LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. V-1611

Vilnius

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, ir XVIII skyriaus „SIMPTOMAI, PAKITIMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI“ 1 skirsnio 1.1 papunktį išdėstau taip:

„1.

1.

Desmopresinum

R32

Vaikams nuo 5 iki 12 metų ne ilgesniam kaip 6 mėnesių gydymo kursui per metus.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys