LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 17 d. Nr. EV-296

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo – vyriausiojo darbo inspektoriaus Sauliaus Balčiūno 2019 m. spalio 9 d. tarnybinį pranešimą Nr. EVD-61 „Dėl kontrolinių klausimynų atnaujinimo organizavimo“:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo  (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „Klausimynas“ ir išdėstau šio priedo skyrių „Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse“ taip:

 

DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PREVENCIJOS ORGANIZAVIMAS ĮMONĖSE

2.3.

 

Ar įmonėje nustatyta ir vykdoma nuosekli darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos politika?

X

2.3.1.

Ar įmonėje nustatyta nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarka? ([2.1.] 11 str. 2 d.)

X

2.3.2.

Ar įmonėje nustatyta darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi kontrolės tvarka? ([2.1.] 19 str. 2 d. 3 p.)

X

2.3.3.

 

Ar darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų skaičius nustatytas, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką? ([2.1.] 12 str. 2 d.; [2.6.] 5 p.; 1, 2, 3 priedai)

X

2.3.4.

 

Ar profesinės sveikatos specialistų skaičius nustatytas, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką? ([2.6.] 5 p.; 1, 2, 3 priedai)

2.4.

 

Ar darbuotojai pasirašytinai supažindinami su darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais? ([1.1.] 42 str. 4 d.)

X

2.5.

 

Ar darbdavys organizavo darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimus įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkime, kai įmonėje nėra darbuotojų atstovų? ([2.1.] 13 str. 4 d.)

X

2.5.1.

Ar darbdavio tvarkomuoju dokumentu įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kai įmonės vidutinis darbuotojų skaičius yra 50 ir

daugiau darbuotojų? ([2.1.] 13 str. 2 d.)

 

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

3. N u r o d a u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

3.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ koregavimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui pagal jų administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus pavaduotojas, vykdantis             

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio

darbo inspektoriaus funkcijas                                                                             Dalius Čeponas