LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-317 „DĖL SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 4 d. Nr. A1-461

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 3 punktu,

tvirtinu Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus (pridedama).“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintus Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvus:

2.1.Pakeičiu 5 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

5. Dienos ir trumpalaikę socialinę globą asmens namuose teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):“.

2.2. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2

1 vaikas su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,13–0,18

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas

0,5–1“.

 

2.3. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3

1 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su negalia

Socialinis darbuotojas

0,1–0,22

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas

0,12–0,25“.

 

2.4. Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.4

1 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas

0,07–0,17

Individualios priežiūros personalas / Slaugytojo padėjėjas

0,5–1“.

 

2.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams, nepilnametėms mamoms su vaikais, kūdikiams (vaikai nuo 0 iki 3 metų amžiaus), vaikams su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

Eil. Nr.

Gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas (socialinės globos namams)

Pareigybių intervalas

(grupinio gyvenimo namams ir bendruomeniniams vaikų globos namams)

8.1

1 likęs be tėvų globos vaikas / socialinės rizikos vaikas

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,18–0,3

0,25–0,35

Individualios priežiūros personalas* 

0,3–0,48

0,40–0,55

8.2

1 likusi be tėvų globos nepilnametė mama su vaiku

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,2–0,38

0,2–0,38

Individualios priežiūros personalas*

0,35–0,65

0,35–0,65

8.3

1 likęs be tėvų globos kūdikis / kūdikis su negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,13–0,20

0,13–0,2

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,48–0,76

0,55–0,9

8.4

1 vaikas su negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,15–0,25

0,15–0,3

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,42–0,7

0,45–0,8

8.5

1 vaikas su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,13–0,2

0,13–0,25

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,5–0,8

0,6–0,95

8.6

1 vaikas, turintis emocijų ir elgesio sutrikimų

Socialinis darbuotojas / Socialinis pedagogas

0,15–0,25

0,3–0,4

Individualios priežiūros personalas*

0,42–0,7

0,42–0,7

8.7

Visi gavėjai įstaigoje (papildomai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinių paslaugų įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams

Iki 30 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 30 gavėjų – 1–2 pareigybės

iki 0,5 pareigybės

Specialusis pedagogas1 / Neformaliojo ugdymo pedagogas1 / Užimtumo specialistas1

5–15 gavėjų (vaikų su negalia) – 1 pareigybė

x

10–25 kiti gavėjai – 1 pareigybė

x

Gydytojas (kai globojami kūdikiai su negalia, vaikai su negalia)1

0,5–1 pareigybė

x

Logopedas1

15 gavėjų, turinčių kalbos sutrikimų, – 0,5 pareigybės

x

Kineziterapeutas1 / Masažuotojas1 / Ergoterapeutas1

6–18 gavėjų (kūdikių su negalia ar vaikų su negalia) – 1 pareigybė

Slaugytojas2*

4–20 gavėjų (kūdikių su negalia ar vaikų su negalia) – 1 pareigybė

Psichologas2

0,5–2 pareigybės

Sielovados darbuotojas1

0,5–1 pareigybė

x

Dietistas1

0,5–1 pareigybė

x

8.8

1 šeimyna (juridinis asmuo, veikiantis pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą)

Socialinis darbuotojas1 / Socialinis pedagogas1 / Individualios priežiūros personalas1

Iki 10 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 10 gavėjų – 1–2 pareigybės

* Vienam naktį šeimynoje (grupėje) dirbančiam darbuotojui turi tekti ne daugiau nei 1 įstaigos šeimyna (grupė)“.

2.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvai (pareigybėmis):

Eil. Nr.

Gavėjai

Darbuotojai, teikiantys socialinę globą

Pareigybių intervalas (socialinės globos namams)

Pareigybių intervalas (grupinio gyvenimo namams)

9.1

1 senyvo amžiaus asmuo

Socialinis darbuotojas

0,04–0,1

0,08–0,15

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,08–0,3

0,4–0,6

9.2

1 suaugęs asmuo su negalia

Socialinis darbuotojas

0,04–0,1

0,1–0,2

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,14–0,36

0,4–0,7

9.3

1 senyvo amžiaus ar suaugęs asmuo su sunkia negalia

Socialinis darbuotojas

0,03–0,06

0,08–0,15

Individualios priežiūros personalas* / Slaugytojo padėjėjas*

0,3–0,5

0,6–0,9

9.4

Visi gavėjai įstaigoje (papildomai)

Vyriausiasis socialinis darbuotojas / Socialinio darbo padalinio vadovas / Įstaigos vadovo pavaduotojas socialiniams reikalams

iki 50 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 50 gavėjų – 1–2 pareigybės

iki 0,5 pareigybės

Gydytojas1

iki 100 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 100 gavėjų – 1–1,5 pareigybės

x

Užimtumo specialistas1 / Specialusis pedagogas1 / Neformaliojo ugdymo pedagogas1

25–50 gavėjų – 1 pareigybė

x

Slaugytojas2*

10–30 gavėjų – 1 pareigybė

Kineziterapeutas1 / Masažuotojas1 / Ergoterapeutas1

30–70 gavėjų – 1 pareigybė

Psichologas1

iki 100 gavėjų – 0,5–1 pareigybė, daugiau nei 100 gavėjų – 1–2 pareigybės

Sielovados darbuotojas1

0,5–1 pareigybė

x

Dietistas1

0,5–1 pareigybė

x

* Vienam naktį dirbančiam darbuotojui turi tekti ne daugiau nei 40 gavėjų, bet ne mažiau nei 1 darbuotojas naktį įstaigoje ar įstaigos atskirose patalpose (pastate, name, bute)“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis