LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 PAPILDYMO 1252 STRAIPSNIU IR 1252 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. XIV-942

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis.  Įstatymo papildymas 1252 straipsniu

Papildyti Įstatymą 1252 straipsniu:

1252 straipsnis. PVM kompensavimas iš biudžeto

1. Iš valstybės biudžeto kompensuojamas už šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytas prekes apskaičiuotas PVM – 9 procentinių punktų tarifo dydžio.

2. Šio straipsnio nuostatų taikymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

2 straipsnis. 1252 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 1252 straipsnį.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnis įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2022 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1252 straipsnio įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Šis įstatymas taikomas nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai patiektoms prekėms.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda