LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. V-373 „DĖL Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 17 d. Nr. V-600

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. V-373 „Dėl Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PAGAL PIRMINIO ARBA TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 18 straipsnio 4, 5, 10, 12 dalimis ir 19 straipsnio 3 dalimi:

1. T v i r t i n u Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į g a l i o j u Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaciją bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) organizuoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą į valstybines ar savivaldybės arba nevalstybines profesinio mokymo įstaigas vadovaujantis atitinkamų metų Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planu.“

2P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, pageidaujančių mokytis pagal valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas ir dalyvaujančių bendrajame priėmime (toliau – Stojantysis), prašymų priimti mokytis pateikimą, bendrojo priėmimo organizavimą, Stojančiųjų, įgijusių kvalifikaciją pagal pirminio profesinio mokymo programą, išskyrus tuos, kurie įgijo kvalifikaciją kartu su pagrindiniu išsilavinimu ir nuosekliai mokydamiesi (arba nenutraukę mokymosi) įgijo kitą kvalifikaciją kartu su viduriniu išsilavinimu, taip pat Stojančiųjų, turinčių aukštojo mokslo kvalifikaciją ir siekiančių mokytis valstybės finansuojamoje profesinio mokymo vietose priėmimą, Stojančiųjų į profesinio mokymo valstybės finansuojamas vietas eilės sudarymą, priėmimą mokytis į valstybės nefinansuojamas formaliojo profesinio mokymo vietas valstybinėse profesinio mokymo įstaigose, priėmimo į profesinį mokymą pameistrystės forma sąlygas, Stojančiųjų ir profesinio mokymo įstaigų informavimą, Stojančiųjų dokumentų pateikimą ir priėmimo įforminimą.“

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Vadovaujantis Aprašu mokytis pagal formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas (toliau – Programa) Stojantieji priimami pagal atitinkamų metų Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą (toliau – Planas) ir bendrą valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų vietų skaičių, nustatytą profesinio mokymo įstaigoms vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.“

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Centralizuotai vykdomą priėmimą į valstybines ar savivaldybės arba nevalstybines profesinio mokymo įstaigas, išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo teikėjus, profesinio mokymo teikėjus, vykdančius asmenų, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, mokytis pagal valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas (toliau – Bendrasis priėmimas) organizuoja ir vykdo švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO). Priėmimą į profesinio mokymo įstaigos vykdomas kitas, nei šio Aprašo 2 punkte nurodytame Plane nustatytas švietimo programas, vykdo profesinio mokymo įstaiga jos pačios nustatyta tvarka.“

2.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Duomenys apie Stojančiojo mokymosi pasiekimus ir kiti duomenys Sistemoje gaunami iš Mokinių registro, Studentų registro, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro, Švietimo ir mokslo institucijų registro, Licencijų registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro automatiniu būdu. Tais atvejais, kai minėtų duomenų minėtuose registruose nėra, Stojantysis Aprašo 40 punkte nustatyta tvarka informuojamas, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Jeigu Stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, Stojantysis privalo Sistemoje pateikti dokumento, patvirtinančio išsilavinimo dokumente nurodytos pavardės keitimą, kopiją. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija LAMA BPO prašymu jai pateikia užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo pažymas pagal Stojančiųjų pateiktus užsienyje išduotus mokymosi pasiekimų dokumentus.“

2.5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Bendrąjį priėmimą sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai, vykdomi pagal kasmet švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu tvirtinamus bendrojo priėmimo į Programas terminus (toliau – Bendrojo priėmimo terminai).“

2.6.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Teisę stojančiajam įgyti kvalifikaciją pirminiu ar tęstiniu mokymo būdu valstybės finansuojamoje vietoje pagal Profesinio mokymo įstatymo 37 straipsnio nuostatas ir Stojančiojo pateiktus bei iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro gautus duomenis nustato LAMA BPO.

2.7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Stojančiojo tinkamumą mokytis pagal pasirinktą Programą įvertina ir nustato profesinio mokymo įstaiga. Stojantysis pripažįstamas tinkamu mokytis pagal jo Pageidavimų sąraše pasirinktą Programą, jei atitinka Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Kriterijų sąrašas), nustatytus kriterijus, jo pasirinktos Programos reikalavimus ir, jei yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti Stojančiojo tinkamumą, patenkinamą testo, skirto nustatyti Stojančiojo specifiniams gebėjimams, specifinėms žinioms, bendrosioms ar profesijai reikalingoms kitoms kompetencijoms (toliau – Testas), įvertinimą. Tais atvejais, kai yra nustatytas reikalavimas papildomai vertinti Stojančiojo tinkamumą, Testą turi atlikti visi Stojantieji į tokią Programą. Sistemoje pateikiama informacija apie Programose numatytus Testus, testavimo datos ir vietos pasirinkimo galimybes.

2.8. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Nustačius Stojančiojo tinkamumą Programai pagal atlikto Testo rezultatus, jo tinkamumą pripažįsta visos atitinkamą Programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos. Rezultatai apie Stojančiojo tinkamumą paskelbiami Sistemoje ir apie juos informuojamas Stojantysis Aprašo 40 punkte nustatyta tvarka.

2.9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Testų užduočių ir specifinių gebėjimų, specifinių žinių, bendrųjų gebėjimų ir profesijai reikalingų kompetencijų reikalavimų aprašai (toliau – Testų aprašai), raštu suderinti su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centru, paskelbiami profesinio mokymo įstaigų interneto tinklalapiuose iki gegužės 1 d. Nuorodas į Testų aprašus ir testavimo datas profesinio mokymo įstaigos ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki Prašymų registravimo pradžios pateikia LAMA BPO. Testą vykdžiusi profesinio mokymo įstaiga Stojančiojo Testo rezultatus į LAMA BPO sistemą įveda ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Testo laikymo dienos.

2.10.  Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pasibaigus Prašymų mokytis teikimo terminui, priėmimas vykdomas į Programas, sulaukusias 12 ir daugiau, o į Programas, įgyvendinamas kartu su bendrojo ugdymo programomis, 7 ir daugiau Stojančiųjų Pageidavimų mokytis pirmuoju prioritetu. Profesinio mokymo įstaiga, surinkusi 12 asmenų į tos pačios kvalifikacijos ir to paties Lietuvos kvalifikacijų lygio pirminio (išskyrus programas, įgyvendinamas kartu su bendrojo ugdymo programomis) ir tęstinio mokymo programas, turi teisę juos priimti, jei apsisprendžia organizuoti jų mokymą neviršydama jai skirtų biudžeto asignavimų. Priėmus į Programą Stojančiųjų, priėmimas tęsiamas kituose etapuose neviršijant Plane nustatyto priimti asmenų skaičiaus. Priėmimas į Programas, pritaikytas specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turintiems asmenims, raštu derinamas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jei pasibaigus pagrindiniam priėmimui jos sulaukė mažiau nei 4 Stojančiųjų Pageidavimų mokytis pirmuoju prioritetu. Asmenys, pasirinkę Programą, kuri Prašymų teikimo laikotarpiu sulaukė nustatyto minimalaus pasirinkusių jas mokytis pirmuoju prioritetu asmenų skaičiaus, informuojami Aprašo 40 punkte numatyta tvarka, kad jie bus pakviesti pasirašyti profesinio mokymo sutarties, jei Programoje išliks minimalus pasirinkusių jas mokytis pirmuoju prioritetu asmenų skaičius iki Prašymų teikimo termino pabaigos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi teisę nustatyti ir mažesnį nei šiame punkte nustatytą asmenų skaičių profesinio mokymo įstaigos planuojamai įgyvendinti Programai, atsižvelgdama į kvalifikuotų darbuotojų poreikį atitinkamoje vietovėje, profesinio mokymo įstaigos specifiką ar kitas svarbias aplinkybes ar sąlygas.“

2.11. Papildau 161 punktu:

161. Priėmimas į Programą, pagrindiniame etape nesulaukusią nustatyto minimalaus Stojančiųjų Pageidavimų mokytis pirmuoju prioritetu skaičiaus, gali būti tęsiamas papildomo priėmimo metu. Stojantieji apie galimybę papildomo priėmimo metu rinktis Programą, pagrindinio priėmimo metu nesurinkusią minimalaus Stojančiųjų Pageidavimų skaičiaus, informuojami Aprašo 40 punkte numatyta tvarka.“

2.12. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki pagrindinio ir papildomo Prašymų priėmimo termino pabaigos profesinio mokymo įstaiga paskirsto Plane jai nustatytą profesinio mokymo vietų skaičių tos pačios švietimo srities Programoms. Profesinio mokymo įstaiga per vieną dieną po pagrindinio ir papildomo Prašymų priėmimo termino pabaigos, atsižvelgdama į Stojančiųjų pasirinkimų skaičių, gali šį skaičių dar kartą perskirstyti tos pačios švietimo srities Programoms, siekdama užtikrinti Stojančiųjų interesus, taip pat gali nutraukti priėmimą į Programas, pagal kurias yra pasirinkęs mažesnis nei nustatytas minimalus pirmojo prioriteto Pageidavimų skaičius.“

2.13. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, į laisvas valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas Programų vietas vykdomas papildomas priėmimas.

2.14. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Per 5 dienas nuo Prašymų teikimo termino pabaigos LAMA BPO, vadovaudamasi Planu ir profesinio mokymo įstaigų atliktu galutiniu profesinio mokymo vietų skaičiaus pagal Aprašo 17 punktą perskirstymu, priima sprendimą dėl siūlymo Stojančiajam mokytis pagal Pageidavimą ir apie tai informuoja Stojantįjį Aprašo 40 punkte nustatyta tvarka.“ 

2.15. Pripažįstu netekusiu galios 23 punktą.

2.16. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Stojančiojo konkursinį balą sudaro pagrindinio (kai stojama į III kvalifikacijų lygio profesinio mokymo Programą arba IV kvalifikacijų lygio profesinio mokymo Programą, skirtą ir viduriniam išsilavinimui įgyti) arba vidurinio išsilavinimo (kai stojama į IV kvalifikacijų lygio profesinio mokymo Programą tik profesinei kvalifikacijai įgyti) mokymosi pasiekimus įteisinančiame dokumente įrašytų visų dalykų įvertinimų (penkių balų sistemos pažymiai dvigubinami) ir Aprašo 27 punkte nustatyta tvarka perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis. Programose, kuriose reikšmingos Stojančiųjų tam tikrų dalykų žinios, profesinio mokymo įstaigoms, gavus raštišką Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro pritarimą ir apie tai informavus LAMA BPO, vietoje visų dalykų įvertinimų vartojamas tam tikrų dalykų metinių įvertinimų ir perskaičiuotų brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis.“

2.17.  Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Apskaičiuojant konkursinį balą mokyklinio brandos egzamino įvertinimui taikomas koeficientas 1,2, valstybinio brandos egzamino įvertinimui – koeficientas 2. Valstybinių brandos egzaminų įvertinimai, gauti naudojant skalę 1–100, tiesiškai perskaičiuojami į skalę 16–100. Valstybinių brandos egzaminų vertinimo skalės 16–100 balų įvertinimai vieno ženklo po kablelio tikslumu perskaičiuojami į skalės 4–10 įvertinimus pagal formulę:

,

čia yra VBE įvertinimas 16–100 balų skalėje,  – VBE įvertinimas 4–10 skalėje.“

2.18. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Bendras priimtų Stojančiųjų, siekiančių mokytis valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose, skaičius turi neviršyti profesinio mokymo įstaigai švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka skirto bendro vietų skaičiaus.

2.19. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Kiekvienam Prašymą pateikusiam Stojančiajam jo nurodytu elektroninio pašto adresu Sistema praneša apie užregistruotą Prašymą – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną po Prašymo pateikimo dienos; apie privalomų pateikti duomenų pakankamumą, jei Stojantysis nepateikė jų visų – ne vėliau kaip per 5 dienas arba kartu su informacija apie priėmimo rezultatus, jei duomenys buvo pateikti paskutinę Prašymų priėmimo dieną, apie Stojančiojo tinkamumą pasirinktoms Programoms ir apie siūlymą mokytis – pagal Bendrojo priėmimo terminus. Ši informacija prisijungusiam prie Sistemos Stojančiajam teikiama viso Bendrojo priėmimo metu.“

2.20. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Informacija profesinio mokymo įstaigoms apie Programų pasirinkimą, pasirinkimo prioritetus, kvietimus, pasirašytas profesinio mokymo sutartis, bendrą Stojančiųjų skaičių pagal Programas ir pirmosios kvalifikacijos siekiančių Stojančiųjų skaičių pagal Programas teikiama Sistemoje, LAMA BPO profesinio mokymo įstaigas pagal savo kompetenciją konsultuoja telefonu ar el. paštu.

2.21. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Nurodymus ir informaciją profesinio mokymo įstaigoms ir LAMA BPO apie teisės aktus, susijusius su Bendruoju priėmimu, elektroniniu paštu arba tiesiogiai teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                  Algirdas Monkevičius

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam

priėmimui organizuoti 2019-05-17 raštu Nr. 19-15