LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 4-129 „DĖL MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ PAGRINDINĖMS VARTOTOJAMS PARDUODAMOS AVALYNĖS SUDEDAMOSIOMS DALIMS GAMINTI, ŽENKLINIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. gruodžio 9 d. Nr. 4-775

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymą Nr. 4-129 „Dėl Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninis reglamentas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL MEDŽIAGŲ, NAUDOJAMŲ PAGRINDINĖMS VARTOTOJAMS PARDUODAMOS AVALYNĖS SUDEDAMOSIOMS DALIMS GAMINTI, ŽENKLINIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas 1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/11/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės dalims ženklinimą, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 13 tomas, p. 173), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 2013/15/ES (OL 2013 L 158, p. 172),

tvirtinu Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninį reglamentą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Medžiagų, naudojamų pagrindinėms vartotojams parduodamos avalynės sudedamosioms dalims gaminti, ženklinimo techninį reglamentą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

 

2.2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. apsauginei avalynei, kuriai taikomas techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ patvirtinimo“.

2.3. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.3. avalynei, kuriai taikoma Lietuvos higienos norma HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-510 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“.

2.4. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

ŽENKLINIMO REIKALAVIMAI“.

 

2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

III SKYRIUS

RINKOS PRIEŽIŪRA“.

 

2.6. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Į rinką teikiamos bei rinkoje esančios avalynės ženklinimo atitikties šiame Reglamente nustatytiems reikalavimams priežiūrą atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.“

2.7. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ“.

 

2.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Šio Reglamento reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas                                                                        Evaldas Gustas