PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 23 d. Nr. T-3

Panevėžys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 3 dalimi, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ir 4 punktais, Savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pavirtinti Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio rajono valdybos 1996 m. spalio 16 d. sprendimą
Nr. 359v „Dėl Specialaus transporto paslaugų teikimo rajono invalidams ir kitiems neįgalintiems asmenims tvarkos.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Povilas Žagunis

 

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T-3

 

 

 

TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato transporto paslaugų teikimo atvejus, paslaugų gavėjus, šių paslaugų skyrimo bei mokėjimo už paslaugas tvarką.

2. Transporto paslaugų teikimo paskirtis – teikti transporto (taip pat ir specialiojo transporto) paslaugas asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo negalią ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų.

            3. Pagrindinės šio Aprašo sąvokos:

            3.1. specialusis transportas – tai transporto priemonė, pritaikyta neįgaliems asmenims, turintiems judėjimo funkcijos sutrikimų, vežimui (transporto priemonėje įrengti neįgaliųjų vežimėlių keltuvai, pavažos, vežimėlių tvirtinimo diržai, ištraukiami laipteliai, palengvinantys neįgalių žmonių įlipimą ir užtikrinantys saugų vežimą);

3.2. VRP – valstybės remiamos pajamos.

4. Gauti transporto paslaugas turi teisę Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantys ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Panevėžio rajono savivaldybėje Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

5. Transporto paslaugų skyrimą ir teikimą organizuoja Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras).

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJAI

 

6. Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

6.1. gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;

6.2. socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;

6.3. kitais krizinių situacijų atvejais (smurtą patyrusioms šeimoms ir asmenims, esant grėsmei jų fizinei ir psichinei gerovei, nuvežti į laikiną apgyvendinimo vietą).

 

III SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGŲ GAVĖJAI

 

7. Transporto paslaugos teikiamos:

7.1. neįgaliam asmeniui, judančiam vežimėliu, ir jį lydinčiam asmeniui;

7.2. asmeniui, kuriam nustatytas darbingumo lygis nuo 0 iki 25 procentų ar didelių specialiųjų poreikių lygis ir turinčiam judėjimo, regos funkcijų ar proto / psichikos sutrikimų, ir jį lydinčiam asmeniui;

7.3. neįgaliam vaikui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir jį lydinčiam asmeniui;

7.4. asmeniui, kuriam nustatytas darbingumo lygis nuo 30 iki 55 procentų ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turinčiam judėjimo funkcijų sutrikimų, ir jį lydinčiam asmeniui;

7.5. asmeniui, kuriam nenustatytas darbingumo ar specialiųjų poreikių lygis, po operacijų, patyrusiam traumą, susižalojimą ar turinčiam kitų sveikatos sutrikimų

7.6. socialiai remtiniems asmenims, kurie dėl sunkios materialinės padėties negali naudotis visuomeniniu transportu, pateikusiems gyvenamosios vietos seniūno rekomendaciją.

 

IV SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMAS

 

8. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, pateikia Centrui prašymą raštu (1 priedas). Prašyme nurodoma įstaiga, į kurią vykstama, vykimo data, laikas, pateikiama informacija apie priklausymą vienai iš Aprašo 7 punkte išvardytų asmenų grupių ir kita papildoma informacija (apie lydinčius asmenis ir naudojimąsi techninės pagalbos priemonėmis).

9. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

9.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvoje);

9.2. neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimas.

10. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui gali pateikti bendruomenės nariai, socialiniai darbuotojai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

11. Prašymas dėl transporto paslaugų teikimo turi būti pateiktas iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki paslaugos suteikimo. Esant dideliam transporto užimtumui, transporto poreikis tenkinamas atsižvelgiant į pateiktų prašymų datą ir laiką.

 

V SKYRIUS

TRANSPORTO PASLAUGŲ SKYRIMAS, TEIKIMAS IR APSKAITA

 

12. Centro direktorius, įvertinęs situaciją (ar yra tuo metu laisva transporto priemonė, atsižvelgdamas į esamas įstaigos biudžeto lėšas šiai paslaugai teikti ir kt.), per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo.

13. Transporto paslaugos teikiamos darbo dienomis ir darbo valandomis, išimtinais atvejais (registracija pas gydytojus, krizinė situacija ar kt.) gali būti teikiamos ir kitu metu.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ TRANSPORTO PASLAUGAS

 

14. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje transporto paslaugos asmenims, išvardytiems Aprašo 7 punkte, teikiamos nemokamai.

15. Už Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos suteiktos transporto paslaugos yra mokamos.

16. Transporto paslaugos kaina – 0,17 Eur  už 1 kilometrą.

17. Asmenys, nurodyti Aprašo 7.1– 7.6 papunkčiuose, už suteiktas transporto paslaugas moka:

17.1. kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui yra iki 3 VRP, – 50 procentų mokėjimo dydžio pagal 1 kilometro tarifą;

17.2. kai asmens vidutinės pajamos per mėnesį vienam asmeniui viršija 3 VRP, – visą mokėjimo dydį pagal 1 kilometro tarifą.

18. Asmens galimybę mokėti už transporto paslaugas apsprendžia asmens (šeimos) gaunamų pajamų dydis.

19. Transporto paslaugos gavėjui apmokėjimas už paslaugą apskaičiuojamas pagal transporto priemonės spidometro rodmenis nuo Centro iki Centro (Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Dariaus ir Girėno g. 28), skaičiuojant nuvykimą, laukimą ir grįžimą nepriklausomai, ar asmuo nuvyksta ir parvyksta, ar tik nuvyksta, ar tik parvyksta.

20. Keletui asmenų vienu metu naudojantis mokama transporto paslauga, mokestis už suteiktą paslaugą dalijamas proporcingai iš paslaugą gavusių asmenų skaičiaus.

21. Centro darbuotojas, atsakingas už transporto dokumentacijos tvarkymą, užpildo transporto paslaugos kainos skaičiavimo formą (2 priedas).

22. Asmuo už suteiktas transporto paslaugas nustatytą mokėjimo sumą sumoka šias paslaugas suteikusiai įstaigai jos nustatyta tvarka.

23. Už lėšų, gautų teikiant apmokamas transporto paslaugas, apskaitos vedimą ir tvarkymą atsakingi Centro darbuotojai.

 

VII SKYRIUS

PASLAUGŲ TEIKĖJO IR GAVĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Paslaugų teikėjas:

24.1. atsako už teisėtą paslaugos skyrimą ir racionalų transporto priemonių naudojimą;

24.2. turi teisę neteikti transporto paslaugos asmenims, sergantiems infekcinėmis ir psichinėmis ligomis, chronišku alkoholizmu, narkomanams arba šiems asmenims transporto paslaugas teikti tik bendradarbiaudamas su specializuotomis įstaigomis ir tarnybomis, atsižvelgdamas į jų rekomendacijas.

25. Paslaugų gavėjas:

25.1. atsako už pateiktų duomenų tikrumą ir informacijos teisingumą;

25.2. turi teisę naudotis transporto paslauga tik Apraše nurodytais atvejais;

25.3. prašydamas transporto paslaugos turi teisingai informuoti apie kelionės datą, laiką, kelionės maršrutą, lydintį asmenį;

25.4. turi nedelsdamas informuoti paslaugų teikėją apie pasikeitusias prašyme suteikti transporto paslaugas nurodytas aplinkybes;

25.5. turi teisę gauti iš seniūnijų atsakingų darbuotojų ar paslaugų teikėjo visą reikalingą informaciją apie transporto paslaugos teikimą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Centras atsako už kokybišką transporto paslaugų teikimą ir šio Aprašo nuostatų laikymąsi.

27. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius kontroliuoja šio Aprašo įgyvendinimą.

28. Centro direktoriaus sprendimas dėl transporto paslaugos skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiamas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

________________

 

Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo skirti transporto paslaugas forma)

 

 

(Prašymą pateikiančio (arba atstovaujamo) asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

(gyvenamoji vieta) (ryšio palaikymo duomenys – telefonas/el. paštas)

 

(atstovaujančio asmens vardas, pavardė didžiosiomis raidėmis) (ryšio palaikymo duomenys – telefonas/el. paštas)

 

PRAŠYMAS

SKIRTI TRANSPORTO PASLAUGAS

 

_____________________________

(data)

 

Prašau skirti transporto paslaugas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šeimos vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra __________ Eur.

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.

 

Žinau ir sutinku:

1. Transporto skyrimo tikslais apie mane ir bendrai gyvenančius asmenis iš kitų institucijų bus renkama informacija.

2. Kad nuslėpus ar pateikus neteisingus duomenis, reikalingus transporto paslaugoms teikti, transporto paslaugos nebus teikiamos.

 

PRIDEDAMA:

1.   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, ___ lapas;

 

2.   Neįgaliojo pažymėjimo kopija, ___ lapas;

 

3.   Pensininko pažymėjimo kopija, ___ lapas.

 

 

 

 

 

 

(parašas) (vardas, pavardė)

 

_____________________________________

 

Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Transporto paslaugas kainos skaičiavimo forma)

 

TRANSPORTO PASLAUGOS KAINOS SKAIČIAVIMAS

 

_________________

data

 

Transporto paslaugos gavėjas_______________________________________________________

 

Maršrutas ______________________________________________________________________

 

Vykimo tikslas___________________________________________________________________

 

Vykimo data____________________________________________________________________

 

PASLAUGOS KAINOS SKAIČIAVIMAS

Vidutinės pajamos vienam

asmeniui per mėnesį, Eur

 

Vidutinės remiamos pajamos (VRP) asmeniui per mėnesį

 

 

Transporto paslaugos kaina – 0,17 Eur  už vieną kilometrą.

Asmenys moka už suteiktas transporto paslaugas:

 

Transporto paslaugos teikiamos nemokamai

Mokama už transporto paslaugas 50 % paslaugos kainos

 

 

 

 

ŽYMOS APIE ĮVYKDYMĄ

Įsakymo data ir Nr.

 

 

Paslaugas teikęs vairuotojas

 

Kelionės lapo Nr.

 

 

Nuvažiuotų kilometrų skaičius

 

Iš viso mokėti už suteiktą paslaugą

 

 

 

Duomenis suvedė ir skaičiavimus atliko ____________________________________________

 

 

___________________________________