LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. v-774 „dėl reikalavimų mokytojų kvalfikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

 

2020 m. lapkričio 30 d.Nr. V-1861

Vilnius

 

 

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsniu 2 ir 3 dalimis:

1. T v i r t i n u Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šiuo įsakymu patvirtinto Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 12.4 ir 12.6 papunkčių reikalavimai netaikomi mokytojams, kuriems 2016 m. rugsėjo 1 d. iki teisės gauti visą senatvės pensiją buvo likę ne daugiau kaip 5 metai;

2.2. mokytojai, kuriems iki 2014 m. rugsėjo 1 d. buvo pripažinta pedagogo kvalifikacija, ir toliau laikomi turintys pedagogo kvalifikaciją.

3. R e k o m e n d u o j u ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, įgyvendinantiems ugdymą lietuvių kalba (valstybine) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, išklausyti ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursą.“;

1.2. pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašą:

1.2.1. pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

 

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

mokslo ir sporto ministro 2014 m.

rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-774“;

1.2.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas ir neformaliojo švietimo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) programas, jei nėra įgiję pedagogo kvalifikacijos, privalo būti išklausę pedagoginių psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka iki darbo mokytoju pradžios, išskyrus mokytojus, turinčius aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą, kurie šiuos kursus privalo išklausyti per metus nuo darbo mokytoju pradžios.“;

1.2.3. pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.“;

1.2.4. pakeičiu 12.41 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.41. organizuoti produktyvųjį mokymąsi gali mokytojai (toliau – produktyviojo mokymosi mokytojai), iki darbo produktyviojo mokymosi mokytoju  pradžios išklausę produktyviojo mokymosi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos, tvirtinamos švietimo, mokslo ir sporto ministro, pirmąjį modulį „Pasirengimas produktyviojo mokymosi diegimui: galimybės ir ypatumai“ ir per vienus metus nuo darbo produktyviojo mokymosi mokytoju pradžios išklausę antrąjį modulį „Produktyviojo mokymosi organizavimas ir įgyvendinimas“, jeigu anksčiau nėra išklausę kvalifikacijos tobulinimo programos mokytojams, diegiantiems produktyvųjį mokymą;“;

1.2.5. pakeičiu 12.6  papunktį ir jį išdėstau taip:

12.6. ugdyti specialiųjų klasių / grupių mokinius gali:

12.6.1. turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos (logopedo, defektologo logopedo) kvalifikaciją arba baigę specialiosios pedagogikos studijų programos logopedo, specialiojo pedagogo specializaciją, arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų logopedijos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.2. kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius (kochlearinių implantų naudotojus) – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje, kurioje ugdomi kurtieji ir neprigirdintieji (kochlearinių implantų naudotojai), arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su kurčiais ir neprigirdinčiais (kochlearinių implantų naudotojais) mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų surdopedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.3. akluosius ir silpnaregius – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (tiflopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d., specialiojoje klasėje / grupėje, kurioje ugdomi akli ir silpnaregiai mokiniai, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su aklais ir silpnaregiais mokiniais pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų tiflopedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.4. turinčius intelekto sutrikimą arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusius raidos sutrikimus – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiesiems intelekto sutrikimą, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su mokiniais, turinčiais intelekto sutrikimą arba intelekto sutrikimą ir įvairiapusių sutrikimų, pradžios išklausę ne mažesnės kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.5. turinčius kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, – mokytojai, turintys specialiosios pedagogikos šakos pedagogo (oligofrenopedagogo, specialiojo pedagogo, tiflopedagogo, surdopedagogo) kvalifikaciją arba turintys ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą, įgytą iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. specialiojoje klasėje / grupėje mokiniams, turintiesiems kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, arba ne vėliau kaip per metus nuo darbo su mokiniais, turinčiais kompleksinių negalių, kurių derinio dalis yra intelekto sutrikimas, pradžios išklausę ne mažesnės kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą;

12.6.6. turinčius sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų – ugdymo programos ar dalyko mokytojai, per metus nuo darbo pradžios išklausę ne mažiau kaip 40 valandų specialiosios pedagogikos (atitinkamai sveikatos problemų arba judesio ir padėties sutrikimų arba elgesio ir emocijų sutrikimų) kursą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą programą.“;

 

1.2.6. pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. Ugdymą lietuvių kalba (valstybine) pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą gali vykdyti:

161.1. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo mokytojas;

161.2. lietuvių kalbos ir (ar) pradinio ugdymo mokytojas, išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų ir išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursą.“;

1.2.7.  pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas:

Eil. Nr.

Ugdymo programa

Reikalavimai*

1.

Ikimokyklinis ugdymas

Baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa.

2.

Priešmokyklinis ugdymas

Baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.

3.

Pradinis ugdymas

Baigta pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa.

“;

1.2.8. pakeičiu 2 priedo 2 punkto 6 eilutę ir ją išdėstau taip:

6.

Matematika ir informacinės technologijos

Informacinės technologijos

Fiziniai mokslai / Matematika ir kompiuterių mokslas / Informatika,

Informacijos sistemos, Programų sistemos,

Matematika,

Statistika

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

Technologijos mokslai / inžinerija/ informatikos inžinerija

 

 

 

 

 

Informacinės technologijos, informacinių sistemų inžinerija, programų sistemų inžinerija

Pagrindinės krypties (šakos)

Technologijos mokslai / inžinerija/ elektronikos ir elektros inžinerija

visos

Pagrindinės krypties (šakos)

 

.

 

 

2.   Šio įsakymo 1.2.6  papunktis įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis švietimo, mokslo ir sporto

ministro pareigas                                                                                                  Algirdas Monkevičius