RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ŠEIMOS GYDYTOJUI, ATVYKUSIAM DIRBTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

 

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. T-423

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į šeimos gydytojų trūkumą viešosiose Radviliškio rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia :

1.    Tvirtinti Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Sudaryti Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, komisiją:

2.1. Komisijos pirmininkas – Justė Venckutė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

Nariai:.

2.2. Algimantas Ruseckas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;

2.3. Vaidas Smalinskas, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys;

2.4. Vytautas Žvikas, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjas;

2.5. Romualda Kutrienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

3. Nustatyti, kad šis Aprašas taikomas taip pat šeimos gydytojams, įsidarbinusiems ir apsigyvenusiems Radviliškio rajono savivaldybėje per 12 mėn. iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

4. Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimą Nr. T-886 „Dėl Piniginės kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą, tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                           Kazimieras Augulis


 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2016-12-22 sprendimu Nr. T-423

 

KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ŠEIMOS GYDYTOJUI, ATVYKUSIAM DIRBTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato skatinimo priemones šeimos gydytojams pritraukti dirbti Radviliškio rajono savivaldybėje esančiose viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – Įstaiga).

2. Apraše numatytų skatinimo priemonių finansavimo dydis yra taikomas naujai atvykusiam šeimos gydytojui, kuris įdarbinamas kaimo vietovėje (kaime, miestelyje ar viensėdyje) ir mieste, esančioje viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose) dirbti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintą nustatytų valandų skaičiaus darbo savaitę.

3. Aprašo tikslas – skatinti šeimos gydytojus atvykti dirbti į Įstaigas tam, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Radviliškio rajono gyventojams.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Naujai atvykęs šeimos gydytojas – šeimos gydytojas, įsidarbinęs asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose) ir apsigyvenęs Radviliškio rajone nuo įsidarbinimo praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių.

4.2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos ir Radviliškio rajono savivaldybės teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SKATINIMO PRIEMONĖS IR JŲ TAIKYMO TVARKA

 

5. Skatinimo priemonės:

5.1. Įsikūrimo išlaidų kompensacijos skyrimas naujai atvykusiam gydytojui dirbti Įstaigoje (-ose) ir gyventi Radviliškio rajone. Įsikūrimo išlaidoms yra priskiriamos šios išlaidos:

5.1.1. būsto (gyvenamųjų patalpų) pirkimas;

5.1.2. paskolos būstui (gyvenamųjų patalpų) statyti ar pirkti kompensavimas;

5.1.3. būsto (gyvenamųjų patalpų) remontavimas arba rekonstravimas;

5.1.4. buitinė technika, baldai, namų apyvokos reikmenys;

5.1.5. transporto priemonės (lengvojo automobilio) įsigijimas;

5.1.6. būsto (gyvenamųjų patalpų) nuomos mokestis.

5.2. Kelionės į/iš darbą išlaidų kompensavimas ne ilgiau kaip vienerius metus, jei naujai atvykęs gydytojas planuoja važinėti į nuolatinę darbo vietą Įstaigoje (-ose). Kompensacija mokama tuo atveju, jei naujai atvykęs gydytojas važinėja į/iš darbą Įstaigoje(-ose), tačiau tuo metu kuriasi gyventi Radviliškio rajone.

6. Visų Tvarkos 5 punkte aptariamų skatinimo priemonių patiriamų išlaidų bendra suma, įsidarbinus kaimo vietovėje, esančioje viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose) negali viršyti 15 000 eurų; įsidarbinus mieste, esančioje viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (-ose) negali viršyti 7 500 eurų. Įsikūrimui skirtos išlaidos turi būti patiriamos per dvejus metus nuo sutarties pasirašymo dienos.

7. Skatinimo priemonėmis pasinaudojęs naujai atvykęs šeimos gydytojas įsipareigoja Įstaigoje (-ose) dirbti ne trumpiau kaip 5 metus nuo sutarties pasirašymo dienos (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas).

8. Naujai atvykęs šeimos gydytojas skatinimo priemonėmis gali pasinaudoti vieną kartą.

9. Kompensacija išmokama dalimis per 3 metus iš eilės. Pirmoji kompensacijos dalis išmokama po 12 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje (-ose), antroji – po 24 mėn., trečioji – po 42 mėn. pagal išlaidas patvirtinančius dokumentus.

10. Pasirašęs sutartį, naujai atvykęs šeimos gydytojas turi teisę pirmaisiais metais gauti avansą, ne didesnį nei 3 000 eurų. 

11. Nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu kompensacija nemokama.

12. Prašymą (1 priedas) Radviliškio rajono savivaldybės tarybai (toliau – Taryba) dėl kompensacijos skyrimo teikia Įstaigos vadovas.

13. Įstaigos prašymą dėl kompensacijos skyrimo nagrinėja Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sudaryta komisija. Sprendimą dėl avanso skyrimo taip pat sprendžia komisija.

13.1. Komisiją sudaro penki nariai: du – Savivaldybės tarybos nariai, du – Savivaldybės administracijos darbuotojai, vienas – Savivaldybės administracijos vyriausiasis savivaldybės gydytojas ar kitas Administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

13.2. Komisija savo darbe vadovaujasi Aprašo nuostatomis ir Komisijos darbo reglamentu (2 priedas).

14. Komisijai priėmus siūlymą Savivaldybės administracijos vyriausiasis savivaldybės gydytojas teikia Tarybai svarstyti sprendimo projektą dėl kompensacijos skyrimo šeimos gydytojui artimiausiame Tarybos posėdyje.

15. Taryba, įvertinusi komisijos siūlymą, nusprendžia dėl kompensacijos skyrimo.

16. Administracijos direktorius, viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga (-os) su šeimos gydytoju pasirašo kompensacijos skyrimo sutartį (3 priedas).

 

III SKYRIUS

APRAŠO ĮGYVENDINIMAS IR FINANSAVIMAS

 

17. Kompensacijos lėšų panaudojimą koordinuoja Savivaldybės administracijos vyriausiasis savivaldybės gydytojas, jam nesant, kitas Administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

18. Kompensacijos lėšų skyrimo apskaitą tvarko Buhalterinės apskaitos skyrius.

19. Kompensacijos lėšų panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

20. Šiam Aprašui įgyvendinti lėšos skiriamos iš Savivaldybės biudžeto.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

21. Įstaigos vadovas privalo raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti Savivaldybę, jeigu naujai atvykęs šeimos gydytojas nutraukia darbo santykius su Įstaiga nepraėjus penkeriems metams po sutarties pasirašymo.

22. Naujai atvykęs šeimos gydytojas privalo grąžinti skatinimo priemonėms panaudotą visą sumą jeigu nutraukia darbo santykius su Įstaiga (-omis) nepraėjus penkeriems metams po sutarties sudarymo.

23. Ne pagal paskirtį panaudotos lėšos iš asmenų gali būti išieškomos įstatymų nustatyta tvarka ir rėmimas nutraukiamas.

 

part_99a1ce4bf6f84487ad28c23edd4d29fd_end


 

Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo

šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į

Radviliškio rajono savivaldybės

viešąsias asmens sveikatos priežiūros

įstaigas, tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktai

_______________________________________________________________________________

 

Radviliškio rajono savivaldybės tarybai

 

PRAŠYMAS KOMPENSACIJAI/SKATINIMO PRIEMONĖMS SKIRTI

 

……………

(data)

……………………………………………

(sudarymo vieta)

 

1.  Naujai atvykusio šeimos gydytojo kontaktiniai duomenys:

Vardas:

Pavardė:

Gyvenamosios vietos adresas:

Telefono Nr.:

El. paštas:

 

2.  Naujai atvykusio šeimos gydytojo profesinė kvalifikacija

 

 

3.  Naujai atvykusio šeimos gydytojo reikalingumo motyvai įstaigoje (įvertinus atitinkamos kvalifikacijos gydytojų skaičių rajone; gydytojų amžių; laikotarpį, nuo kada trūksta gydytojo; Įstaigos paslaugų plėtros prognozes, kitus aspektus).

 

 

 

4.  Nurodyti, ar naujai atvykęs šeimos gydytojas dirba kitose gydymo įstaigose. Jei taip, kokiose gydymo įstaigose ir kokiu darbo krūviu.

 

 

 

5.  Į kokias skatinimo priemones pretenduoja naujai atvykęs šeimos gydytojas:

     Įsikūrimo išlaidų kompensavimas

     Kelionės į/iš darbą išlaidų kompensavimas ne ilgiau nei vienerius metus, jei naujai atvykęs gydytojas planuoja važinėti į nuolatinę darbo vietą Įstaigose (-oje). Kompensacija mokama tuo atveju, jei naujai atvykęs šeimos gydytojas važinėja į/iš darbą Įstaigoje, tačiau tuo metu kuriasi Radviliškio rajone

 

Svarbu: Visų skatinimo priemonių patiriamų išlaidų bendra suma negali viršyti 15 000 (7 500) eurų. Įsikūrimo išlaidos turi būti patiriamos per du metus nuo sutarties pasirašymo.

6.  Prašoma lėšų suma, pagal skatinimo priemones.

 

 

 

7.  Pridedami dokumentai (asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, darbo sutarties su Įstaiga kopija; dokumentai, patvirtinantys įsikūrimo ir/ar kelionės išlaidas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įstaigos atstovas)

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

(Šeimos gydytojas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

_____________

part_eb92eeb2ba4343ed9fbbbc6d7f20952d_end


 

Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo

šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į

Radviliškio rajono savivaldybės

viešąsias asmens sveikatos priežiūros

įstaigas, tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR IŠMOKĖJIMO ŠEIMOS GYDYTOJUI, ATVYKUSIAM DIRBTI Į RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄSIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, komisija (toliau – Komisija) sudaroma ir veikia vadovaudamasi Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatomis ir šiuo darbo reglamentu.

2. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu ir sprendimų priėmimu.

3. Šį darbo reglamentą tvirtina ir keičia Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Jo laikytis privalo visi komisijos nariai.

 

II SKYRIUS

DARBO TVARKA

 

4. Į posėdžius sukviečia ir darbotvarkę pasiūlo Radviliškio rajono savivaldybės Tarybos paskirtas pirmininkas.

5. Pirmame posėdyje komisija renka Komisijos pirmininko pavaduotoją. Savivaldybės administracijos direktorius paskiria atsakingąjį sekretorių. Komisijos pirmininko pavaduotojo kandidatūrą siūlo komisijos nariai. Komisijos pirmininko pavaduotojas išrenkamas paprastąja balsų dauguma.

6. Komisijos posėdžiai rengiami gavus prašymus ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų skatinimo priemonėms skirti. Komisijos posėdžius šaukia komisijos pirmininkas, o kai jo nėra – pavaduotojas. Apie rengiamus posėdžius visiems komisijos nariams pranešama raštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas.

7. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė jos narių. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, savo nuomonę svarstomais klausimais gali pareikšti raštu iš anksto. Jie turi teisę susipažinti su komisijos posėdyje, kuriame nedalyvavo, svarstytais dokumentais ir priimtais sprendimais.

8. Komisijos sprendimai priimami paprastąja balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

9. Gavus Įstaigos prašymą Komisijos sekretorius nedelsiant informuoja Komisijos pirmininką, kuris organizuoja Komisijos posėdį.

10. Komisija išanalizuoja gautus dokumentus ir priima sprendimą dėl kompensacijos, avanso skyrimo:

10.1. Komisija priima teigiamą sprendimą dėl kompensacijos, avanso skyrimo Įstaigos siūlomiems kandidatams ir teikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui;

10.2. Komisija atmeta Įstaigos siūlomiems kandidatams, kurie neatitinka Apraše nustatytų kompensacijos skyrimo kriterijų, prašymus ir teikia sprendimą savivaldybės administracijos direktoriui.

 

IV SKYRIUS

KOMISIJOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMO TVARKA

 

11. Komisijos priimti sprendimai įforminami protokole, kurį pasirašo visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

12. Protokole turi būti nurodyta Komisijos posėdžio data, posėdyje dalyvavusieji komisijos nariai, svarstyti klausimai, priimti sprendimai, balsavimo rezultatai (už, prieš, balsavime nedalyvavo).

13. Komisijos nariai privalo informuoti Komisijos pirmininką apie galimą ar esamą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir nusišalinti nuo visų veiksmų, kurie gali sukelti tokį konfliktą. Nusišalinimo faktas pažymimas Komisijos posėdžio protokole.

 

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Už Komisijos veiklos rezultatus yra atsakingas Komisijos pirmininkas.

15. Už Komisijos posėdžių protokolų surašymą, Komisijos sprendimų pateikimą suinteresuotiems asmenims yra atsakingas Komisijos atsakingasis sekretorius.

16. Informacija apie Komisijos sudėtį, veiklą, posėdžių protokolai ir kiti dokumentai, susiję su Komisijos veikla, skelbiami Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.radviliskis.lt.

17. Komisijos nariai, atsakingasis sekretorius, pažeidę teisės aktų, reglamentuojančių Komisijos veiklą, reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

part_41e5f0e27e814b6cac2daf712c19210d_end


 

Kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo

šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į

Radviliškio rajono savivaldybės

viešąsias asmens sveikatos priežiūros

įstaigas, tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

KOMPENSACIJOS SKYRIMO SUTARTIS

 

20___ m._______________ ____d. Nr.

 

Radviliškio rajono savivaldybė, atstovaujama Administracijos direktoriaus ____________

________________, veikiančio pagal Radviliškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, VšĮ asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atstovaujama direktoriaus ______________________________, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir šeimos gydytojas_____________________________________, asmens kodas________________,

20__m.________________ ____d. sudarė šią sutartį.

 

I. Bendroji dalis

 

Šios sutarties pagrindas – Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T- „Dėl kompensacijos skyrimo ir išmokėjimo šeimos gydytojui, atvykusiam dirbti į Radviliškio rajono savivaldybės viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, aprašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 20___m. ________ ___d. sprendimas
Nr. T-____ „Dėl kompensacijos skyrimo šeimos gydytojui“.

 

II. Šalių įsipareigojimai

 

1. Radviliškio rajono savivaldybė įsipareigoja:

1.1. skirti__________________________________________________ šeimos gydytojui,

(vardas, pavardė)

dirbančiam ______________________________________________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

15 000 (penkiolika tūkstančių) ar 7 500 (septyni tūkstančių penkių šimtų) eurų kompensaciją.

1.2. Kompensacija pagal patvirtinančius dokumentus išmokama dalimis:

1.2.1. pirmoji – iki 7 000 (septynių tūkstančių) arba iki 4 (keturių tūkstančių) eurų – po 12 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje;

1.2.2. antroji – iki 4 000 (keturių tūkstančių) arba iki 1 750 (vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt) eurų – po 24 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje;

1.2.3. trečioji – iki 4 000 (keturių tūkstančių) arba iki 1 750 (vieno tūkstančio septynių šimtų penkiasdešimt) eurų po 42 mėn. nuo darbo pradžios įstaigoje.

1.3. Kompensacija pervedama į šeimos gydytojo asmeninę sąskaitą banke Nr.________________________ per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo dienos.

1.4. Nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu kompensacija nemokama.

2. Šeimos gydytojas įsipareigoja:

2.1. Dirbti __________________________________________________ šeimos gydytoju

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintą nustatytų valandų skaičiaus darbo savaitę penkerius metus.

2.2. Išaiškėjus, kad šeimos gydytojas nebedirba __________________________________

(asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

numatytą penkerių metų terminą, grąžinti Savivaldybei visą jam (jai) pervestą pinigų sumą per 45 dienas.

 

III. Sutarties galiojimas

 

3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutarties įvykdymo.

4. Sutartis gali būti pakeista, papildyta tik raštišku šalių susitarimu.

5. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti priimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo registruotu laišku apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl prisiimtų įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo.

 

IV. Baigiamosios nuostatos

 

6. Visi šalių nesutarimai sprendžiami derybų keliu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytu norminių aktų nustatyta tvarka.

8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, trim egzemplioriais, vienas iš jų saugomas Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriuje, kitas – viešoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir kitas - šeimos gydytojo. Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9. Priedai _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Įstaigos atstovas)

 

 

 

_____________________________

(Įstaigos atstovas)

 

 

 

 

 

 

(parašas)

 

 

 

______________

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

____________________________

(vardas ir pavardė)

(Šeimos gydytojas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

part_bc7013e914d64841a6f7f62862de9f5c_end