http://195.182.91.250/tais/tmp/0cfff31e5e8ee97e4a4458c24ed52f60/content_files/image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ ATASKAITOS

PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 25 d. Nr. T-53

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ 3 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                           Egidijus Ūksas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-53

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2020 METŲ

ATASKAITA 

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

-

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

15,14

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

5,3

Iš viso:

20,44

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

1.

Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė

4

14,84

14,84

2.

Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena)

1

0,48

0,48

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

-

-

-

-

-

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

1.

 

 

 

 

4. Kita

1.

 

 

 

 

 

 

Iš viso lėšų:

15,32

15,32

___________________________