LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. GEGUŽĖS 31 D. SPRENDIMO NR. V-1251 „DĖL KELIAVIMO MIESTO, TARPMIESTINIO IR PRIEMIESTINIO REGULIARAUS SUSISIEKIMO KELEIVINIO TRANSPORTO MARŠRUTAIS BEI SPECIALIAISIAIS IR UŽSAKOMAISIAIS REISAIS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1548

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. V-1251 „Dėl keliavimo miesto, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais bei specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„DĖL Viešojo transporto BEI KELEIVIŲ VEŽIMO SPECIALIAISIAIS IR UŽSAKOMAISIAIS REISAIS paslaugų teikimo sąlygų

2. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo  Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.1.1 ir 3.2.4 papunkčiais, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:“.

3. Pakeičiu 1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

1. Nustatyti, kad viešojo transporto bei keleivių vežimo specialiaisiais ir užsakomaisiais reisais paslaugos (toliau – keleivių vežimo paslaugos) būtų teikiamos laikantis šių sąlygų:“.

4. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. keleivių vežimo paslaugų teikėjai privalo užtikrinti, kad į transporto priemonę, kurioje teikiama keleivių vežimo paslauga, patenkantys darbuotojai ir vyresni nei 6 metų asmenys transporto priemonėje paslaugos teikimo metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);“.

5. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. jeigu vairuotojo darbo vieta yra visiškai atskirta nuo keleivių ir transporto priemonėje neprekiaujama kelionės bilietais, vairuotojas gali būti be kaukės;“.

6. Pakeičiu 1.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.10. Rekomenduoti:

1.10.1. apriboti transporto priemonių vairuotojų fizinį kontaktą su keleiviais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metro atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo keleivių pertvaromis;

1.10.2. neprekiauti kelionės bilietais viešojo transporto priemonėse.“

7. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis transporto priemonėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys