LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL antstoliŲ veiklos dokumentų saugojimo TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 3 d. Nr. 1R-5

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 43 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 1R-308 „Dėl antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

3. Nustatau, kad:

3.1. Antstolių veiklos dokumentai, sudaryti vykdant vidaus administravimo ir kitas bendrąsias funkcijas, saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamoje bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytą laiką.

3.2. Šis įsakymas yra taikomas:

3.2.1. antstolių veiklos dokumentus tvarkant ir saugant nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

3.2.2. nustatant saugojimo terminą iki šio įsakymo įsigaliojimo sudarytoms antstolių veiklos dokumentų byloms, neatsižvelgiant į tai, koks saugojimo terminas buvo nustatytas šioms byloms iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Teisingumo ministrė                                                                                              Evelina Dobrovolska

 

 

 

SUDERINTA                                                                                                                                         

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2021 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. (1.13 E)V4-698

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-5

 

antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė

 

Rodyklės punktas

Dokumentai

Minimalus dokumentų saugojimo terminas (metais)

1.

Vykdomosios bylos

3 (pasibaigus bylos saugojimo terminui turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui, turto pardavimo iš varžytynių ir turto perdavimo išieškotojui aktai saugomi 50 m.)

2.

Vykdomųjų dokumentų apskaitos žurnalas

5

3.

Antstolių informacinėje sistemoje tvarkytų vykdomųjų bylų, vykdomųjų dokumentų apskaitos žurnalų, dokumentų registrų, turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui, turto pardavimo iš varžytynių ir turto perdavimo išieškotojui aktų, kurie buvo sunaikinti pasibaigus jų saugojimo terminui, sąrašai

10

4.

Fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, pagal šiuos prašymus surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai ir šių protokolų registras

10

5.

Prašymų ir pavedimų perduoti (įteikti) dokumentus fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentai ir šių dokumentų registras

3

6.

Sutartys dėl antstolio paslaugų teikimo ir sutarčių vykdymo dokumentai

10 (pasibaigus sutarčiai)

7.

Sutarčių dėl antstolio paslaugų teikimo registras

10

 

_________________