LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. A1-776

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 61 straipsnio 3 dalimi,

t v i r t i n u Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. lapkričio 23 d.

įsakymu Nr. A1-776

 

 

 

 

PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą savivaldybės teritorijoje.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. koordinuojanti institucija – institucija, koordinuojanti kompleksinių paslaugų
šeimai teikimą, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės
Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“, III skyriaus 8 ir 9 punktuose nurodytų veiklų vykdymo projektų pareiškėja;

2.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Socialinių paslaugų katalogas), Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos apraše, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos apraše, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos apraše, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos apraše, Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. spalio 15 d. įsakymu
Nr. A1-614 „Dėl Darbo su jaunimu gatvėje tvarkos aprašo, Mobiliojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Atvirojo darbo su jaunimu tvarkos aprašo, Jaunimo informavimo ir konsultavimo tvarkos aprašo ir Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.

3. Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekiant stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo, skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį.

4Prevencinės socialinės paslaugos – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu.

 

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

 

5. Prevencinė (-ės) socialinė (-ės) paslauga (-os) gali būti inicijuojama (-os):

5.1. asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo prašymu;

5.2. socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios prevencines socialines paslaugas, iniciatyva savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės institucija) nustatyta tvarka;

5.3. pagal bendruomenės nario ar kito suinteresuoto fizinio asmens ar institucijos (organizacijos), savivaldybės administracijos padalinio (toliau kartu – suinteresuotas asmuo) kreipimąsi dėl galimo prevencinės socialinės paslaugos teikimo kitam asmeniui (šeimai) poreikio.

6. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, fizinis suinteresuotas asmuo dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo tiesiogiai žodžiu ar raštu, paštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į asmens (šeimos) gyvenamosios ar nuolatinės gyvenamosios vietos (toliau – gyvenamoji vieta) savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, teikiančią ir (ar) organizuojančią prevencines socialines paslaugas.

7. Jeigu dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo sau ir (ar) šeimai kreipiasi asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas ar rūpintojas, jis nurodo savo ir (ar) šeimos narių vardus, pavardes, dėl kokios problemos kreipiasi į savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą, teikiančią ir (ar) organizuojančią prevencines socialines paslaugas, kontaktinę informaciją (telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą).

Pagal Socialinių paslaugų įstatymo 15 straipsnio 3 dalį, siekdami išvengti socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei, kreiptis dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo kitam asmeniui (šeimai) gali bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti fiziniai asmenys, nurodę savo vardus, pavardes, asmens ar vieno iš suaugusių šeimos narių, dėl kurių interesų kreipiasi, vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma)) ir priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats. Šiuo atveju Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka susisiekiama su asmeniu (šeima) ir pasiūloma prevencinė socialinė paslauga arba asmuo (šeima) informuojamas (-a) apie galimybę gauti kitas socialines paslaugas.

8. Apie prevencinių socialinių paslaugų reikalingumą asmeniui (šeimai) pagal Socialinių paslaugų įstatymo 15 straipsnio 4 dalį privalo pranešti institucija (organizacija) asmens (šeimos) gyvenamosios vietos savivaldybei, pateikdama laisvos formos raštą, nurodydama asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma). Šiuo atveju socialinių paslaugų įstaiga, teikianti ir (ar) organizuojanti prevencines socialines paslaugas, gavusi iš savivaldybės administracijos padalinio informaciją apie prevencinių paslaugų reikalingumą asmeniui (šeimai), Aprašo 9 punkte nustatyta tvarka susisiekia su asmeniu (šeima) ir pasiūlo prevencinę (-es)
socialinę (-es) paslaugą (-as) arba asmuo (šeima) informuojamas (-a) apie galimybę gauti kitas socialines paslaugas.

 

III SKYRIUS

PREVENCINIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS

 

9. Atsižvelgdamas į asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo, suinteresuoto asmens nurodytą problemą ar priežastį, dėl kurios kreipiamasi dėl prevencinių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo, socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas (pavyzdžiui: socialinis darbuotojas, psichologas) (toliau – specialistas), iš karto (jei asmuo kreipiasi tiesiogiai) arba ne vėliau kaip
per 5 darbo dienas nuo kreipimosi dienos (jei asmuo kreipiasi paštu ar elektroniniu paštu arba jei
dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo kreipiasi suinteresuotas asmuo), susisiekęs su asmeniu (šeima), aptaria asmens (šeimos) situaciją, galimos (-ų) prevencinės (-ių) socialinės (-ių) paslaugos (‑ų) turinį, labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią (-čias) prevencinę (-es) socialinę (-es) paslaugą (-as), siekiamus rezultatus ir, esant asmens (šeimos) poreikiui, pasiūlo jam (jai) labiausiai asmens (šeimos) poreikius atitinkančią (-čias) prevencinę (-es) socialinę (-es)
paslaugą (-as), teikiamą (-as) šios įstaigos, ir (ar) pasiūlo kreiptis jam (jai) į konkrečią prevencinę socialinę paslaugą teikiančią socialinių paslaugų įstaigą (nurodo jos pavadinimą, veiklos adresą, kontaktinį telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą). Jeigu dėl objektyvių aplinkybių su asmeniu (šeima) nėra galimybės susisiekti per 5 darbo dienas (pavyzdžiui: asmuo gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje, nurodomi netikslūs asmens (šeimos) kontaktiniai duomenys ar kt.), specialistas susisiekia su asmeniu (šeima) iš karto išnykus šioms aplinkybėms.

10. Jeigu dėl prevencinių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo kreipėsi ne pats asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių), jo globėjas ar rūpintojas, prevencinės socialinės paslaugos teikiamos esant asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo sutikimui.

11. Kai dėl prevencinių socialinių paslaugų teikimo kitam asmeniui (šeimai)
kreipiasi suinteresuotas asmuo, bet asmuo (šeima), dėl kurio (-ios) buvo kreiptasi, atsisako
siūlomos pagalbos, specialistas po 10 darbo dienų pakartotinai susisiekia su asmeniu (šeima) ir
dar kartą pasiūlo galimybę gauti prevencinę socialinę paslaugą arba asmuo (šeima)
informuojamas (-a) apie galimybę gauti kitas socialines paslaugas. Jei asmuo (šeima)
dar kartą atsisako siūlomos pagalbos, asmeniui (šeimai), esant galimybei, pagal turimus kontaktinius duomenis (paštu arba elektroniniu paštu) išsiunčiama informacija apie savivaldybėje teikiamas prevencines socialines paslaugas (paslaugų rūšis ir jas teikiančias įstaigas, nurodant juridinio asmens pavadinimą, veiklos adresą, kontaktinį telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą).

12. Specialistas socialinių paslaugų įstaigos nustatyta tvarka fiksuoja atvejus, kai su
asmeniu (šeima) nepavyksta susisiekti ilgiau nei 5 darbo dienas, taip pat fiksuojami atvejai, kai, susisiekus su asmeniu (šeima), jis (ji) atsisako siūlomos pagalbos. 

13. Jei prevencines socialines paslaugas gaunančiam (-čiai) asmeniui (šeimai) jų nepakanka, kitų socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) poreikis nustatomas ir jos skiriamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

14. Jei specialistas, organizuojantis ir (ar) teikiantis prevencines socialines paslaugas, mato, kad asmeniui (šeimai) reikia kitų (ne socialinių) paslaugų (pavyzdžiui, sveikatos, švietimo paslaugų), jis informuoja asmenį (šeimą) apie galimybę gauti kitas (ne socialines) paslaugas ir pasiūlo jam (jai) kreiptis į šias paslaugas teikiančias ir (ar) organizuojančias įstaigas (nurodo jų pavadinimus, veiklos adresus, kontaktinius telefono ryšio numerius ir elektroninio pašto adresus).

15. Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai teikti nustatytose Socialinių paslaugų kataloge, pagal konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai Socialinių paslaugų kataloge numatytą šios paslaugos teikimo trukmę, dažnumą, kitas sąlygas.

16. Prevencinės socialinės paslaugos planuojamos, organizuojamos ir teikiamos savivaldybės institucijos nustatyta tvarka, vadovaujantis Aprašu.

17. Kompleksines paslaugas šeimai savivaldybės teritorijoje organizuojantys, o prireikus – ir teikiantys bendruomeniniai šeimos namai atrenkami ar paskiriami savivaldybės institucijos nustatyta tvarka. Bendruomeninių šeimos namų atranka neatliekama, jei bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdyti savivaldybės institucija paskiria socialinių paslaugų įstaigą, kuri yra savivaldybės biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė.

18. Atrenkant ar paskiriant bendruomeninius šeimos namus, rekomenduojama teikti prioritetą nevyriausybinėms organizacijoms ir nustatyti reikalavimą socialinių paslaugų įstaigoms turėti kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo patirties.

19. Savivaldybės institucija užtikrina bendruomeninių šeimos namų veiklos kokybės priežiūrą, kompleksinių paslaugų šeimai atitikties gyventojų poreikiams vertinimą ir nustato bendruomeninių šeimos namų veiklai taikomus kriterijus, kurių neatitikus sprendžiama dėl atrinktų ar paskirtų bendruomeninių šeimos namų veiklos stabdymo ir naujų bendruomeninių šeimos namų atrankos vykdymo ar paskyrimo. Darbuotojai, kurie dalyvauja vykdant bendruomeninių šeimos namų funkcijas, turi turėti šioms funkcijoms vykdyti reikiamą kvalifikaciją ir gebėjimų (pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai).

20. Savivaldybės institucija arba, pavedus savivaldybės institucijai, bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdanti socialinių paslaugų įstaiga savivaldybės institucijos nustatyta tvarka atrenka kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus savivaldybėje. Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų savivaldybėje atranka turi būti skaidri, vieša ir objektyvi.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atranka gali būti neatliekama, jeigu bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdanti savivaldybės institucijos paskirta socialinių paslaugų įstaiga yra savivaldybės biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, kurios savininkė yra savivaldybė ir kuri organizuoja ir pati teikia kompleksines paslaugas šeimai.

Apie paskirtus, atrinktus ir (ar) pasikeitusius kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus bendruomeniniai šeimos namai paštu ar elektroniniu paštu nedelsdami informuoja koordinuojančią instituciją, nurodydami jų pavadinimus, veiklos adresus, telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresus.  

21. Atrenkant kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus, turi būti atsižvelgiama į jų kvalifikaciją ir patirtį, įgytą teikiant sudėtines kompleksines paslaugas šeimai, taip pat turi būti laikomasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 2 priede „Projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašo ir jų vertinimo metodika“ nustatytų reikalavimų partneriams. Atrenkant kompleksinių paslaugų šeimai teikėjus, rekomenduojama prioritetą teikti nevyriausybinėms organizacijoms.

22. Organizuodami ir teikdami kompleksines paslaugas šeimai, bendruomeniniai šeimos namai ir atrinkti (paskirti) kompleksinių paslaugų šeimai teikėjai naudojasi Metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro teikiama metodine pagalba (dalyvauja organizuojamuose mokymuose, konsultacijose ir kt.) – tobulina darbuotojų, organizuojančių ir (ar) teikiančių kompleksines paslaugas šeimai, profesinę kompetenciją, gerina šių paslaugų kokybę. Bendruomeniniai šeimos namai ir koordinuojanti institucija, bendradarbiaudami su Metodiniu kompleksinių paslaugų šeimai centru, teikia jam informaciją, reikalingą kompleksinių paslaugų šeimai kokybei gerinti (pavyzdžiui, informaciją apie kompleksinių paslaugų šeimai gavėjų skaičių, jų amžiaus grupes, užimtumą, kitą svarbią informaciją, išskyrus informaciją, pagal kurią galima nustatyti asmens tapatybę), dalydamiesi gerąja kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo patirtimi.

23. Socialinių paslaugų įstaiga savivaldybės institucijos nustatyta tvarka informuoja savivaldybės administraciją apie asmenims (šeimoms) suteiktas prevencines socialines paslaugas. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje teikiami šie duomenys apie suteiktas prevencines socialines paslaugas:

23.1. duomenys apie asmenų, su kuriais buvo kontaktuota, skaičių, renkami teikiant potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslaugą (suminis gavėjų skaičius);

23.2. duomenys apie konsultacijų, suteiktų asmenims, kurie kreipėsi į bendruomeninius šeimos namus, skaičių, renkami organizuojant kompleksines paslaugas šeimai;

23.3. duomenys apie kompleksinių paslaugų šeimai gavėjus (unikalių fizinių asmenų bendrą skaičių ir unikalių fizinių asmenų, gaunančių sudėtines kompleksines paslaugas šeimai, skaičių);

23.4. duomenys apie suteiktų darbo su bendruomene paslaugų skaičių, renkami teikiant darbo su bendruomene paslaugą;

23.5. duomenys apie šeimų (gavėjų) skaičių, renkami teikiant šeimos konferencijos paslaugą (suminis gavėjų skaičius);

23.6. duomenys apie bendrą gavėjų (unikalių fizinių asmenų) skaičių, renkami teikiant atvirojo darbo su jaunimu paslaugą;

23.7. duomenys apie bendrą gavėjų (unikalių fizinių asmenų) skaičių, renkami teikiant mobiliojo darbo su jaunimu paslaugą.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Socialinių paslaugų įstaigą dėl netinkamo prevencinių socialinių paslaugų teikimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui.

25. Savivaldybė viešai savo interneto svetainėje ar jos skiltyje (rekomenduojama), taip pat kitomis informavimo priemonėmis (pavyzdžiui, per visuomenės informavimo priemones, renginius ir pan.) skelbia informaciją apie jos teritorijoje organizuojamas ir teikiamas prevencines socialines paslaugas: teikiamų prevencinių socialinių paslaugų rūšis, jų turinį bei siekiamą rezultatą, prevencinių socialinių paslaugų teikėjus (jų pavadinimus, kontaktinę informaciją – telefono ryšio numerius, elektroninio pašto adresus), prevencinių socialinių paslaugų gavimo tvarką, prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą reglamentuojančius teisės aktus.

26. Įgyvendindami Aprašą, duomenų valdytojai užtikrina, kad jų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
 (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą, nuostatas.

27. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

28. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos duomenų valdytojo, į kurį kreipiamasi dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nustatyta tvarka, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

 

__________________________

part_500511ad24814b16b5f42ad79d9849bc_end