LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 12 d. Nr. V-45

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“:

1.  Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Rekomenduoti ugdymo įstaigose ugdomiems mokiniams, norintiems testuotis ugdymo įstaigų darbuotojams (įskaitant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą ir neformalųjį vaikų švietimą, vykdomą toje pačioje ugdymo įstaigoje, kurioje organizuojamas testavimas tos pačios ugdymo įstaigos mokiniams) (toliau – ugdymo įstaigų darbuotojai), išskyrus mokinius ir ugdymo įstaigų darbuotojus, kuriems mažiau nei prieš 90 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota atlikus PGR ar antigeno testą, dalyvauti periodiniame profilaktiniame testavime ir (ar) šio sprendimo 81 punkte nustatytais atvejais organizuojamame testavime.“

2.  Papildau 8.31 papunkčiu:

8.31. tais atvejais, kai organizuojamas savikontrolės tyrimas šio sprendimo 5.3 papunktyje nustatytu periodiškumu ir numatoma testavimo diena yra savaitgalį, mokiniams rekomenduojama išduoti po 1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kuris atliekamas paskutinę dieną iki grįžimo į ugdymo procesą. Organizuojant savikontrolės tyrimą šiuo būdu turi būti užtikrinamas šio sprendimo 8.3 papunktyje numatytas rezultatų fiksavimas;“.

3.  Pakeičiu 10.9 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

10.9. rekomenduoti pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programą ugdomiems mokiniams testuotis savikontrolės būdu mokinių atostogų metu arba savaitgaliais ir:“.

4.  Pakeičiu priedo IV skyrių ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

SUTIKIMAS / NESUTIKIMAS DALYVAUTI TESTAVIME

 

Aš, būdamas įstatyminiu atstovu, sutinku / nesutinku (pažymėti atitinkamą langelį ties tyrimo metodais, su kuriais sutinkate, ir metodais, su kuriais nesutinkate), jog mano atstovaujamam mokiniui arba man (jei esate vyresnis nei 16 metų mokinys) būtų atliekamas:

 

periodinis profilaktinis kaupinių PGR tyrimas ar savikontrolės tyrimas

□ sutinku

□ nesutinku

savikontrolės tyrimas esant sąlyčiui su patvirtintu COVID-19 ligos atveju ar teigiamu kaupinio PGR tyrimo atveju ir sprendžiant dėl izoliacijos taikymo

□ sutinku

□ nesutinku

savikontrolės tyrimas klasėje mokiniui nustačius teigiamą savikontrolės tyrimo rezultatą, kol laukiama tokio mokinio patvirtinamojo PGR tyrimo rezultatų ar jei patvirtinamojo tyrimo atlikti neplanuojama (esant COVID-19 ligos įtarimui)

□ sutinku

□ nesutinku

 

Jei bent prie vieno tyrimo metodo pažymėjote, kad nesutinkate, prašome nurodyti priežastį: ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Formos viršus

Aš perskaičiau šią Sutikimo / nesutikimo formą ir supratau man pateiktą informaciją ir sutinku / nesutinku dalyvauti testavime.

Man buvo suteikta galimybė užduoti klausimus ir gavau mane tenkinančius atsakymus.

Man buvo tinkamai išaiškinta testavimo organizavimo ir vykdymo tvarka. Aš sutinku ir neprieštarauju ėminius tyrimams imti sau savarankiškai, prieš tai visuomenės sveikatos specialistui instruktavus mane, kaip imti ėminius tyrimui, ir prižiūrint jam arba atsakingam mokyklos darbuotojui.

Supratau, kad galiu bet kada pasitraukti iš testavimo, nenurodęs (-iusi) priežasčių.

Supratau, kad norėdamas (-a) atšaukti sutikimą / nesutikimą dalyvauti testavime, raštu turiu apie tai informuoti mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį.

Supratau, kad dalyvavimas testavime yra savanoriškas.

Įsipareigoju laikytis Izoliavimo taisyklių reikalavimų, jei man ir / ar mano atstovaujamam mokiniui reikės izoliuotis.

Sutinku, kad tuo atveju, jei šiame sutikime nustatyta testavimo organizavimo tvarka ar procesai būtų pakeisti dėl juos reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų, Mokykla apie pakeitimus informuotų mane elektroniniu pranešimu šiame sutikime nurodytu el. pašto adresu. Toks informavimas būtų laikomas tinkamu informavimu apie testavimo tikslą, sąlygas ir tvarką ir laikomas sudėtine šio sutikimo dalimi, todėl dėl galimų pakeitimų atskiras / naujas sutikimas nebūtų pasirašomas, o bendrai vykdomam testavimui pakankamu laikomas šis sutikimas. Suprantu, kad jei dėl galimų testavimo organizavimo tvarkos ar procesų pakeitimų nuspręsčiau atšaukti sutikimą, bet kada galiu tai padaryti raštu informuodamas mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį. Nepateikus sutikimo atšaukimo, laikoma, kad sutikimas galioja organizuojant testavimą teisės aktuose reglamentuota tvarka.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys