LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-591 „DĖL LIETUVOS MEDICINOS NORMOS MN 28:2011 „BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAS. TEISĖS, PAREIGOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 29 d. Nr. V-123

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos medicinos normą MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.6. teikti būtinąją medicinos pagalbą ir ją teikiant savarankiškai skirti vaistinius preparatus, nurodytus šios medicinos normos priede;“.

2. Pakeičiu priedą:

2.1. Papildau nauju 12 punktu:

„12.

Epinefrinas (adrenalinas), 1 mg/ml, injekcinis ar infuzinis tirpalas“

 

2.2. Buvusius 12–39 punktus laikau atitinkamai 13–40 punktais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga