LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS TEISĖS AKTUOSE PATEIKIAMŲ NUORODŲ

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. 2BE-23

Vilnius

 

 

1. T v i r t i n u Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymų, kuriuose pateiktos nuorodos į Civilinės aviacijos administraciją atitinkamai reiškia nuorodas į Lietuvos transporto saugos administraciją arba viešąją įstaigą Transporto kompetencijų agentūrą, sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus įsakymuose pateiktos nuorodos į valstybės rinkliavą reiškia nuorodas į susisiekimo ministro patvirtintus konkrečius atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžius.

3. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                               Genius Lukošius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos transporto saugos administracijos

Direktoriaus 2019 m. sausio 24 d.

įsakymu Nr. 2BE-23

 

 

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ, KURIUOSE PATEIKTOS NUORODOS Į CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJĄ ATITINKAMAI REIŠKIA NUORODAS Į LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ ARBA VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRĄ, SĄRAŠAS

 

IĮSAKYMAI, KURIUOSE NUORODOS Į CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJĄ REIŠKIA NUORODAS Į LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJĄ

 

1Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 4R-15 „Dėl minimalaus skrydžio aukščio nustatymo“;

2Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 4R-96 „Dėl Informacijos apie atšauktus ir atidėtus skrydžius teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-309 „Dėl Oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

4Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 4R-10 „Dėl Orlaivių triukšmo matavimo oro uostų apylinkėse tvarkos aprašo patvirtinimo“;

5Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 4R-134 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu mokymo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

6Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-283 „Dėl oro navigacijos rinkliavų mokėjimo išimčių ir šių rinkliavų kompensavimo tvarkos“;

7Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

8Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 4R-176 „Dėl Orlaivių susidūrimų su paukščiais / laukiniais gyvūnais registravimo ir pranešimų apie juos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

9Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 4R-123 „Dėl Reikalavimų organizacijoms, atliekančioms bepiločių orlaivių ir jų valdytojų vertinimą patvirtinimo“;

10Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 4R-30 „Dėl nesutarimų dėl oro uosto rinkliavų sistemos sprendimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II. ĮSAKYMAI, KURIUOSE NUORODOS Į CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJĄ REIŠKIA NUORODAS Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪRĄ

 

1Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl oro eismo paslaugų teikimui naudojamų įrenginių tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

2Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl Orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo duomenų taisyklių patvirtinimo“;

3Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 106 „Dėl Aukštų statinių ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

4Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 109 „Dėl Mėgėjiškos konstrukcijos orlaivių gamybos, jų tinkamumo skraidyti nustatymo ir naudojimo taisyklių“;

5Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2002 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 97 „Dėl Atidavimo naudoti pažymėjimo/CAA PIRMA FORMA išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

6Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 4R-11 „Dėl Orlaivio žurnalo“;

7Civilinės aviacijos administracijos 2003 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 4R-13 „Dėl Civilinių orlaivių specialiųjų tinkamumo skraidyti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

8Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. 4R-63 „Dėl Šuolių su parašiutais taisyklių patvirtinimo“;

9Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. 4R-115 „Dėl Tinkamumo skraidyti direktyvų rengimo ir platinimo taisyklių“;

10Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-126 „Dėl Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių“;

11Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. 4R-183 „Dėl Reikalavimų mokymo įstaigoms, rengiančioms ir perkvalifikuojančioms civilinės aviacijos specialistus, patvirtinimo“;

12Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 4R-206 „Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

13Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 4R-89 „Dėl Civilinių orlaivių registravimo ženklų suteikimo bei ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

14Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 4R-138 „Dėl Gamybos organizacijų patvirtinimo ir nuolatinės priežiūros pagal 21 dalies reikalavimus taisyklių bei Gamybos organizavimo vadovo tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“;

15Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 4R-210 „Dėl Orlaivių techninės priežiūros programos tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“;

16Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 4R-31 Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal M dalies reikalavimus taisyklių, Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos vadovo tvirtinimo taisyklių ir Techninės priežiūros sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“;

17Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 4R-88 „Dėl Civilinių orlaivių tinkamumo skraidyti pažymėjimų ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

18Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. 4R-191 „Dėl Tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos užduočių subrangos sutarčių tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“;

19Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 4R-139 „Dėl Civilinių orlaivių triukšmo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

20Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2007 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 4R-150 „Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

21Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-135 „Dėl Skrydžių valdymo elektronikos specialistų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

22Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 4R-227 „Dėl Išimčių pagal reglamentą Nr. 216/2008 suteikimo taisyklių patvirtinimo“;

23Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus, 2010 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 4R-87 „Dėl Asmenų, atsakingų už oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo programų įgyvendinimą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

24Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 4R-100 „Dėl Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo, aviacijos saugumo mokymo ir aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

25Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 4R-190 „Dėl Draudimo išskristi ir orlaivio sulaikymo taisyklių patvirtinimo“;

26Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 4R-11 „Dėl 2010 m. kovo 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 255/2010 įgyvendinimo“;

27Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-24 „Dėl Nepriekaištingos reputacijos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

28Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 4R-265 „Dėl Paraiškų teikimo ir licencijų, kvalifikacijų, patvirtinimų išdavimo, atnaujinimo ir jų galiojimo pratęsimo skrydžių vadovams ir skrydžių vadovams mokiniams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

29Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 4R-114 „Dėl Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

30Civilinės aviacijos administracijos 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr. 4R-231 „Dėl Oro navigacijos paslaugų teikėjų sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“;

31Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymas Nr.4R-269 „Dėl pažymėjimų išdavimo aviacijos medicinos gydytojams“;

32Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4R-18 „Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų“;

33Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 4R-80 „Dėl ES aviacijos saugumo tvirtintojo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

34Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-233 „Dėl Reikalavimų mokomųjų orlaivių tinkamumo skraidyti vadybai ir techninei priežiūrai patvirtinimo“;

35Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 4R-273 „Dėl Techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal 145 dalies reikalavimus taisyklių patvirtinimo“;

36Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4R-288 „Dėl Keleivių salono įgulos nario pradinio mokymo organizavimo ir vykdymo bei atestavimo tvarkos aprašų patvirtinimo“;

37Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 4R-33 „Dėl Oro uosto atribotosios zonos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

38Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. 4R-56 „Dėl Pažymėjimų aviacijos medicinos centrams išdavimo taisyklių patvirtinimo“;

39Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 4R-92 „Dėl Oro vežėjų, gabenančių krovinius arba paštą iš trečiosios šalies oro uosto į Europos Sąjungą, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

40Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 4R-128 „Dėl formų ir orlaivio techninės priežiūros licencijos pagal 66 dalies reikalavimus pavyzdžio tvirtinimo ir aprašo pakeitimo“;

41Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr.4R-162 „Dėl Bendrosios aviacijos orlaivių ir aerodromų aviacijos saugumo reikalavimų“;

42Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 4R-56 „Dėl Orlaivių / komponentų techninės priežiūros, orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumo vadybos, orlaivių techninės priežiūros mokymo organizacijų paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikacijos atitikties įvertinimo“;

43Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. 4R-60 „Dėl išimčių pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 III priedo Q skirsnį suteikimo minimalių kriterijų“;

44Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 4R-74 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių medicininių pažymų atestacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

45Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 4R-99 „Dėl Civilinių aerodromų ir aerodromų naudotojų pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

46Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 4R-109 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario ir civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimų išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;

47Civilinės aviacijos administracijos 2015 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4R-117 „Dėl Patvirtintos mokymo organizacijos mokymų vadovo patirties ir gebėjimų tinkamai vadovauti įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

48Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 20 d. Nr. 4R–127 „Dėl Mokymo pripažinimo, siekiant sutrumpinti reikalaujamos pagrindinės praktinės patirties laikotarpį, taisyklių patvirtinimo“;

49Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 4R-134 „Dėl Techninės priežiūros aviacijos specialisto, norinčio gauti ar papildyti 66 dalies licenciją, išsilavinimo įskaitymo taisyklių patvirtinimo“;

50Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 4R-164 „Dėl įgaliotųjų inspektorių patvirtinimo“;

51Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4R-171 „Dėl specialaus leidimo naudoti elektroninę laikmeną (EFB) išdavimo“;

52Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 4R-223 „Dėl Orlaivių avarinių radijo ir asmeninių radiolokacinių švyturių, veikiančių 406 MHz dažniu, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

53Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 4R-26 „Dėl trikdomojo tvarkaraščio taikymo komercinio oro transporto vežėjams nustatymo“;

54Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 4R-208 „Dėl Lėktuvų akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių tvirtinimo“;

55Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 4R-214 „Dėl eksperimentinių orlaivių registravimo, tinkamumo skraidyti ir jų pilotavimo“;

56Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 4R-79 „Dėl pilotų kalbos mokėjimo lygio įvertinimo“;

57Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 4R-111 „Dėl Parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

58Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 4R-154 „Dėl oro balionų ir dirižablių naudojimo skrydžiams reikalavimų“;

59Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 4R-68 „Dėl Eksperimentinių orlaivių techninės priežiūros technikų / inžinierių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

60Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 4R-100 „Dėl 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) Nr. 2016/1377 ir iš dalies keičiamas reglamentas (ES) Nr. 677/2011 įgyvendinimo“.

 

__________________________