LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 234, 506 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2530

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 234 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 234 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Duomenų apie pagamintus, įgytus, laikomus, sunaudotus, realizuotus, importuotus, įvežtus į Lietuvos Respubliką, eksportuotus, išvežtus iš Lietuvos Respublikos, vežtus tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis pateikimo tvarkos pažeidimas, duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas, taip pat teisės aktuose nustatytos asmenų, kurių veikla yra susijusi su sprogmenų apyvarta, licencijuojamos veiklos vidaus audito tvarkos pažeidimas ir licencijuojamos veiklos vidaus audito duomenų nepateikimas ar klaidingų duomenų pateikimas sprogmenų civilinės apyvartos kontrolę atliekančioms institucijoms

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų devyniasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 506 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 506 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Neįleidimas arba kitoks kliudymas policijos pareigūnams pagal kompetenciją tikrinti juridinių asmenų patalpas, kuriose laikomi ginklai, šaudmenys, sprogmenys ar civilinės pirotechnikos priemonės, kontrolei atlikti reikalingų dokumentų ir informacijos nepateikimas arba dokumentų nuslėpimas, klaidingų duomenų pateikimas, šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir ginklininkams arba už sprogmenų laikymą atsakingiems asmenims – nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.“

 

3 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39) Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė