RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINOS APSKAIČIAVIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. T-594

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1–9 dalimis, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-10 nutarimu Nr. 978, IV skyriumi, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Suderinti socialinių paslaugų kainą, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, atsižvelgiant į paslaugų teikimo organizavimo išlaidas, šių išlaidų efektyvų panaudojimą, teikimo Savivaldybėje ypatumus, kurią sudaro:

K =  BL + KL : PG

K – paslaugos kaina per mėnesį

BL – bendrosios lėšos

KL – kintamosios lėšos

PG – planuojamas paslaugos gavėjų skaičius

Bendrąsias lėšas sudaro šios išlaidos:

ADM – socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos per mėnesį;

P – išlaidos kitoms prekėms (kanceliarinės prekės, spaudiniai ir kitos prekės, susijusios su įstaigos administravimu) per mėnesį;

T – transporto išlaidų dalis, tiesiogiai nesusijusi su socialinės globos teikimu (administracinio, ūkinio ir aptarnaujančiojo personalo transportas) per mėnesį;

KT – kitos išlaidos (šildymas, elektra, vandentiekis, kanalizacija, ryšių paslaugos, spaudiniai ir kita) per mėnesį.

BL = ADM + P + T +KT

Kintamąsias lėšas sudaro šios išlaidos:

SOC – profesinių grupių, susijusių su paslaugų teikimu (socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, pedagogų, psichologų, sveikatos priežiūros specialistų), darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, kvalifikacijos kėlimas ir komandiruočių išlaidos per mėnesį;

M – maitinimo išlaidos (jeigu socialinės globos įstaiga teikia asmeniui maitinimo paslaugą) per mėnesį;

MED – išlaidos medikamentams per mėnesį;

A – išlaidos patalynei ir aprangai per mėnesį;

T – transporto išlaidų dalis, susijusi su paslaugos teikimu per mėnesį;

KT – išlaidos kitoms prekėms, kurios susijusios su paslaugos gavėjo poreikiais (slaugos, ugdymo, techninės pagalbos priemonės ir kita) per mėnesį.

KL = SOC + M + MED + A + T + KT.

Apskaičiuojant socialinės paslaugos valandos kainą, Bendroji lėšų dalis (BLD) ir Kintamoji lėšų dalis (KLD) dalijama iš metinio vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus, patvirtinto Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

2. Nustatyti, kad:

2.1. socialinių paslaugų (bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros ir socialinės globos) kainą suskaičiuoja Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinis paramos skyrius, vadovaudamasis šio sprendimo 1 punkte suderinta kaina.

2.2. socialinių paslaugų kaina peržiūrima kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 1 d. ir, esant poreikiui, perskaičiuojama.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytautas Simelis