LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1998 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO
NR. VIII-612 „DĖL NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. XIII-249

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. VIII-612 „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo“:

1) pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – NST) yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija, skatinanti sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimą.“;

2) pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Pagrindiniai NST uždaviniai: stiprinti visuomenės sveikatą ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas, bendradarbiaujant su asociacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis šiais klausimais; analizuoti sveikatinimo procesus ir atlikti jų ekspertizę; dalyvauti formuojant sveikatos politiką ir sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimo prioritetus; teikti išvadas ir pasiūlymus dėl gyvensenos, aplinkos ir sveikatos priežiūros tarnybų veiklos gerinimo.“;

3) pakeisti 6 punkto 1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1) pagal savo kompetenciją analizuoja ir vertina sveikatos politiką bei sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimo galimybes;“;

4) pakeisti 6 punkto 2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2) analizuoja ir teikia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, ministerijoms, savivaldybėms priklausomybių ir savižudybių prevencijos klausimais;“;

5) pakeisti 6 punkto 6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6) rengia ir kasmet teikia Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimo būklę;“;

6) pakeisti 6 punkto 8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

8) teikia pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, asociacijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims dėl aktyvios sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimo veiklos;“;

7) pakeisti 7 punkto 3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3) pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus dėl įstatymų, kitų teisės aktų, programų projektų;“;

8) pripažinti netekusiu galios 7 punkto 12 papunktį;

9) pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. NST sudaro šešiolika narių, atitinkančių Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme įtvirtintus NST nariams keliamus reikalavimus:

1) du Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto deleguoti atstovai (vienas – penkių didžiųjų miestų savivaldybių atstovas, vienas  – kitų savivaldybių atstovas), išrinkti iš Lietuvos savivaldybių asociacijos rekomenduotų šešių savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų narių (trys – penkių didžiųjų miestų savivaldybių atstovai, trys – kitų savivaldybių atstovai);

2) septyni Seimo Švietimo ir mokslo, Socialinių reikalų ir darbo, Aplinkos apsaugos, Ekonomikos, Kultūros, Kaimo reikalų ir Sveikatos reikalų komitetų deleguoti švietimo, socialinių reikalų, aplinkosaugos, ekonomikos, kultūros, kaimo reikalų, medicinos etikos ar teisės specialistai;

3) trys Seimo Sveikatos reikalų komiteto deleguoti asociacijų, ginančių visuomenės sveikatos, pacientų ar neįgaliųjų interesus, atstovai;

4) trys Lietuvos mokslo tarybos deleguoti mokslo ir studijų institucijų, rengiančių sveikatos priežiūros specialistus, atstovai;

5) vienas Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos deleguotas sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovas.“;

10) pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Lietuvos savivaldybių asociacija šių nuostatų 8 punkto 1 papunktyje nurodytus šešis atstovus rekomenduoja šios asociacijos įstatuose nustatyta tvarka.“;

11) pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Šių nuostatų 8 punkto 2 papunktyje nurodytus septynis specialistus deleguoja Seimo Švietimo ir mokslo, Socialinių reikalų ir darbo, Aplinkos apsaugos, Ekonomikos, Kultūros, Kaimo reikalų ir Sveikatos reikalų komitetai tokia tvarka: Seimo Švietimo ir mokslo komitetas deleguoja vieną švietimo specialistą, Socialinių reikalų ir darbo komitetas deleguoja vieną socialinių reikalų specialistą, Aplinkos apsaugos komitetas deleguoja vieną aplinkosaugos specialistą, Ekonomikos komitetas deleguoja vieną ekonomikos specialistą, Kultūros komitetas deleguoja vieną kultūros specialistą, Kaimo reikalų komitetas deleguoja vieną kaimo reikalų specialistą, Sveikatos reikalų komitetas deleguoja vieną medicinos etikos ar teisės specialistą.“;

12) pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Šių nuostatų 8 punkto 3 papunktyje nurodytus tris asociacijų, ginančių visuomenės sveikatos, pacientų ar neįgaliųjų interesus, atstovus deleguoja Seimo Sveikatos reikalų komitetas, o šių nuostatų 8 punkto 5 papunktyje nurodytą vieną sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovą deleguoja Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija iš šių organizacijų pasiūlytų atstovų pagal organizacijų veiklos kryptis. Asociacijos, propaguojančios sveiką gyvenseną, ginančios visuomenės sveikatos, pacientų ar neįgaliųjų interesus, – įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos asociacijos, kurių įstatuose yra numatyta sveikos gyvensenos propagavimo, visuomenės sveikatos, pacientų ar neįgaliųjų interesų gynimo veikla.“;

13) pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Šių nuostatų 8 punkto 4 papunktyje nurodytus tris atstovus deleguoja Lietuvos mokslo taryba iš mokslo ir studijų institucijų akademinių reikalų valdymo organų rekomenduotų šiose institucijose dirbančių mokslininkų.“;

14) pripažinti netekusiais galios 13, 14, 15, 17 ir 18 punktus;

15) pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. NST posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti NST kviečiami ekspertai ar konsultantai. Ekspertų ir konsultantų atranka vykdoma remiantis NST patvirtintais kriterijais.“;

16) pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. NST nariai, išskyrus NST pirmininką, savo pareigas atlieka nenutraukdami darbo santykių pagrindinėje darbovietėje. Jų kelionės į NST posėdžius išlaidos gali būti apmokamos iš valstybės biudžete NST išlaikymui skirtų lėšų.“;

17) pripažinti netekusiu galios 29 punktą;

18) pakeisti 30 punkto 4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4) siūlyti kandidatūras į NST pirmininkus;“;

19) pripažinti netekusiu galios 32 punkto 2 papunktį.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis