Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGSĖJO 10 D. NUTARIMO NR. 1422 „DĖL ĮVAIKINIMO APSKAITOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 18 d. Nr. 268
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimą Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ĮVAIKINIMO APSKAITOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1506 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 4.27 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Įvaikinimo apskaita Lietuvos Respublikoje tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Konvencija dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarptautinio įvaikinimo srityje (toliau vadinama – Hagos konvencija), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir šiuo aprašu.“

2.3. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

II SKYRIUS

GALIMŲ ĮVAIKINTI VAIKŲ APSKAITA“.

2.4. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.3. tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nustatyta tvarka pripažinti neveiksniais šioje srityje ar ribotai veiksniais šioje srityje;“.

2.5. Pakeisti 3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.7. nepilnamečių ar neveiksnių šioje srityje tėvų tėvai arba globėjai (rūpintojai) duoda teismo patvirtintą rašytinį sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas. Jeigu įvaikinamo vaiko tėvai yra ribotai veiksnūs šioje srityje, būtinas jų ir jų rūpintojų rašytinis sutikimas, patvirtintas teismo. Jeigu rūpintojas sutikimo neduoda, ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu jo rašytinį sutikimą įvaikinti gali patvirtinti teismas;“.

2.6. Pakeisti 3.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.8. globėjas (rūpintojas) (išskyrus valstybinę vaikų globos instituciją), atsiradus šio aprašo 3.1–3.7 papunkčiuose nurodytiems pagrindams, duoda teismo patvirtintą rašytinį sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas;“.

2.7. Pakeisti 3.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.9. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais valstybės, kurios pilietis yra vaikas, centrinė institucija, atsiradus šio aprašo 3.1–3.8 papunkčiuose nurodytiems įrašymo į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą pagrindams, duoda sutikimą, kad vaikas būtų įvaikintas.“

2.8. Pakeisti 7.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

7.11. duomenys apie vaiko sveikatą (iš medicininio pažymėjimo, išduoto pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą apskaitos formą Nr. 046/a „Medicininis pažymėjimas“);“.

2.9. Pakeisti 10.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.4. jeigu tėvai žinomi, duomenys apie juos (Vaiko teisių apsaugos tarnybai žinoma informacija apie tėvų gyvenimo būdą, užimtumą, sveikatos būklę ir kita, Tarnybos manymu, įvaikinimui svarbi informacija), jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos, teismo sprendimų dėl pripažinimo neveiksniais šioje srityje ar ribotai veiksniais šioje srityje, mirusiais ar nežinia kur esančiais kopijos, mirties liudijimų kopijos (jeigu yra šios aplinkybės);“.

2.10. Pakeisti 10.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.11. teismo patvirtintas įvaikinamo vaiko tėvų rašytinis sutikimas, jeigu yra, kad vaikas būtų įvaikintas; teismo patvirtintas įvaikinamo vaiko tėvų arba globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas, jeigu įvaikinamo vaiko tėvai nepilnamečiai ar neveiksnūs šioje srityje; teismo patvirtintas įvaikinamo vaiko tėvų ir jų rūpintojų rašytinis sutikimas, jeigu įvaikinamo vaiko tėvai ribotai veiksnūs šioje srityje; ribotai veiksnaus šioje srityje asmens prašymu teismo patvirtintas jo rašytinis sutikimas įvaikinti, jeigu rūpintojas sutikimo neduoda;“.

2.11. Pakeisti 10.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.12. teismo patvirtintas vaiko globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, jeigu yra, kad vaikas būtų įvaikintas; teismo patvirtintas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas, jeigu įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją (rūpintoją) (išskyrus valstybinę globos instituciją);“.

2.12. Pakeisti 11.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

11.5. teismo sprendimų dėl vaiko motinos (tėvo) pripažinimo neveiksnia (-iu) šioje srityje ar ribotai veiksnia (-iu) šioje srityje, nežinia kur esančia (-iu), paskelbimo mirusia (-iu) (jeigu yra šios aplinkybės) kopijos;“.

2.13. Pakeisti III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

III SKYRIUS

NORINČIŲ ĮVAIKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, APSKAITA“.

2.14. Pakeisti 14.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

14.6. sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių; kito sutuoktinio ir jo rūpintojo rašytinį sutikimą įvaikinti, jeigu kitas sutuoktinis ribotai veiksnus šioje srityje; teismo patvirtintą ribotai veiksnaus šioje srityje sutuoktinio rašytinį sutikimą, jeigu rūpintojas sutikimo įvaikinti neduoda; teismo sprendimo kopiją dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinio paskelbimo nežinia kur esančiu ar pripažinimo neveiksniu šioje srityje – šiuo atveju kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama;“.

2.15. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gavusi šio aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus, kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Informatikos ir ryšių departamentas) su prašymu išduoti:

15.1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašus apie norinčius įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečius, nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikoje, ir faktiškai kartu su jais gyvenančius asmenis, kurie buvo pripažinti kaltais padarę tyčinius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas), nors teistumas būtų išnykęs arba panaikintas;

15.2. Administracinių nusižengimų registro išrašus apie norintiems įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, ir faktiškai kartu su jais gyvenantiems asmenims paskirtas administracines nuobaudas ir (ar) administracinio poveikio priemones už administracinių nusižengimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), ir administracines nuobaudas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – Administracinių teisės pažeidimų kodeksas), padarymą.“

2.16. Pakeisti IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

IV skyrius

NORINČIŲ ĮVAIKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, NUOLAT GYVENANČIŲ UŽSIENYJE, SUTUOKTINIŲ, KURIŲ VIENAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS, O KITAS – UŽSIENIETIS, NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SUTUOKTINIŲ, KURIŲ VIENAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS, O KITAS – UŽSIENIETIS, NUOLAT GYVENANČIŲ UŽSIENYJE, IR UŽSIENIEČIŲ APSKAITA“.

2.17. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Šio aprašo 22.2, 22.4–22.6 papunkčiuose nurodyti dokumentai kompetentingos užsienio valstybės institucijos turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki dokumentų gavimo Tarnyboje dienos.“

2.18. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

25. Užsieniečiai, taip pat ir sutuoktiniai, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, norintys įvaikinti Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantį vaiką, savo deklaruotos gyvenamosios vietos Vaiko teisių apsaugos tarnybai pateikia šio aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus (išskyrus nurodytus 22.2 ir 22.9 papunkčiuose), gautus iš buvusios gyvenamosios vietos valstybės ir (ar) Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų.“

2.19. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gavusi iš norinčių įvaikinti užsieniečių, taip pat ir sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, šio aprašo 22 punkte nurodytus dokumentus (išskyrus nurodytus 22.2 ir 22.9 papunkčiuose), kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą su prašymu išduoti:

26.1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie šiuos asmenis ir faktiškai kartu su jais gyvenančius asmenis, kurie buvo pripažinti kaltais padarę tyčinius nusikaltimus, numatytus Baudžiamajame kodekse, nors teistumas būtų išnykęs arba panaikintas;

26.2. Administracinių nusižengimų registro išrašus apie šiems asmenims ir faktiškai kartu su jais gyvenantiems asmenims paskirtas administracines nuobaudas ir (ar) administracinio poveikio priemones už administracinių nusižengimų, numatytų Administracinių nusižengimų kodekse, ir administracines nuobaudas už administracinių teisės pažeidimų, numatytų Administracinių teisės pažeidimų kodekse, padarymą.“

2.20. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl norinčių įvaikinti užsieniečių, taip pat ir sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, o kitas – užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, pasirengimo įvaikinti, persiunčia Tarnybai išvadą kartu su šio aprašo 22 (išskyrus 22.2 ir 22.9 papunkčius) ir 26 punktuose nurodytų dokumentų kopijomis.“

2.21. Pakeisti V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE GALIMUS ĮVAIKINTI VAIKUS TEIKIMAS ASMENIMS, ĮRAŠYTIEMS Į NORINČIŲ ĮVAIKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, NUOLAT GYVENANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOJE, SĄRAŠĄ“.

2.22. Pakeisti VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE GALIMUS ĮVAIKINTI VAIKUS TEIKIMAS ASMENIMS, ĮRAŠYTIEMS Į NORINČIŲ ĮVAIKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, NUOLAT GYVENANČIŲ UŽSIENYJE, SUTUOKTINIŲ, KURIŲ VIENAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS, O KITAS – UŽSIENIETIS, IR UŽSIENIEČIŲ SĄRAŠĄ“.

2.23. Pakeisti 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ikiteisminė įvaikinimo procedūra vykdoma vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Galimų įvaikinti vaikų su specialiaisiais poreikiais įvaikinimo ikiteisminės procedūros aprašu.“

2.24. Pakeisti VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VII SKYRIUS

VEIKSMAI, ĮSITEISĖJUS TEISMO SPRENDIMUI ĮVAIKINTI“.

2.25. Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58. Užbaigtos įvaikinto vaiko ir jo įtėvių bylos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.“

2.26. Pakeisti 60 punktą ir jį išdėstyti taip:

60. Tarnyba, vadovaudamasi socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Įgaliojimų veikti vykdant tarptautinį įvaikinimą Lietuvos Respublikoje suteikimo akredituotoms užsienio valstybių institucijoms tvarkos aprašu, renka informaciją apie įvaikintų ir užsienio valstybėse gyvenančių vaikų ugdymą ir gyvenimo sąlygas.“

3. Šio nutarimo 2.15 ir 2.19 papunkčiai įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo dieną.

 

 

 

Finansų ministras, pavaduojantis

Ministrą Pirmininką                                                                         Rimantas Šadžius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė