LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 24 d. Nr. EV-245

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo–vyriausiojo darbo inspektoriaus Sauliaus Balčiūno 2022 m. spalio 18 d. tarnybinį pranešimą Nr. EVD-102 „Dėl ūkio subjektų patikrinimo kontrolinių klausimynų atnaujinimo“ bei VDI Darbo teisės skyriaus vedėjos–vyriausiosios darbo inspektorės Ievos Piličiauskaitės 2022 m. spalio 20 d. tarnybinį pranešimą Nr. EPR-781 „Dėl priemonių ūkio subjektų kontrolinių klausimynų kokybei gerinti“:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“:

1.1. Pakeičiu klausimyno skyriaus „1. Darbo teisės klausimai“ poskyrio „Lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų įgyvendinimas“ 1.11.1 klausimą ir jį išdėstau taip:

1.11.1.

Ar laikomasi reikalavimų nediskriminuoti darbuotojų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, sveikatos būklės, santuokinės ir šeiminės padėties, etninės priklausomybės, priklausymo politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ar asociacijoms, religijos (išskyrus atvejus, kai darbuotojas dirba religinėse bendruomenėse, bendrijose ar centruose, jeigu reikalavimas darbuotojui dėl išpažįstamos religijos, tikėjimo ar įsitikinimų, atsižvelgiant į religinės bendruomenės, bendrijos ar centro etosą, yra įprastas, teisėtas ir pateisinamas), ketinimo turėti vaiką, taip pat į tai, kad darbuotojas naudojasi ar naudojosi Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytomis teisėmis, ar kitų įstatymuose numatytų pagrindų? ([1.1.] 26 str.)

 

1.2. Pakeičiu skyriaus „2. Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai“ poskyrį „Psichosocialiniai rizikos veiksniai“ ir jį išdėstau taip:

PSICHOSOCIALINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI

2.26.

Ar organizuojant darbą įmonėje atsižvelgiama į psichosocialinių rizikos veiksnių keliamą riziką darbuotojui?

2.26.1.

Ar organizuojant darbą atsižvelgiama į psichosocialinius veiksnius, susijusius su  darbo sąlygomis (pavyzdžiui, darbas nakties laiku ar pamainomis, darbas veikiant cheminiams, biologiniams, ergonominiams, fizikiniams ar fiziniams veiksniams) ([2.15] 3.1. p.)?

2.26.2.

Ar organizuojant darbą atsižvelgiama į psichosocialinius veiksnius, susijusius su darbo reikalavimais (pavyzdžiui, darbo krūvis, darbo tempas, darbui atlikti skiriamas laikas, darbo terminai, atsakomybė, emociniai reikalavimai, darbuotojų sugebėjimų ar galimybių ir reikalavimų atlikti darbą atitikimas) ([2.15] 3.2. p.)?

2.26.3.

Ar organizuojant darbą atsižvelgiama į psichosocialinius veiksnius, susijusius su darbo organizavimu (pavyzdžiui, darbo laiko trukmė, darbo vaidmens, darbo atlygio ypatumai, saugumas dėl darbo, teisingumas darbe, mokymų užtikrinimas, karjeros galimybės, izoliacija, pokyčių valdymo ypatumai, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės) ([2.15] 3.3. p.)?

2.26.4.

Ar organizuojant darbą atsižvelgiama į psichosocialinius veiksnius, susijusius su darbo turiniu (pavyzdžiui, įtaka darbo procesui ir rezultatui, darbo monotonija, darbo prasmingumas) ([2.15] 3.4. p.)?

2.26.5

Ar organizuojant darbą atsižvelgiama į psichosocialinius veiksnius, susijusius su darbuotojų tarpusavio santykiais ir (ar) santykiais su darbdaviu ir (ar) trečiaisiais asmenimis (pavyzdžiui, kolegų ir vadovų palaikymas, konfliktai, fizinis ir psichologinis smurtas darbe). ([2.15] 3.5. p.)?

2.26.6.

Ar darbdavys sukūrė tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar darbuotojų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų, kuriais kėsinamasi į darbuotojo ar darbuotojų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį neliečiamumą ar kuriais siekiama darbuotoją ar darbuotojų grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį? ([1.1.] 30 str. 1 d.)

2.26.7.

Ar darbdavys ėmėsi visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti ir aktyvių veiksmų pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą ir(ar) priekabiavimą suteikti? ([1.1.] 30 str. 3 d.)

2.26.8.

Ar darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, patvirtino smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką, numatant joje smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdus, galimas smurto ir priekabiavimo formas, supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarką, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarką, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemones ir jiems teikiamą pagalbą, darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisykles ir kitą informaciją, susijusią su smurto ir priekabiavimo prevencija? ([1.1.] 30 str. 4 d.)

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

3. N u r o d a u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

3.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ pakeitimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę VDI kancleriui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                      Jonas Gricius