LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO NR. I-1607 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2466

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Privatizuotini valstybinėje žemėje esantys miškai, medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė, inventorizuota ir įtraukta į apskaitą kaip miškas (toliau – medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė), ir vandens telkiniai, įsiterpę į žemės ūkio paskirties žemės sklypus, gali būti parduodami šių žemės sklypų savininkams, o besiribojantys su žemės ūkio paskirties žemės sklypais valstybinėje žemėje esantys miškai, medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė ir vandens telkiniai gali būti parduodami šių žemės sklypų savininkams, jeigu miškai sudaro atskirus, ne didesnius kaip 1 ha masyvus, medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė sudaro atskirus, ne didesnius kaip 3 ha sklypus, o vandens telkiniai yra iki 1 ha. Šiais atvejais miškai, medžių  savaiminukais apaugusi ne miško žemė ir vandens telkiniai parduodami be aukciono žemės sklypų savininkams, nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos eilės.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2019 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda