LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2002 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. 339 „DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PROGRAMŲ TURINIO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. spalio 2 d. Nr. 1V-659

Vilnius

 

P a k e i č i u Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 339 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo programų turinio reikalavimų patvirtinimo“, 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1. kad būtų pasiekti Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 481 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2014–2017 metų strategijos patvirtinimo“, nustatyti prioritetiniai valstybės tarnautojų mokymo tikslai;“.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                             Dailis Alfonsas Barakauskas