VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gegužės 26 d. įsakymO Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 24 d. Nr. VA-75

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymą Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 2.7 papunkčiu:

2.7. asmenys, neturintys atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimo, privalo per 5 darbo dienas inventorizuoti 2019 m. lapkričio 1 d. jiems nuosavybės teise priklausantį neapdorotą tabaką ir Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroninio pašto adresu vmi@vmi.lt pateikti inventorizacijos aktą, kuriame turi būti pateikiami šie duomenys: neapdoroto tabako pavadinimas, faktiškas kiekis, kiekis pagal apskaitą, skirtumas tarp per inventorizaciją nustatyto faktiško kiekio ir kiekio pagal apskaitą, taip pat inventorizacijos atlikimo vietos adresas (pvz., sandėlio ar kt.). Inventorizuojamas neapdorotas tabakas, laikomas toje vietoje, kuriai nėra išduotas atleidimo nuo akcizų už neapdorotą tabaką leidimas;“.

1.2. Papildau 2.8 papunkčiu:

2.8. asmenys, nurodyti 2.7 papunktyje, deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus privalo pateikti iki 2019 m. gruodžio 15 dienos.“

1.3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisykles:

1.3.1. Pakeičiu 3.71 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.71. Kitas tabakas ‒ kaitinamojo tabako produktai ir / arba neapdorotas tabakas;“.

1.3.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pagal Akcizų įstatymo nuostatas akcizų mokėtojai yra: sandėlių savininkai, registruoti gavėjai, registruoti siuntėjai, laikinai registruoti gavėjai, taip pat kiti asmenys, kurie pagal Akcizų įstatymo nuostatas privalo deklaruoti ir mokėti akcizus. Šie asmenys, Akcizų įstatymo 10, 14, 15, 16, 50, 56, 60, 67, 68 ir 73 straipsniuose nurodytam mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo apskaičiuoti į biudžetą mokėtiną (iš biudžeto grąžintiną) Prekių akcizų sumą. Ši suma, vadovaujantis Akcizų įstatymu ir taisyklėmis, apskaičiuojama užpildytoje FR0630 formos deklaracijoje ar FR0630A formos deklaracijoje ir atitinkamuose jų prieduose.“

1.3.3. Pakeičiu 184 punktą ir jį išdėstau taip:

184. Asmuo, neregistruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtoju, arba asmuo, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus už neapdorotą tabaką, Valstybinei mokesčių inspekcijai FR0630A formos deklaraciją ir taisyklių 183 punkte nurodytus atitinkamus jos priedus privalo pateikti tik tada, kai per mokestinį laikotarpį jam atsirado prievolė mokėti akcizus. Jeigu tokia prievolė neatsirado, šiam asmeniui FR0630A formos deklaracijos ir jos priedų pateikti nereikia.“

1.3.4. Papildau 281 punktu:

281. Tikslinant FR0630A formos deklaraciją, 1, 2, 3 ir 16 laukeliuose turi būti įrašomi tie patys duomenys kaip ir tikslinamoje FR0630A formos deklaracijoje.“

1.3.5. Pakeičiu 76.3.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.3.7. langelyje „Deklaruojantis kito tabako akcizus“, jeigu asmuo juos deklaruoja;“.

1.3.6. Pakeičiu 77.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.1. taisyklių 11, 111 ir 12 punktuose nurodyti asmenys langeliuose „nuo“ ir „iki“ turi nurodyti tą dieną, kurią faktiškai gavo (atgabeno) iš kitos ES šalies Prekių. Langeliuose „nuo“ ir „iki“ nurodoma ta pati diena;“.

1.3.7. Pakeičiu 77.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.2. taisyklių 13 punkte nurodyti asmenys laukeliuose „nuo“ ir „iki“ turi nurodyti tą dieną, kurią atsirado akcizų prievolė (pvz., Prekę pagamino ne sandėlyje, Prekę įsigijo Akcizų įstatyme nurodytiems tikslams, tačiau panaudojo ne pagal paskirtį). Langeliuose „nuo“ ir „iki“ nurodoma ta pati diena;“.

1.3.8. Pakeičiu 77.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

77.3. taisyklių 14, 15 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys akmens anglių, kokso ir (ar) lignito akcizus, 16, 17 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys elektros energijos akcizus, 18 punkte nurodyti asmenys, deklaruojantys gamtinių dujų akcizus, 181 ir 182 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys elektroninių cigarečių skysčio akcizus, 183 ir 184 punktuose nurodyti asmenys, deklaruojantys kito tabako akcizus, laukeliuose „nuo“ turi nurodyti praėjusio mėnesio, kurio deklaracija teikiama, pirmąją kalendorinę dieną, o laukeliuose „iki“ – to mėnesio paskutinę kalendorinę dieną;“.

1.3.9. Papildau 791 punktu:

791. Tikslinant FR0630 formos deklaraciją, 1, 2, 3, 8, 9 ir 16 laukeliuose turi būti įrašomi tie patys duomenys, kaip ir tikslinamoje FR0630 formos deklaracijoje.“

1.3.10. Pakeičiu 207 punktą ir jį išdėstau taip:

207. FR0630T priedą taisyklių nustatyta tvarka užpildo ir pateikia asmenys, nurodyti taisyklių 183 ir 184 punktuose.“

1.3.11. Pakeičiu 209 punktą ir jį išdėstau taip:

209. FR0630T priedo T1 laukelių „Registruoto akcizų už kitą tabaką mokėtojo identifikacinis numeris AIS“ langeliuose nurodomas registruoto akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojo identifikacinis numeris AIS, pagal kurį užpildomi atitinkamo priedo duomenys. Kai FR0630T priedą užpildo asmuo, neregistruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojas, arba asmuo, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus už neapdorotą tabaką, T1 laukelis neužpildomas.“

1.3.12. Pakeičiu 210 punktą ir jį išdėstau taip:

210. FR0630T priedo T2 laukeliuose atitinkamai pažymimas tik vienas langelis iš dviejų. Kai FR0630T priedą užpildo registruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojas, pažymimas laukelio T2 „Kito tabako“ langelis „Registruotas mokėtojas“, o kai priedą užpildo asmuo, kuris nėra registruotas akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojas, bet kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus, taip pat asmuo, kuriam atsirado prievolė deklaruoti akcizus už neapdorotą tabaką, pažymimas laukelio T2 langelis „Neregistruotas mokėtojas“.“

1.3.13. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

211. FR0630T priedo T3 stulpelio „Akcizų apskaičiavimo sudedamosios dalys“ atitinkamų eilučių langeliuose įrašomi tie akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodai, kurie atitinka per ataskaitinį laikotarpį įvykdytus veiksmus su kito tabako produktais, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus. Kodai pagal akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimus pasirenkami taisyklių 5 priede „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630T nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ (toliau – taisyklių 5 priedas). Kai registruotam akcizų už kaitinamojo tabako produktus mokėtojui prievolė mokėti akcizus už per ataskaitinį laikotarpį neatsirado, T3 laukelyje nurodomas 78 kodas (tokiu atveju kiti kodai su ta pačia tarifine grupe nenaudojami).“

1.3.14. Pakeičiu 1 priedą „Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formose nurodomų matavimo vienetų lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3.15. Pakeičiu 4 priedą „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630Z nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.3.16. Pakeičiu 5 priedą „Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formos priede FR0630T nurodomų akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodų ir akcizų tarifų paaiškinimų lentelė“ ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 dieną;

2.2. šio įsakymo 1.3.1–1.3.3, 1.3.10–1.3.14 ir 1.3.16 papunkčiai galioja teikiant Asmens akcizų deklaracijos FR0630A formą ir jos priedus už mokestinius laikotarpius, prasidėsiančius nuo 2019 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A

formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

AKCIZŲ DEKLARACIJŲ FR0630, FR0630A FORMOSE NURODOMŲ MATAVIMO VIENETŲ LENTELĖ

 

Eil.

Nr.

Prekės tarifinės grupės kodas

Matavimo vieneto kodas

Matavimo vieneto rašymo tikslumas

1.

110

L1%

0,001

2.

210, 215, 230, 235, 240, 250

LTR

0,001

3.

280, 285, 290, 295, 299

LPA

0,001

4.

310

MIL

0,001

5.

320, 330, 340

KGM

0,001

6.

410, 415, 420, 430, 435, 436, 440, 445, 450, 460, 464, 465, 480, 490, 495, 610, 640, 641, 648, 649, 910, 911, 912, 913, 931, 932, 933, 936, 940, 941, 945, 946, 980

LTR*

1

7.

350, 390, 470, 475, 510, 710, 711, 720, 721, 934, 935, 942, 951, 970

KGM

1

8.

810, 811, 812, 952, 955, 956

MWH

0,001

9.

360

LTR

0,001

 

* Litrai +15°C temperatūros

______________

 

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A

formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

4 priedas

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630Z NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

80

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms gautas iš kitos valstybės narės

Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės verslo reikmėms gaunamas elektroninių cigarečių skystis (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 61 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

81

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms pagamintas Lietuvoje

Lietuvos Respublikoje verslo reikmėms pagamintas elektroninių cigarečių skystis (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

82

Elektroninių cigarečių skystis, verslo reikmėms įsigytas Lietuvoje

Lietuvos Respublikoje verslo reikmėms įsigyjamas elektroninių cigarečių skystis (Akcizų įstatymo 65 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

83

Inventorizuotas elektroninių cigarečių skystis

2019 m. kovo 1 d. inventorizuotas nuosavybės teise priklausantis elektroninių cigarečių skystis, už kurį atsiranda prievolė mokėti akcizus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalis).

84

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį.

85

Elektroninių cigarečių skystis, išgabentas į kitą valstybę narę arba eksportuotas

Elektroninių cigarečių skystis, išgabentas į kitą Europos Sąjungos valstybę narę (Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

Elektroninių cigarečių skystis, eksportuotas arba iš specialių prekybos vietų, esančių tarptautiniame jūrų ar oro uoste, patiektas išvykstantiems į trečiąsias teritorijas ar trečiąsias valstybes keleiviams, taip pat patiektas reiso metu keleiviams, oro ar jūrų transportu vykstantiems į paskirties tašką už Europos Sąjungos teritorijos (Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

86

Elektroninių cigarečių skystis, panaudotas bandymams / tyrimams

Elektroninių cigarečių skystis, panaudotas būtiniems bandymams gamybos metu atlikti, teisės aktų nustatytiems privalomiems tyrimams, kai elektroninių cigarečių skysčio pavyzdžiai paimami tam įgaliotų institucijų, taip pat elektroninių cigarečių skystis, skirtas moksliniams tyrimams (Akcizų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

87

Elektroninių cigarečių skystis, sunaudotas kitam elektroninių cigarečių skysčiui gaminti

Sunaudotas elektroninių cigarečių skystis kitam elektroninių cigarečių skysčiui gaminti (įskaitant skiedimą ir (ar) maišymą). Šis kodas naudojamas tik kartu su 81 kodu. Apskaičiuota akcizų suma nurodoma su minuso ženklu.

88

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį neatsirado

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už elektroninių cigarečių skystį neatsirado.

______________

 

Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A

formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių

5 priedas

 

 

ASMENS AKCIZŲ DEKLARACIJOS FR0630A FORMOS PRIEDE FR0630T NURODOMŲ AKCIZŲ APSKAIČIAVIMO SUDEDAMŲJŲ DALIŲ KODŲ IR AKCIZŲ TARIFŲ PAAIŠKINIMŲ LENTELĖ

 

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių kodas

Akcizų apskaičiavimo sudedamųjų dalių pavadinimas

Tarifinės grupės kodas

Tarifinių grupių pasirinkimo ir akcizų tarifų taikymo pagal akcizų apskaičiavimo sudedamąsias dalis paaiškinimai

70

Produktai, kuriems AMLAR panaikintas pažeidžiant reikalavimus

350

Kaitinamojo tabako produktai, kuriems akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas panaikintas, pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ Akcizų įstatymas) 61 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

71

Produktai, nepristatyti į paskirties vietą

350

Kaitinamojo tabako produktai, kurie dėl Lietuvos Respublikoje įvykusių ar nustatytų gabenimo, pažeidimų nepristatyti į paskirties vietą (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

72

Produktai, panaudoti kitiems tikslams

350

Kaitinamojo tabako produktai, kurie buvo įsigyti ar importuoti be akcizų Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatytiems tikslams, tačiau Lietuvos Respublikoje panaudoti kitiems tikslams (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

73

Produktai, gauti iš kitos valstybės narės

350, 390

Kaitinamojo tabako produktai, gauti iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (išskyrus kaitinamojo tabako produktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka nugabentus į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį) (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

Neapdorotas tabakas, gautas iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės (Akcizų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

74

Produktai, pagaminti ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje

350, 390

Kaitinamojo tabako produktai, pagaminti (įskaitant neteisėtai pagamintus) Lietuvos Respublikoje ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Neapdorotas tabakas, pagamintas Lietuvos Respublikoje (Akcizų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

75

Laikomi banderolėmis nepaženklinti produktai

350

Laikomi specialiais ženklais – banderolėmis – nepaženklinti kaitinamojo tabako produktai, kurie Akcizų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti paženklinti banderolėmis (Akcizų įstatymo 61 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

76

Inventorizuoti produktai

350, 390

2019 m. kovo 1 d. inventorizuoti nuosavybės teise priklausantys kaitinamojo tabako produktai, už kuriuos akcizai nesumokėti (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalis).

2019 m. lapkričio 1 d. inventorizuotas nuosavybės teise priklausantis neapdorotas tabakas, už kurį atsiranda prievolė mokėti akcizus (Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4 ir 70 straipsnių ir II skyriaus pakeitimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalis).

77

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus

350, 390

Kiti atvejai, kai atsiranda prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus arba neapdorotą tabaką.

78

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už produktus neatsirado

350

Per ataskaitinį laikotarpį prievolė mokėti akcizus už kaitinamojo tabako produktus neatsirado.

______________