LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO IV SKYRIAUS PAVADINIMO, 569, 581, 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 211, 5551 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1843

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. IV skyriaus pavadinimo pakeitimas

Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV SKYRIUS

APLINKYBĖS, KAI ASMUO NETRAUKIAMAS ADMINISTRACINĖN ATSAKOMYBĖN ARBA ATLEIDŽIAMAS NUO ADMINISTRACINĖS ATSAKOMYBĖS“.

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 211 straipsniu

Papildyti Kodeksą 211 straipsniu:

211 straipsnis. Pranešėjo atleidimas nuo administracinės atsakomybės

Asmuo, padaręs administracinį nusižengimą, atleidžiamas nuo administracinės atsakomybės, jeigu:

1) jis pripažintas pranešėju pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą ir

2) prisipažino padaręs administracinį nusižengimą, ir

3) aktyviai padėjo išaiškinti kito asmens padarytą administracinį nusižengimą, ir

4) administracinis nusižengimas, kurį asmuo padėjo išaiškinti, dėl savo pobūdžio laikytinas pavojingesniu už jo paties padarytą administracinį nusižengimą.“

 

3 straipsnis. Kodekso papildymas 5551 straipsniu

Papildyti Kodeksą 5551 straipsniu:

5551 straipsnis. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to buvo atskleista informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens tapatybė, arba draudimo daryti neigiamą poveikį informaciją apie pažeidimus pateikusiems asmenims nesilaikymas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

 

4 straipsnis. 569 straipsnio pakeitimas

Papildyti 569 straipsnį 5 dalimi:

5. Administracinio nusižengimo padarymo faktas, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė, aplinkybės, turinčios reikšmės bylai teisingai išnagrinėti, negali būti pagrįstos vien tik liudytojų, kurių konfidencialumas yra užtikrintas, parodymais.“

 

5 straipsnis. 581 straipsnio pakeitimas

Papildyti 581 straipsnį 5 dalimi:

5. Asmenys, kurių konfidencialumas turi būti užtikrinamas Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, liudyti paprastai nešaukiami. Kai tokio asmens parodymai turi esminę reikšmę bylai teisingai išnagrinėti ir jam nedalyvaujant nėra kitų galimybių nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes, teismas motyvuota nutartimi arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) motyvuotu nutarimu gali nuspręsti asmenį, kurio konfidencialumas turi būti užtikrintas, šaukti liudytoju. Teismas arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) gali pavesti policijai taip organizuoti šioje dalyje numatyto liudytojo atvykimą į teismą, kad būtų užtikrintas jo konfidencialumas. Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) privalo imtis priemonių, kad asmens, kurio konfidencialumas turi būti užtikrintas, tapatybė nebūtų atskleista proceso dalyviams ar kitiems asmenims. Šio liudytojo asmens duomenys surašomi atskirame procesinio dokumento priede, kuris laikomas voke ir saugomas atskirai nuo bylos medžiagos. Liudytojas gali būti apklausiamas garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis sudarius akustines ir vizualines kliūtis nustatyti jo asmens tapatybę. Šiuo atveju liudytojo parodymai fiksuojami garso ar vaizdo įrašu sudarius akustines ir vizualines kliūtis nustatyti jo tapatybę arba įrašomi apklausos protokole.“

 

6 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) prokurorai – dėl šio kodekso 505, 507 ir 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49) policijos – dėl šio kodekso 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 2091, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 2342 straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 4941, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 5, 6 dalyse, 507, 508, 5101, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 527, 528, 530, 532, 534, 535, 538, 539, 540, 541 straipsniuose, 542 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 543, 546, 553, 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė