KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS administracijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 23 d. Nr. A-1341

Kelmė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsniu, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos reikalavimus, nuostatomis:

1. Tvirtinu Kelmės rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės privatumo politiką (pridedama).

2. Pavedu Bendrajam priėmimo skyriui paskelbti šį įsakymą Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt  ir Teisės aktų registre.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Stasys Jokubauskas

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A-1341

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija gerbia asmenų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų. Savivaldybės administracijos interneto svetainės privatumo politika (toliau – Politika) taikoma asmens duomenims, kuriuos asmenys pateikia naudodamiesi interneto svetaine www.kelme.lt (toliau – Svetainė), tvarkyti bei paaiškina, kaip ir kodėl Savivaldybės administracija tvarko pateiktus asmens duomenis.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

2.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.).

3.  Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant pateiktais duomenimis.

4.  Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

5.  Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas).

6.  Duomenų valdytoja – Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, juridinio asmens kodas 188768730.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TIKSLAI

 

7.  Savivaldybės administracija, kaip duomenų valdytoja, renka ir tvarko asmens duomenis Svetainėje siekdama šių tikslų:

7.1.    identifikuoti asmenis ir teikti paslaugas elektroniniu būdu. Tam yra tvarkomi registruotų Svetainės lankytojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prisijungimo vardas, slaptažodis, IP adresas, informacija, kiti identifikuoti asmenį būtini duomenys, gauti iš asmens ar iš Elektroninių valdžios vartų sistemos;

7.2.    suteikti konsultaciją ir (ar) atsakyti į asmenų pateikiamus klausimus. Tvarkomi tokie duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas, IP adresas, prisijungimo data ir laikas, paklausimo turinys;

7.3.    sudaryti sąlygas asmeniui sukurti, pasirašyti peticiją ir svarbų peticijoje suformuluotą klausimą perduoti svarstyti Peticijų komisijai. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, IP adresas, prisijungimo data ir laikas;

7.4.    sudaryti sąlygas dalyvauti diskusijose ir pateikti savo nuomonę, pasiūlymus dėl Savivaldybėje sprendžiamų klausimų. Tvarkomi asmens pateikti duomenys, diskusijų metu pateikta nuomonė, pasiūlymai, IP adresas, prisijungimo data ir laikas;

7.5.    pateikti skundą elektroniniu būdu. Tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, IP adresas, prisijungimo data ir laikas, skundo turinys, kiti prie skundo pridėti dokumentai;

7.6.    vykdyti apklausas ir sudaryti sąlygas asmenims dalyvauti apklausose ir išreikšti savo nuomonę dėl Savivaldybėje nagrinėjamų klausimų. Tvarkomi asmenų duomenys: IP adresas, prisijungimo prie apklausos data ir laikas;

7.7.    sudaryti sąlygas asmenims užsisakyti naujienų prenumeratą, kurioje teikiama informacija apie Savivaldybės veiklą. Tvarkomi asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, IP adresas, iš kurio buvo užsisakyta prenumerata, prenumeratos užsakymo data ir laikas;

7.8.    užregistruoti vaikus į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Tvarkomi pateikti tėvų ir vaikų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, ugdymo įstaiga ir grupė;

7.9.    sudaryti sąlygas asmenims gauti kitas Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas elektroniniu būdu. Tvarkomi būtini duomenys šioms paslaugoms teikti (nurodyti paslaugų aprašymuose);

7.10.  užtikrinti galimybę naudotis Svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, pagerinti Svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis. Tvarkomi Svetainės lankytojų asmens duomenys, kurie gaunami patvirtinus slapukus.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOS

 

8.  Savivaldybė, vykdydama viešąsias funkcijas, pateiktus asmens duomenis tvarko asmeniui sutikus teisės aktų nustatyta tvarka.

9Naudojant slapukus, surinkti asmens duomenys tvarkomi asmeniui sutikus.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

10.  Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik asmenims sutikus. Asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai, asmens duomenys teikiami teisėsaugos institucijoms jų prašymu teisės aktų nustatyta tvarka.

11.  Asmens duomenys gali būti perduoti pasirinktiems paslaugų teikėjams (IT sistemų priežiūros, Svetainės priežiūros, duomenų saugojimo paslaugas teikiančioms įmonėms ir pan.). Paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 

12.  Savivaldybės administracija, tvarkydama asmens duomenis ir siekdama apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendina reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.

13.  Asmens duomenys saugomi penkerius metus po paskutinio naudojimosi Savivaldybės administracijos paslaugomis ar turiniu arba kol asmuo atšauks sutikimą. Pasibaigus šiam terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

 

VII SKYRIUS

ASMENS TEISĖS

 

14.  Asmuo turi teisę:

14.1.  žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

14.2.  susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;

14.3.  reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis;

14.4.  reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;

14.5.  reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamente įtvirtintų sąlygų;

14.6.  atšaukti duotą sutikimą tvarkyti savo pateiktus asmens duomenis;

14.7.  pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

14.8.  į asmens duomenų perkeliamumą;

14.9.  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

15.  Dėl savo teisių įgyvendinimo ar klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, asmuo gali kreiptis į Savivaldybės administraciją adresu: Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė, arba į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną Svetainės skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ nurodytais kontaktais.

 

VIII SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 

16.  Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi įrenginio (kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje (Internet Explorer, Firefox ir kt.) ir kaupiantys informaciją apie asmens lankymąsi Svetainėje.

17.  Pirmą kartą asmeniui apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Svetainėje slapukai naudojami siekiant užtikrinti Svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą bei patogų naudojimąsi Svetaine, padidinti Svetainės veikimo greitį ir saugumą.

18.  Naudojantis slapukais tvarkomi IP adresai, lankymosi Svetainėje informacija.

19.  Asmuo gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus, tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti.

20.  Techniniai slapukai yra būtini teikiant tam tikras Svetainės paslaugas, sudarant galimybes naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis.

21.  Svetainėje naudojami statistiniai slapukai, padedantys gauti informaciją, naudojamą Svetainės funkcionalumui patobulinti.

22.  Slapukų naudojimo tikslai ir saugojimo terminai:

 

Slapuko pavadinimas

Slapuko tikslas

Slapuko saugojimo terminas

PHPSESSID

Užtikrina, kad pagal naršyklės pateiktą užklausą būtų įkelta tinkama svetainė

Naršymo sesijos metu

_utm.gif

„Google“ Analyticsׅ stebėjimo kodas, kuriame įrašoma informacija apie lankytojo naršyklę ir kompiuterį

Naršymo sesijos metu

_utma

Renkama informacija apie tai, kiek kartų naudotojas lankėsi svetainėje

2 metus

_utmb

Registruojama laiko žyma, fiksuojanti tikslų vartotojo apsilankymo svetainėje laiką

Naršymo sesijos metu

_utmc

Registruojama laiko žyma, fiksuojanti vartotojo atsijungimo nuo svetainės laiką

Naršymo sesijos metu

_utmt

Naudojamas norint padidinti serverio užklausų greitį

Naršymo sesijos metu

_utmz

Renkami duomenys apie naują naudotoją, sistemos, nuorodų, paieškų naudojimą

6 mėnesius

 

23.  Svetainėje naudojami trečiųjų šalių (YouTube, Facebook ir kt.) slapukai, kurių įrašymui bei vykdomam asmens duomenų tvarkymui Savivaldybės administracija neturi įtakos. Informacija apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus skelbiama trečiųjų šalių interneto svetainėse paskelbtose privatumo politikose.

24.  Slapukų nustatymus visose naršyklėse (Internet Explorer, Firefox ir kt.) keičia, ištrina ir kitaip reguliuoja pats vartotojas (informaciją apie tai, kaip galima pakeisti naršyklės nustatymus, galima rasti puslapiuose www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.).

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.  Kita informacija apie Savivaldybės administracijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą skelbiama Svetainės skyriuje „Asmens duomenų apsauga“.

26.  Savivaldybės administracija pasilieka teisę prireikus keisti Politikoje reglamentuojamas nuostatas.

___________________________