyti Josaną Motiejauskaitę – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos Šiaulių departamento Joniškio skyriaus vedėją.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis