ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2021 M. LAPKRIČIO  4 d.  SPRENDIMO NR. T-436 „DĖL DRAUDIMO RŪKYTI  ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSE VIETOSE“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 2 d. Nr. T-473

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 4 d. sprendimo Nr. T-436 „Dėl draudimo rūkyti  Šiaulių miesto viešose vietose“ 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. patvirtinti šio sprendimo 1 punktu patvirtintose nerūkymo zonose Rūkymo vietų nustatymo ir įrengimo tvarkos aprašą;“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Artūras Visockas