isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų

valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų

ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės   d. Nr. AV-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-127 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių 5 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašą (toliau – Sąrašas).

2.     Nustatau, kad valdytojas, atrenkamas planiniam valdytojų veiklos patikrinimui, turi atitikti bent vieną iš Sąraše nurodytų kriterijų.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Ilona Gelažnikienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės    d.

įsakymu Nr.

 

 

butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų), kurių veiklą planuojama tikrinti, atrankos kriterijų ir rizikos veiksnių sąrašas

 

 

1.  Valdytojo veikla nebuvo tikrinta per paskutinius 5 kalendorinius metus.

2.  Praėjusiais ar einamaisiais metais valdytojo veikloje buvo nustatyti teisės aktų pažeidimai.

3.  Praėjusiais ar einamaisiais metais buvo gauti 3 ir daugiau argumentuotų fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų, butų ir kitų patalpų savininkų skundų, pretenzijų, pranešimų dėl valdytojo valdymo organų galimai netinkamai atliekamų funkcijų, vykdant administravimo veiklą konkrečiame name.

4.  Ankstesnių patikrinimų metu nustatyti reikalavimai trūkumams pašalinti neįvykdyti per vienus metus nuo valdytojo patikrinimo akto registravimo datos.

5.  Valdytojas buvo įrašytas į praėjusių kalendorinių metų sąrašą, tačiau, valdytojui nepateikus patikrinimui atlikti prašomų dokumentų, jo veikla nebuvo patikrinta.

6.  Planuotas valdytojo veiklos patikrinimas nebuvo atliktas.

 

________________________________