isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. T-231

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos 2018 m. rugpjūčio 24 d. teikimą Nr. 3-33 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-345“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“;

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T-26 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr. T-345 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Gegieckas

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos     

2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-231

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą (toliau – rinkliava) dydžius, apskaičiavimo, mokėjimo tvarką, lengvatas ir įmokų grąžinimo atvejus rinkliavos mokėtojams.

2. Rinkliava – tai Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka reklaminės veiklos subjektams, pateikusiems paraišką ir turintiems teisę gauti leidimą įrengti išorinę reklamą nustatytu laikotarpiu Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą.

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.                  

5. Leidimo įrengti išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – Leidimas) išdavimo tvarką nustato Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (toliau – administracija) direktoriaus įsakymu patvirtintas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas.

 

II SKYRIUS

RINKLIAVOS DYDŽIAI IR APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

6. Rinkliavos dydžiai už Leidimo išdavimą ir įmokų apskaičiavimo tvarka nurodyta priede.

7. Reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kur aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius išorinės reklamos paviršiaus, skirto reklamai eksponuoti, taškus. Jeigu rinkliavos mokėtojas paraiškoje nurodo reklaminį įrenginį, kuriame yra keli reklamos plotai, jis turi apskaičiuoti ir nurodyti to reklaminio įrenginio bendrą reklamos plotą. Suskaičiuotas plotas apvalinamas 1 (vieno) kvadratinio metro tikslumu.      

8. Rinkliava apskaičiuojama proporcingai dienų skaičiui, per kurias numatoma reklamos sklaida. Leidimo galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 5 metai.

9. Apmokestinamos reklamos laikas pradedamas skaičiuoti nuo Leidimo galiojimo pradžios.

10. Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis neviršija 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.             

11. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali rinkliavos dydį kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

12. Rinkliavos suma dvigubinama, jei teisės aktus atitinkanti išorinė reklama įrengta be Leidimo.

13. Rinkliavos mokėtojas, naudojantis reklaminį įrenginį be leidimo ir nesumokėjęs rinkliavos, pažeidžia Išorinės reklamos įrengimo taisykles. Šiuo atveju rinkliavos mokėtojas yra laikomas nelegalios, savavališkai įrengtos reklamos skleidėju ir jam taikoma įstatymų nustatyta administracinė atsakomybė.

 

III SKYRIUS

LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

14. Nuo rinkliavos už Leidimo išdavimą atleidžiami:         

14.1. Pakruojo rajono nevyriausybinės organizacijos už Leidimo išdavimą įrengti trumpalaikę (iki 1 mėnesio) išorinę reklamą apie organizuojamus renginius tam tikslui numatytose vietose;

14.2. įmonės ir įstaigos, remiančios Pakruojo rajono sporto nevyriausybinės organizacijas, už įrengtas išorines reklamas Pakruojo rajono sporto stadionuose, aikštynuose ir trasose;

14.3. Savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos bei savivaldybės kontroliuojamos įmonės;

14.4. kultūros ir sporto renginių organizatoriai, reklamuojantys renginius, kuriuos remia Savivaldybė;             

14.5. kai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privaloma įrengti stendą su informacija apie statomą statinį prie statybos sklypo (statybvietės) arba kai įrengiama vaizdinė informacija apie atliekamus visuomeninės paskirties miesto infrastruktūros gerinimo darbus;

14.6.verslo subjektai, vykdantys veiklą Pakruojo rajone pirmaisiais metais nuo įmonės įregistravimo juridinių asmenų registre.

15. Išduodant Leidimą rinkliavos mokestis neimamas:

15.1. už pirmą kvadratinį metrą, kai išorinės reklamos dydis yra didesnis nei 1 kvadratinis metras;

15.2. kai išorinės reklamos dydis yra mažesnis kaip vienas kvadratinis metras.

16. Savivaldybės taryba turi teisę vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti rinkliavos dydį ar iš viso nuo jo atleisti.

 

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO IŠDAVIMĄ MOKĖJIMO TVARKA

 

17. Rinkliava įskaitoma į savivaldybės biudžetą, mokama į administracijos sąskaitą Nr. LT 79 4010 0456 0003 0120 nurodant mokėjimo paskirtį „Už Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą“.

18. Rinkliava sumokama prieš išduodant Leidimą.

19. Jei Rinkliava už Leidimo išdavimą nesumokama iki Leidimo išdavimo, Leidimas neišduodamas.

 

V SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMO IR IŠIEŠKOJIMO TVARKA

 

20. Rinkliava grąžinama šiais atvejais:

20.1. kai sumokėta didesnė suma, nei nurodyta šiuose Nuostatuose (padaryta klaida apskaičiuojant įmoką), grąžinama permokėta rinkliavos dalis;

20.2. kai Leidimo turėtojas dėl teisės aktų pakeitimo negali pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis;

20.3. jeigu sumokėjus Rinkliavą nebuvo išduotas Leidimas.                   

21. Leidimo galiojimo metu pašalinus reklamą arba panaikinus Leidimo galiojimą už įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, sumokėta rinkliava negrąžinama.

22. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jeigu prašymas pateiktas per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą. Sumokėtą rinkliavą už Leidimo išdavimą arba jos dalį grąžina savivaldybės administracija, atsižvelgdama į savivaldybės administracijos seniūnijų raštiškus pranešimus, kuriuose nurodytos rinkliavos grąžinimo priežastys, priklausanti grąžinti suma bei mokėjimą patvirtinantis dokumentas.             

23. Nesumokėta rinkliava iš rinkliavos mokėtojų išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą. Jeigu asmuo nesumoka rinkliavos iki šių Nuostatų 18 punkte nurodyto Leidimo išdavimo momento, savivaldybės administracija atsisako suteikti paslaugą, todėl delspinigiai nenustatomi.

 

VI SKYRIUS

RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ

 

24. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25.  Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, Nuostatus keičia savivaldybės taryba.

 

Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti

išorinę reklamą Pakruojo rajono savivaldybės

teritorijoje išdavimą nuostatų

priedas

 

 

 

RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ IR ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

 

 

 

 

Reklamos rūšis

1 kv. m reklamos ploto įkainio dydis

Formulė

1.

Išorinė reklama

Pakruojo mieste – 5,8 Eur 1 metams;

Kitose rajono vietose – 2,9 Eur 1 metams

R=S x D x T, kur S – reklamos plotas (kv. m), D – 1 kv. m reklamos ploto įkainio dydis, T– leidimo galiojimo terminas (metais)

2.

Trumpalaikė išorinė reklama (iki 1 mėn.)

0,6 Eur dienai

R=S x D x T, kur S – reklamos plotas (kv. m), D – 1 kv. m reklamos ploto įkainio dydis, T – leidimo galiojimo terminas (dienomis)

____________________