LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SEKTORIAUS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. X-1212 30 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. lapkričio 15 d. Nr. XIII-1634

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Metinių ataskaitų ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, savivaldybių kontrolės ir audito tarnybos, audito įmonės, auditoriai pagal Valstybės kontrolės įstatymą, Biudžeto sandaros įstatymą, Vietos savivaldos įstatymą, Finansinių ataskaitų audito įstatymą ir jų įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

2 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Metinės ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniai teikiami Valstybės kontrolei arba savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 31 dienos, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą atvejį.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 2 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė