LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 12 d. Nr. 1K-10

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“, ir II skyriaus „Specialieji rezultato stebėsenos rodikliai“ rodiklio R.S.335 aprašymą išdėstau taip:

„R.S.335

„Ypatingai didelio pavojaus potencialūs taršos židiniai“

Vienetai

Taršos židinys – žemės paviršiuje arba gilesniuose sluoksniuose esanti taršiųjų cheminių medžiagų sankaupa, iš kurios šios cheminės medžiagos patenka į dirvožemį, gruntą ir (ar) požeminį vandenį (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

 

Pavojus – pavojingosios medžiagos savybės ar susidariusios situacijos keliama grėsmė žmonėms ir (arba) aplinkai (šaltinis: Lietuvos Respublikos terminų bankas).

Įvedamasis

Skaičiuojami ypatingai didelio pavojaus potencialūs taršos židiniai (toliau – YDPPTŽ), kurie įregistruoti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

 

Rodiklio dydis apskaičiuojamas kaip atskaitos tašką (bazinį dydį) imant 2018 metų YDPPTŽ reikšmę, kuri lygi 1 275, ir iš šios reikšmės atimant kiekvienais kitais kalendoriniais metais sutvarkytų YDPPTŽ, kurie įregistruoti iki 2018 m. gruodžio 31 d., skaičių.

 

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos geologijos tarnybos duomenys apie sutvarkytų YDPPTŽ, kurie įregistruoti iki 2018 m. gruodžio 31 d., skaičių.

 

Antriniai šaltiniai:

metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos,

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma, kai kiekvienais einamaisiais kalendoriniais metais Lietuvos geologijos tarnyba pateikia per praėjusius kalendorinius metus sutvarkytų

YDPPTŽ, kurie įregistruoti iki 2018 m. gruodžio 31 d., skaičių.

 

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę gavimą ir registravimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.“

 

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                                                                                                              Gintarė Skaistė