LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ ĮSTATYMO NR. I-693 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 7 d. Nr. XII-1192
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 7 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) jei šio straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų pensijų suma didesnė už pareigūno ar kario valstybinę pensiją, gautą 1994 metų gruodžio mėnesį, arba didesnė kaip 144,81 euro, skiriamos ir toliau mokamos abi apskaičiuotosios pensijos. Priešingu atveju pareigūnui arba kariui mokama 1994 metų gruodžio mėnesio dydžio pensija, bet ne didesnė kaip 144,81 euro, ir ji neindeksuojama bei niekaip kitaip nedidinama. Abi apskaičiuotosios pensijos indeksuojamos įstatymų nustatyta tvarka. Kai jų suma ima viršyti pareigūno ar kario valstybinę pensiją, gautą 1994 metų gruodžio mėnesį, 144,81 euro, skiriamos ir toliau mokamos abi apskaičiuotosios pensijos ir jų dydis neribojamas. Apskaičiuotoji valstybinė socialinio draudimo pensija mokama iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto.“

2. Pakeisti 16 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Iki 2007 m. sausio 1 d. paskirtos mažesnės kaip 124,54 euro pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą (ištarnautus metus) arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, išskyrus privalomosios karo tarnybos karių ir karių savanorių netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, atsižvelgiant į pareigūnų ir karių išleidimo į pensiją (pensijos paskyrimo) datą, didinamos, bet ne daugiau kaip iki 124,54 euro, laikantis šios tvarkos:

1) atleistiems iki 1991 m. liepos 1 d. – nuo 2007 m. sausio 1 d. 9 procentais;

2) atleistiems iki 1995 m. sausio 1 d. – nuo 2007 m. liepos 1 d. 10 procentų;

3) atleistiems iki 2007 m. sausio 1 d. – nuo 2008 m. sausio 1 d. 10  procentų.“

3. Pakeisti 16 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Nuo 2007 m. sausio 1 d. skiriamos mažesnės kaip 124,54 euro pareigūnų ir karių valstybinės pensijos už tarnybą arba netekto darbingumo pensijos, išskyrus privalomosios karo tarnybos karių netekto darbingumo pensijas, didinamos vieną kartą (pensijos skyrimo metu) 5,80 euro, bet ne daugiau kaip iki 124,54 euro.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė