TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-53 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. T1-56

Telšiai

 

 

Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1Pakeisti Maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-53 „Dėl maitinimo organizavimo Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

42.2.2. ikimokyklinio ugdymo įstaigose už maisto produktus vienos dienos maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams, vakarienei) vienam 1–3 m. amžiaus vaikui skiriama 2,80 euro, vienam 4–6 metų amžiaus vaikui skiriama 2,97 euro.“

2.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja Telšių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose nuo naujai pasirašytos maitinimo paslaugos teikimo sutarties įsigaliojimo datos.  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                               Petras Kuizinas