Herbas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. A-914 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE UŽDAROSE ERDVĖSE ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DRAUDIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. A-976

Joniškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 16 d. sprendimo Nr. V-2287 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“ 2.5 papunkčiu ir atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2020 m. spalio 19 d. raštą Nr. (6-13 16.1.17E)2-83200 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių Joniškio rajono savivaldybėje organizavimo“,

k e i č i u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. A-914 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje uždarose erdvėse organizuojamų renginių draudimo“:

1. pavadinimą ir jį išdėstau taip „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ DRAUDIMO“;

2. dėstomąją dalį ir ją išdėstau taip:

1. U ž d r a u d ž i u nuo 2020 m. spalio 22 d. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje visus atvirose ir uždarose erdvėse organizuojamus sporto, kultūros, laisvalaikio, pramogų bei kitus (mokymai, seminarai, edukacijos, sambūriai, repeticijos ir kt.) tiek fizinių, tiek juridinių asmenų organizuojamus renginius, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas ir asmenines šventes.

2. R e k o m e n d u o j u asmenines šventes nukelti vėlesniam laikui. Jei asmeninė šventė organizuojama, rekomenduojama apriboti dalyvių skaičių, dalyvaujant tik artimiausiems asmenims ir maksimaliai užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas (2020 m. rugpjūčio 10 d. rekomendacijos gyventojams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencinių priemonių).

3. P a v e d u šio įsakymo kontrolę Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyriui ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriui“.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė