KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

 TARYBA

 

SPRENDIMAS
DĖL TYTUVĖNŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 25 d.  Nr. T-149

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 24 straipsnio 4 dalimi, 28 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 7 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 223 punktu, atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymą Nr. A-177 „Dėl Tytuvėnų miesto bendrojo plano 2013–2016 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Keisti Tytuvėnų miesto bendrąjį planą.

2. Patvirtinti Tytuvėnų miesto bendrojo plano planavimo tikslus (pridedama).

3. Įgalioti Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių informuoti visuomenę apie galimybę iki 2018 m. spalio 1 d. teikti pasiūlymus dėl Tytuvėnų miesto bendrojo plano pakeitimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis