herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo 27 d. Nr. T-49

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 ir 14 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2017 m. vasario 17 d. reikalavimą Nr. 4-8 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 2 ir 14 dalies įgyvendinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja, kol į pirmąjį posėdį susirinks 2019 metais išrinkta Joniškio rajono savivaldybės taryba.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-49

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarką.

2. Seniūnaitijų gyventojai, turintys teisę rinkti savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka renka gyvenamosios vietovės bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Vienoje seniūnaitijoje renkamas vienas seniūnaitis.

3. Seniūnaitis renkamas 3 metams.

4. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

5. Seniūnaičio teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMO DATOS PASKELBIMAS

 

6. Seniūnaičių rinkimai organizuojami ne vėliau kaip per 2 mėnesius pasibaigus išrinktų seniūnaičių kadencijai.   

7. Seniūnaičių rinkimo datą, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, skelbia seniūnas, jo nesant – seniūno pareigas vykdantis asmuo (toliau – seniūnas).

8. Seniūnaičių rinkimo data skelbiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki rinkimų.

9. Seniūnaičių rinkimo data, rinkimų būdas ir kita aktuali informacija apie seniūnaičio rinkimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse.

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ Į SENIŪNAIČIUS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

10. Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

11. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

12. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris:

12.1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

12.2. yra  įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys.

13. Seniūnaičiu negali būti renkamas tos savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas.

14. Seniūnaičiu negali būti renkamas asmuo, kuris teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

15. Dokumentai dėl kandidatų į seniūnaičius teikiami raštu seniūnijos, kurios veiklos teritorijai priskirta seniūnaitija, seniūnui. Kartu su siūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:

15.1. nustatytos formos užpildytas rašytinis kandidato sutikimas (1 priedas);

15.2. kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

15.3. trumpas gyvenimo aprašymas (CV);

15.4. kandidato nuotrauka (dydis 3 x 4 cm).

16. Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda prieš 15 kalendorinių dienų ir baigiasi likus 7 kalendorinėms dienoms iki seniūnaičių rinkimų. Pasibaigus kandidatų registracijai, kandidatų į seniūnaičius sąrašas viešai paskelbiamas seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt. Už šiame punkte nurodytos informacijos paskelbimą atsakingas seniūnas.

17. Seniūnaičių rinkimai vykdomi, jei įregistruotas bent vienas kandidatas. Kandidatas gali atšaukti savo kandidatūrą rašytiniu atsisakymu, kuris likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki seniūnaičio rinkimų pateikiamas seniūnui.

 

IV SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA NE DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

18. Seniūnaitijose, kuriose gyvena ne daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami gyventojų susirinkime, kurį organizuoja seniūnas.

19. Apie gyventojų susirinkimą seniūnas arba savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas informuoja seniūnaitijos gyventojus savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ir vietinėse ar regioninėse visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų. Skelbime nurodoma:

19.1. seniūnijos, kurioje bus vykdomi rinkimai, pavadinimas;

19.2. rinkimų data, laikas;

19.3. rinkimų vieta;

19.4. rinkimų būdas;

19.5. kita reikalinga informacija.

20. Gyventojų susirinkimui pirmininkauja seniūnas (toliau – gyventojų susirinkimo pirmininkas). Gyventojų susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka seniūno paskirtas seniūnijos darbuotojas (toliau – gyventojų susirinkimo sekretorius).

21. Seniūnaitis gyventojų susirinkime renkamas atviru balsavimu.

22. Atvykęs į rinkimus gyventojas gyventojų susirinkimo sekretoriui ar kitam gyventojų susirinkimo pirmininko paskirtam asmeniui (seniūnijos darbuotojui) pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gyventojas pasirašo nustatytos formos gyventojų sąraše (2 priedas).

23. Gyventojų susirinkimas pradedamas gyventojų susirinkimo pirmininko paaiškinimu susirinkusiems rinkėjams apie gyventojų susirinkimo eigą ir tolesnes seniūnaičio rinkimo procedūras. Gyventojų susirinkimo pirmininkas paskelbia kandidatų į seniūnaičius sąrašą.

24. Kiekvienam kandidatui suteikiama teisė prisistatyti. Pasibaigus prisistatymui kandidatui gali būti užduodama klausimų.

25. Kai baigiami pasisakymai, gyventojų susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimą. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atskirai laikantis eiliškumo pagal kandidatų į seniūnaičius sąrašą. Vienas gyventojas gali balsuoti tik už vieną kandidatą. Balsuojama atviru balsavimu (rankos pakėlimu) už kiekvieną kandidatą atskirai.

26. Gyventojų susirinkimo pirmininkui baigus balsavimą, skelbiami balsavimo rezultatai.

27. Išrinktu seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia gyventojų susirinkime dalyvavusių gyventojų balsų.

28. Gyventojų susirinkimas ir balsavimo rezultatai įforminami nustatytos formos protokolu (3 priedas), kurį pasirašo gyventojų susirinkimo pirmininkas ir gyventojų susirinkimo sekretorius. Gyventojų susirinkimo protokolas saugomas seniūnijos byloje pagal seniūnijos dokumentacijos planą.

29. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

 

V SKYRIUS

SENIŪNAIČIŲ RINKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA SENIŪNAITIJOSE, KURIOSE GYVENA DAUGIAU KAIP 500 GYVENTOJŲ

 

30. Seniūnaitijose, kuriose gyvena daugiau kaip 500 gyventojų, seniūnaičiai renkami apklausiant gyventojus.

31. Gyventojų apklausą organizuoja seniūnas. Gyventojų apklausos sekretoriaus funkcijas atlieka seniūno paskirtas seniūnijos darbuotojas (toliau – gyventojų apklausos sekretorius).

32. Apie gyventojų apklausą seniūnas arba savivaldybės administracijos paskirtas valstybės tarnautojas informuoja seniūnaitijos gyventojus savivaldybės interneto svetainėje www.joniskis.lt, viešai savivaldybės ir seniūnijos patalpose, skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos) ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki rinkimų. Skelbime nurodoma:

32.1. seniūnijos, kurioje bus vykdomi rinkimai, pavadinimas;

32.2. rinkimų data, laikas;

32.3. rinkimų vieta;

32.4. rinkimų būdas;

32.5. kita reikalinga informacija.

33. Ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinę dieną iki rinkimų, gyventojų apklausą vykdanti seniūnija parengia patalpą ir nustatytos formos apklausos lapus (4 priedas).

34. Gyventojų apklausos lapuose turi būti išspausdintas paaiškinimas gyventojui, kaip užpildyti apklausos lapą ir išskirtos specialios vietos rinkėjo valiai pareikšti, visi kandidatai į seniūnaičius įrašomi pagal abėcėlę tokiame pat plote ir to paties tipo šriftu (šriftais). Nurodoma kiekvieno kandidato į seniūnaičius vardas, pavardė ir eilės numeris. Visi gyventojų apklausos lapai turi būti sunumeruoti ir antspauduoti seniūnijos arba savivaldybės administracijos antspaudu.

35. Seniūnaičio rinkimų dieną paskirtoje rinkimų vietoje turi būti užantspauduota balsų dėžė. Balsų dėžę seniūnijos antspaudu antspauduoja seniūnas.

36. Atvykęs į rinkimus gyventojas gyventojų apklausos sekretoriui ar kitam seniūno paskirtam asmeniui (seniūnijos darbuotojui) pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gyventojas pasirašo nustatytos formos gyventojų sąraše (2 priedas) ir jam įteikiamas gyventojų apklausos lapas.

37. Gyventojas, užpildęs balsavimo biuletenį, įmeta jį į balsų dėžę.

38. Apie pasibaigusį balsavimo laiką pažymima gyventojų apklausos protokole ir atidaroma balsų dėžė. Balsavimo biuletenis laikomas teisingai užpildytu, jeigu jame aiškiai matyti, už kurį vieną kandidatą gyventojas atidavė balsą.

39. Seniūnas skelbia balsavimo rezultatus.

40. Išrinktu seniūnaičiu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausia gyventojų apklausoje dalyvavusių gyventojų balsų.

41. Rinkimai ir jų rezultatai įforminami nustatytos formos protokolu (5 priedas), kurį pasirašo seniūnas ir gyventojų apklausos sekretorius. Protokolas saugomas seniūnijos byloje pagal seniūnijos dokumentacijos planą

42. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu rinkimuose dalyvauja ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Neįvykus rinkimams, pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 mėnesių. Pakartotiniams rinkimams netaikomas šiame punkte nustatytas reikalavimas dėl rinkimuose dalyvaujančių gyventojų skaičiaus.

 

VI SKYRIUS

SENIŪNAIČIO STATUSĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

 

43. Seniūnai per 5 darbo dienas po rinkimų pateikia savivaldybės administracijos direktoriui išrinktų seniūnaičių sąrašą su rinkimų protokolų kopijomis. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas gavus išrinktų seniūnaičių sąrašą ir rinkimų protokolų kopijas savivaldybės administracijos direktorius priima įsakymą dėl seniūnaičių sąrašo patvirtinimo.

44. Išrinktam seniūnaičiui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po rinkimų įteikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytos formos seniūnaičio pažymėjimas.

 

VII SKYRIUS

SENIŪNAIČIO ATŠAUKIMO TVARKA

 

45. Seniūnaitį atšaukia iš pareigų savivaldybės administracijos direktorius įsakymu, jeigu seniūnaičiu nepasitikėjimą pareiškia ne mažiau kaip 5 procentai seniūnaitijos gyventojų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį.

46. Seniūnaitijos, kurios gyventojai reiškia nepasitikėjimą išrinktu seniūnaičiu, gyventojai apie nepasitikėjimą seniūnaičiu pareiškia pateikdami seniūnui raštišką pareiškimą, kuriame turi būti nurodyta gyventojų (pareiškėjų) gyvenamosios vietos seniūnaitija, seniūnaičio vardas, pavardė, gyventojų, pareiškusių nepasitikėjimą, vardas, pavardė ir parašas. Seniūnas patikrina, ar tai yra seniūnaitijos, kurioje pareikštas nepasitikėjimas seniūnaičiu, gyventojai ir gautą pareiškimą pateikia savivaldybės administracijos direktoriui su prašymu atšaukti seniūnaitį. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl seniūnaičio atšaukimo iš pareigų priimamas per 5 darbo dienas nuo seniūno prašymo gavimo dienos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

47. Seniūnaičių rinkimų veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti Tvarkos apraše, siūlo spręsti seniūnas.

48. Jeigu seniūnaitis raštu atsisako savo įgaliojimų, yra atšaukiamas iš pareigų arba negali eiti pareigų dėl ligos ar dėl kitų priežasčių, organizuojami nauji seniūnaičio rinkimai, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo seniūnaičio įgaliojimų pabaigos. Seniūnaičio įgaliojimai baigiasi savivaldybės administracijos direktoriui išbraukus seniūnaitį iš seniūnaičių sąrašo.

49. Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę vykdo savivaldybės administracijos direktorius.

50. Savivaldybės administracijai ar (ir) seniūnijai gavus skundą dėl seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos pažeidimo, savivaldybės administracijos direktorius per 3 darbo dienas nuo skundo registravimo savivaldybės administracijoje dienos sudaro darbo grupę iš 3 valstybės tarnautojų skundui išnagrinėti. Skundas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų nuo darbo grupės sudarymo dienos ir darbo grupės išvados pateikiamos savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į darbo grupės išvadas, turi teisę priimti sprendimą pripažinti rinkimų rezultatus negaliojančiais ir pavesti seniūnui arba savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtam valstybės tarnautojui organizuoti naujus rinkimus vadovaujantis šio tvarkos aprašo nuostatomis. 

51. Tvarkos aprašas keičiamas, pildomas ir pripažįstamas netekusiu galios savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________________


 

Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir

atšaukimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Sutikimo forma)

 

______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

______________________________________________________________________________

(adresas, telefonas)

 

 

Joniškio rajono savivaldybės administracijos

_____________________  seniūnui

 

 

SUTIKIMAS

 

20__m. ____________________d.

 

 

Aš, ___________________________, sutinku dalyvauti _______________ seniūnijos

(vardas, pavardė)                                                                 (pavadinimas)

 

____________________ seniūnaičio rinkimuose.

(pavadinimas)

 

Patvirtinu, kad:

1) nesu įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir neturiu neišnykusio ar nepanaikinto teistumo;

2) nesu įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos narys;

3) nesu Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) tarybos narys, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas;

4) nesu teismo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje.

 

PRIDEDAMA:

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

 

 

_____________________                               _______________________________

(parašas)                                                                                                (vardas, pavardė)                              

 

_________________________


 

Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir

atšaukimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ___________ SENIŪNAITIJOS

__________________________

(įrašyti susirinkimas ar apklausa)

DALYVAVUSIŲ GYVENTOJŲ SĄRAŠAS

_____________________

(data)

 

Nr.

Gyventojo vardas

Gyventojo pavardė

Gyventojo parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________


 

Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

______________ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ GYVENTOJŲ SUSIRINKIME PROTOKOLAS

 

__________________ Nr. _____

(data)                    

___________________________

(seniūnijos pavadinimas)

 

 

Rinkimų pradžia ____________________, rinkimų pabaiga_____________________________.

Rinkimų pirmininkas ___________________________________________________________.

Rinkimų sekretorius ____________________________________________________________.

Kandidatai į ________________ seniūnaičius:________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

 

BALSAVIMO SUVESTINĖ

Rinkimuose dalyvavusių gyventojų skaičius ___________.

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita informacija_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Balsavimo suvestinė užpildyta teisingai.

 

Rinkimų sekretorius                    ________________             _____________________________  

(parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

Rinkimų pirmininkas skelbia, kad ___________ seniūnaičiu (-te) išrinktas (-ta)

_______________________________________________________________________

 

 

Gyventojų susirinkimo pirmininkas        ____________            __________________________  

(parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

Gyventojų susirinkimo sekretorius         ____________            __________________________  

(parašas)                                           (vardas ir pavardė)

 

_____________________________


 

Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

20_____ M. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS _______________

SENIŪNAIČIO RINKIMŲAPKLAUSOS

LAPAS NR._______

 

 

 

 

Vieta antspaudo žymai

 

 

 

 

20___ m. ______________ mėn. ____ d.

 

Stulpelyje „Vieta rinkėjo žymai“ reikia pažymėti „X“ eilutėje, už kurį kandidatą balsuojate .

 

http://denver.infolex.lt/druskininkai/PictureThumbnail.aspx?Id=14fefbe4-42f2-405e-bd59-863c30b74ca1                                                

 

 

____________________________


 

Joniškio rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir

atšaukimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

_______________ SENIŪNIJOS SENIŪNAIČIO RINKIMŲ APKLAUSIANT GYVENTOJUS PROTOKOLAS

 

__________________ Nr. _____

(data)

___________________________

(seniūnijos pavadinimas)

 

Rinkimų pradžia ____________________, rinkimų pabaiga_____________________________.

Seniūnas____________________________________________.

Gyventojų apklausos sekretorius __________________________________________________.

Kandidatai į ________________ seniūnaičius:________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ .

 

BALSAVIMO SUVESTINĖ

Rinkimuose dalyvavusių gyventojų skaičius ____________.

Tinkamai užpildytų balsavimo biuletenių skaičius ______________.

Netinkamai užpildytų balsavimo biuletenių skaičius ______________.

 

Eil. Nr.

Kandidato vardas ir pavardė

Balsų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita informacija_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Balsavimo suvestinė užpildyta teisingai.

 

Rinkimų sekretorius                    ________________             _____________________________  

(parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

Seniūnas skelbia, kad __________ seniūnaičiu (-te) išrinktas (-ta)

_______________________________________________________________________

 

 

Seniūnas                                           ________________             _____________________________  

(parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

Gyventojų apklausos sekretorius     ________________             _____________________________  

(parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

 

____________________________