LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. V-1570

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą
Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Nustatyti, kad savivaldybės pagal epidemiologinį rodiklį (14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų) priskiriamos:

2.1. mažos rizikos savivaldybėms, jei atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

2.1.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus bendram Lietuvos 14 dienų suminiam sergamumo rodikliui 100 tūkst. gyventojų;

2.1.2. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus 5;

2.1.3. per 14 dienų savivaldybėje nustatytas ne daugiau kaip vienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis.

2.2. didelės rizikos savivaldybėms, jei atitinka visus kriterijus:

2.2.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis už bendrą Lietuvos 14 dienų suminį sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų;

2.2.2. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 5;

2.2.3. per 14 dienų savivaldybėje nustatytas daugiau kaip vienas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis.“

1.2. Pakeičiu 3.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2.1. tiriami ASPĮ darbuotojai ir socialinės globos įstaigos darbuotojai, organizuojant ėminių paėmimą taip, kad per savaitę būtų atliekamas šio sprendimo 4.1.4 papunktyje nustatytas didelės rizikos savivaldybėse atliekamų tyrimų skaičius;“.

1.3. Pakeičiu 4.1 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.1. pavesti ASPĮ ir socialinės globos įstaigoms su savivaldybėmis suderinti ir patvirtinti atsitiktinio ASPĮ ir socialinės globos įstaigų darbuotojų tyrimo organizavimo tvarką, joje numatant, kad:“.

1.4. Pakeičiu 4.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1.4. per savaitę turi būti ištiriama nuo 2 iki 5 proc. kai savivaldybė priskiriama mažos rizikos savivaldybėms ir nuo 15 iki 20 proc. kai savivaldybė priskiriama didelės rizikos savivaldybėms visų ASPĮ ar socialinės globos įstaigos darbuotojų, įskaitant ASPĮ ar socialinės globos įstaigų patalpose esančių vaistinių darbuotojus.“

1.5. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. paskirti asmenį, atsakingą už statistinių duomenų apie kiekvienos socialinės globos  įstaigos ir ASPĮ tikrintinų ir / ar patikrintų darbuotojų kaupimą (tikrintinų darbuotojų skaičius, patikrintų darbuotojų skaičius, teigiamų tyrimų atsakymų skaičius) ir apibendrintų savivaldybės duomenų pateikimą, užpildant formą, įkeltą adresu http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/Informacija%20apie%20prevencinius%20tyrimus.xlsx, Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu jolita.matuziene@sam.lt (kopiją su informacija apie socialinės globos įstaigas pateikiant Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos el. paštu data@sppd.lt), kiekvieną pirmadienį iki 12 val. Teikiant duomenis, būtina nurodyti visas socialinės globos įstaigas ir ASPĮ, veikiančias savivaldybės teritorijoje, nepriklausomai nuo pavaldumo ir nuosavybės formos, ir nepriklausomai, ar tų įstaigų darbuotojai buvo tirti, išskyrus atvejus, kai įstaiga neveikia (neteikia paslaugų), įstaigos darbuotojai nuolat dirba nuotoliniu būdu arba nedirba. Kai socialinės globos įstaiga ar ASPĮ veikia (teikia paslaugas), bet darbuotojai nėra tiriami, pastabose būtina nurodyti to priežastis.“

1.6. Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. šio sprendimo 1.1.1.1, 1.1.1.4, 1.1.2, 1.1.3 ir 1.2.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuose punktuose Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išskyrus šio sprendimo 5.3 papunktyje nurodytus atvejus ir atvejus, kai asmenys yra stacionarizuoti ASPĮ – tuomet ėminio paėmimas šiems asmenims atliekamas ASPĮ. Registracija į mobilų punktą vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą;“.

1.7. Papildau 5.11 papunkčiu:

5.11. šio sprendimo 1.1.1.11 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;“.

2.  N u s t a t a u, kad šio sprendimo:

2.1. 1.6 ir 1.7 papunkčiai įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.;

2.2. 1.1 papunktis įsigalioja 2020 m. liepos 3 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga